pasiūlos kreivė

pasiūlõs kreiv, grafinis prekės ar paslaugos pasiūlos ir šios prekės ar paslaugos kainos ryšio vaizdas. Pasiūlos kreivę sudaro visi įmanomi prekės ar paslaugos kainos ir jos siūlomo kiekio, kurį šia kaina sutinka parduoti pardavėjai, deriniai, kai kiti pasiūlą veikiantys veiksniai nekinta. Kitaip nei įprasta matematikoje, brėžiant pasiūlos kreivę kaina P (nepriklausomas kintamasis) dažniausiai vaizduojama vertikaliojoje, o siūlomas kiekis Q (priklausomas kintamasis) – horizontaliojoje koordinačių ašyje. Pasiūlos kreivė grafiškai atspindi pasiūlos dėsnį: didėjant kainoms siūloma parduoti daugiau prekių ir paslaugų, dėl to pasiūlos kreivė turi teigiamą nuolydį. Prekės ar paslaugos kainai padidėjus nuo P1 iki P2, rinka toje pačioje kreivėje S pereina iš taško A į tašką B, kuriame siūlomas kiekis padidėja nuo Q1 iki Q2. Kai pakinta kiti pasiūlą veikiantys veiksniai (pavyzdžiui, gamybos veiksnių kainos, taikomos technologijos) ir dėl to pasiūla padidėja, už tą pačią kainą siūlomas didesnis prekės ar paslaugos kiekis, pasiūlos kreivė pasislenka į dešinę nuo koordinačių pradžios (kreivė S1). Priešingai, kai dėl šių veiksnių poveikio pasiūla sumažėja, už tą pačią kainą parduodama mažiau, pasiūlos kreivė pasislenka į kairę (kreivė S2). Makroekonominėje analizėje naudojama visuminės pasiūlos kreivė, kuri parodo tiesioginį bendrojo kainų lygio šalyje ir visuminės pasiūlos masto ryšį, kai prekių ir pinigų rinkos yra pusiausvyroje. Pasiūlos kreivės ir paklausos kreivės susikirtimo taške nusistovi rinkos pusiausvyra.

2687