„Žiburys“, Lietùvių krikščiónių draugijà ,,Žiburys“, katalikiška švietimo ir labdaros draugija, 1906–1940 veikusi Užnemunėje. Steigėjas ir pirmininkas Justinas Staugaitis. Centras Vilniuje. 1909 Suvalkų gubernijos lietuviškoje dalyje buvo 54 skyriai (aktyviausi – Marijampolės ir Seinų), 3556 nariai. Žiburio pagrindinis tikslas – skiepyti jaunimui lietuvybę ir katalikybę. Žiburio lėšas sudarė aukos (daug gauta iš Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių) ir nario mokestis. Žiburys 1906 Marijampolėje įsteigė mergaičių progimnaziją (pirmoji vidurinė mokykla dėstomąja lietuvių kalba; 1909 mokėsi 52, 1914 – 91 mokinė), 1907 – Vilkaviškyje vakarinę mokyklą (50 mokinių), 1906–1909 – 9 pradines mokyklas (465 mokiniai), 1915 – 5 pradines mokyklas; visose mokyklose dėstomoji kalba buvo lietuvių. Iki Pirmojo pasaulinio karo Žiburio skyriai tautiniam supratimui ir švietimui žadinti miesteliuose ir kaimuose įsteigė nemaža bibliotekų („Žiburio“ draugijos bibliotekos), surengė vaidinimų (Marijampolėje ir Seinuose buvo scenos mėgėjų trupės), paskaitų, suaugusiųjų švietimo kursų, taip pat įsteigė senelių 3 prieglaudas ir vaikų prieglaudą. Suorganizavo chorų; 1906–1940 Marijampolėje veikusio choro (vadovas T. Žičkauskas) repertuarą daugiausia sudarė V. Kudirkos, J. Naujalio kūriniai. 1918–1920 Žiburys įsteigė gimnazijas Šakiuose, Prienuose, Vilkaviškyje, Seinuose (1921 perkelta į Lazdijus), Kražiuose; mokslas jose buvo mokamas (20 amžiaus 4 dešimtmetyje gimnazijos, išskyrus Šakių ir Prienų, suvalstybintos). Žiburys Marijampolėje suorganizavo dvimečius mokytojų kursus, įsteigė vaikų darželį, išlaikė kelias senelių ir vaikų prieglaudas.

2271