Šv. Kazmiero kolègija, oficialus Pópiežiškoji lietùvių Šv. Kazmiero kolègija (lotynų kalba Collegium Lithuanicum S. Casimiri, italų kaba Collegio Lituano S. Casimiro), Katalikų bažnyčios institucija lietuviams kunigams rengti, jų kvalifikacijai kelti. Yra Romoje. Kolegiją kontroliuoja Šv. Sosto Auklėjimo kongregacijos paskirti 4 deputatai. Šv. Kazimiero kolegija išlaikoma iš viešbučio-pensiono gaunamo pelno, ją remia Jungtinių Amerikos Valstijų Vyčių organizacija, klierikams stipendijas skiria kunigo A. Pautieniaus, kanauninkų J. Končiaus, V. Zakarausko ir kiti fondai. Auklėtiniai studijuoja popiežiškuosiuose Romos universitetuose, gyvena Šv. Kazimiero kolegijos patalpose. Įsteigta 1945 12 (kanoniškai – 1948 05) arkivyskupo J. J. Skvirecko ir kitų rūpesčiu, 1950 09 Šv. Kazimiero kolegijos statutą ir regulą patvirtino Vatikano Seminarijų ir universitetų kongregacija, 1963 12 jai suteikta popiežiškosios kolegijos teisės. 1945–90 Šv. Kazimiero kolegija buvo reikšmingas lietuvių išeivijos antikomunistinės veiklos organizavimo centras (viešbutyje apsistodavo išeivijos politiniai veikėjai, diplomatai, kurie derino savo veiklą su Šv. Kazimiero kolegijos rektoriumi L. Tulaba, turinčiu ryšių su įtakingais kardinolais G. Pizzardo, L. Traglia, A. Samore). Iš SSRS okupuotos Lietuvos į Šv. Kazimiero kolegiją studijuoti buvo siunčiama lietuvių dvasininkų, (tarp jų ir užverbuotų KGB), sovietų valdžia reikalavo perduoti kolegiją administruoti jos pačios varžomiems Lietuvos Katalikų bažnyčios hierarchams. 1945–57 kolegijoje studijavo 85 studentai (40 kunigų ir 45 klierikai). Iki 20 amžiaus 10 dešimtmečio vidurio kolegijoje parengta 150 kunigų (96 jų – lietuviai); čia gyveno ir nelietuvių kunigų, daugiausia iš Pietų Amerikos, keli iš buvusių Čekoslovakijos ir Jugoslavijos.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę į Šv. Kazimiero kolegiją iš Lietuvos 1991 atvyko keli kunigai ir 20 klierikų, kuriuos įšventinus nuspręsta į Šv. Kazimiero kolegiją priimti studijuoti tik vyskupų siunčiamus kunigus. Viešbutį administruoti (greta Šv. Kotrynos Aleksandrietės vienuolijos vokiečių seserų, dirbančių nuo Šv. Kazimiero kolegijos įkūrimo) ėmėsi iš Lietuvos atvykusios Šv. Šeimos vienuolijos seserys.

Kolegijoje mokėsi kardinolas A. J. Bačkis, vyskupai J. Bulaitis, R. Krikščiūnas, R. Norvila, J. Ivanauskas. Šv. Kazimiero kolegijos vadovai: rektoriai – L. Tulaba (1960–85), A. Bartkus (nuo 1985), vicerektoriai – V. Padolskis, J. Aviža, Z. Ignatavičius, P. Jatulis, K. Dobrovolskis, P. Šiurys, dvasios tėvai – V. Balčiūnas, S. Žilys (nuo 1962), prefektai – J. Jankauskas (nuo 1964), V. Delininkaitis, ilgametis Šv. Kazimiero kolegijos ekonomas – A. Jonušas.

393