patikrà, galiojimo, tikrumo, atitikimo standartams ar kitoks patikrinimas pagal suformuluotus kriterijus.