„Trimitas“, Lietuvos šaulių sąjungos žurnalas, nuo 1920 (su pertrauka 1940–90) einantis Kaune. 1920–40 leistas kas savaitę, 1990, 1992–2009 – kas mėnesį, 1991 – kas dvi savaites (1990–91 ėjo kaip laikraštis), nuo 2010 – kas du mėnesius. Rašo apie sąjungos tikslus, uždavinius, veiklą, Lietuvos visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, spausdina istorinių straipsnių. 1920–40 turėjo priedus Vasario 16, Žalgiris; bendradarbiavo V. Alksninis, P. Alšėnas, V. Augustinas, P. Babickas, V. Bakūnas, J. K. Beleckas, A. Dundzila, J. Eretas, V. Jasaitis, S. Kuizinas, A. Mačiuika, J. Martinaitis, S. Miglinas, J. Rainis, A. Vienuolis, B. Vosylius, J. Žukauskas ir kiti. Redaktoriai: J. Tumas-Vaižgantas, A. Busilas, A. Klimas (visi 1920), J. Pronskus (1920–22), A. Bružas (1923–24), L. Vailionis (1925, 1926–27), M. Šalčius (1925–26), T. Daukantas (1926), R. Skipitis (1927–28), V. Putvinskis-Pūtvis (1928–29), A. Žmuidzinavičius (1929, 1931–34), A. Marcinkevičius (1929–30), A. Gravrogkas (1930–31), V. Daudzvardas (1934–35), J. Kalnėnas (1936–40), G. Jankus (1990), V. Rudžianskas (1991), A. Ragelis (1991–92), A. Čaplikas (1992–94), P. Abelkis (1994–95), M. Lūžytė (1998–2002), A. Garnienė (2002–04, 2005–06), L. Sipavičienė (nuo 2008). Tiražas 32 000 egzempliorių (1940), 1000 egzempliorių (2013).