Vyčio Kryžiaus ordino (įsteigtas 1927) Didysis kryžius (vyrams, aversas)

Vyčio Kryžiaus ordino Didžiojo kryžiaus žvaigždė

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius (vyrams, aversas), jo žvaigždė tokia pati kaip Didžiojo kryžiaus

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (vyrams, aversas)

Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius (aversas)

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius (aversas)

Vỹčio Krỹžiaus òrdinas, 1919–20 ordinas „Ùž Tėvỹnę“, 1920–27 Vytiẽs Krỹžius, 1927–30 Vytiẽs Krỹžiaus òrdinas, Lietuvos apdovanojimas, įsteigtas 1919 07 20. Aukščiausias Lietuvos Respublikos karinis ordinas. Skirtas apdovanoti už didvyrišką drąsą ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Kryžius Už Tėvynę buvo įsteigtas 1919 07 20 (nė vienas toks kryžius nebuvo pagamintas ir įteiktas), atsižvelgus į generolo S. Žukausko siūlymą, pasižymėjusius kautynėse karius apdovanoti ordinu. 1920 02 03 Lietuvos Respublikos Prezidento įsakymu Kryžius Už Tėvynę buvo pavadintas Vyties Kryžiumi. 1927 04 01 priimtas Vyties Kryžiaus įstatymas, 1927 08 31 patvirtintas Vyties Kryžiaus statutas, Vyties Kryžius pavadintas Vyties Kryžiaus ordinu (Vyties Kryžiumi, pažymėtu Nr. 1, buvo apdovanotas Lietuvos kariuomenės vadas S. Žukauskas, Nr. 2 – Prezidentas A. Smetona), 1930 09 01 – Vyčio Kryžiaus ordinu. Vyčio Kryžiaus ordinu su kardais apdovanoti asmenys, parodę narsumą kovos lauke, be kardų – už nuopelnus karo metu, bet nebūtinai mūšyje. Vyčio Kryžiaus ordino ženklą sudarė šešių galų emaliuotas kryžius, jo averso centre – medalionas su Vyčiu, reverse – legenda UŽ NARSUMĄ 1918 XI 23. Po 1930 panaikintas apdovanojimas ordinu su kardais. Buvo 5 laipsnių. 1927–40 apdovanota ordinu su kardais: 1 laipsnio – 7, 2 laipsnio – 10, 3 laipsnio – 75 asmenys, ordinu be kardų: 1 laipsnio – 1, 2 laipsnio – 22, 3 laipsnio – 76 asmenys, po 1930 4 laipsnio ordinu apdovanoti 4 asmenys. 1991 01 15 Vyčio Kryžiaus ordinas atkurtas, 1 laipsnio ordinu apdovanoti per Sausio 13 žuvę laisvės gynėjai. Vyčio Kryžiaus ordino reverse – legenda UŽ NARSUMĄ 1919. Vyčio Kryžiaus ordino ženklai: Didysis kryžius, Komandoro didysis kryžius, Komandoro kryžius, Karininko kryžius, Riterio kryžius. Ordino medaliu apdovanojama už nuopelnus 1940–90 kovose už Lietuvos valstybingumą, narsumą saugant viešąją tvarką, piliečių teises ir laisves. Medalio averse vaizduojamas Vyčio Kryžiaus ordino ženklas, reverse – ąžuolo šakelė, legenda UŽ NARSUMĄ, data 2002. 1991–2018 Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi apdovanoti 69, Komandoro didžiuoju kryžiumi – 50, Komandoro kryžiumi – 139, Karininko kryžiumi – 250, Riterio kryžiumi – 258 asmenys. Vyčio Kryžiaus ordinui po 1990 prilyginami partizanų teikti Laisvės kovos kryžiai.

2271