Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas

Euròpos jrų reikal ir žuvininkỹstės fòndas, vienas iš penkių Europos Sąjungos struktūrinės politikos fondų, kuriuo remiamas Europos bendrosios žvejybos politikos ir Europos Sąjungos integruotos jūrų politikos įgyvendinimas.

Tikslai

Fondo tikslai – skatinti Europos Sąjungos bendrosios žvejybos politikos ir integruotos jūrų politikos įgyvendinimą, subalansuotą ir integracinę žvejybos ir akvakultūros regionų teritorinę plėtrą, konkurencingą, aplinkosaugos požiūriu tvarią, ekonomiškai gyvybingą ir socialiai atsakingą žvejybą ir akvakultūrą.

Remiamos sritys

Fondo parama teikiama žvejybai (įskaitant duomenų rinkimą ir kontrolę), akvakultūrai ir perdirbimo sektoriui, tvariai žuvininkystės ir akvakultūros regionų plėtrai ir integruotai jūrų politikai. Fondo lėšos gali būti naudojamos padėti žvejams pereiti prie tausios žvejybos, padėti pakrančių bendruomenėms įvairinti savo ekonominę veiklą, kurti naujas darbo vietas ir gerinti gyvenimo kokybę Europos pakrantėse, padėti paraiškų teikėjams lengviau gauti finansavimą.

Paramos formos

Parama gali būti teikiama kaip subsidijos ir kaip finansinės priemonės (paskolų, mikrokreditų, garantijų ar investicijų į nuosavą kapitalą forma). Finansinės priemonės gali būti derinamos su subsidijomis, gali būti remiama pasiūlos pusė – taip prisidedama prie rinkos plėtros.

Finansinės priemonės gali būti valdomos nacionalinių ar regioninių bankų, tarptautinių organizacijų (pvz., Europos investicijų banko, Europos investicijų fondo), finansų tarpininkų ir vadovaujančiųjų institucijų (tik paskolų ir garantijų atveju).

Fondo lėšų valdymas ir paskirtis

11 % centralizuotai valdo Europos Komisija, 89 % – Europos Sąjungos valstybės narės.

Europos Komisijai tenkanti dalis skirta tarptautiniam valdymui, bendradarbiavimui dalijantis informacija ir gerąja praktika, viešosios informacijos sklaidai ir bendradarbiavimui palaikyti, jūrininkystės žinių plėtrai ir jūrinių teritorijų erdvės planavimui.

Valstybėms narėms skirtos lėšos daugiausia nukreipiamos į tvarią žuvininkystę, taip siekiama, kad žuvininkystė ir akvakultūra taptų tvaresnės ir pelningesnės.

Fondo lėšos naudojamos finansuoti projektams, kuriems skiriama ir nacionalinių lėšų. Kiekvienai šaliai, atsižvelgiant į jos žuvininkystės dydį, skiriama tam tikra fondo biudžeto dalis, kiekviena šalis turi parengti veiksmų programą, kaip ketina leisti lėšas. Europos Komisijai patvirtinus šią programą nacionalinės institucijos turi nuspręsti, kurie projektai bus finansuojami. Už programos įgyvendinimą atsakingos nacionalinės institucijos ir Europos Komisija.

Fondo lėšos

Fondo biudžetas 2014–20 sudarė 6,4 mlrd. eurų. Iš valstybėms narėms skirtų lėšų tvarios žuvininkystės idėjai skirta 4340 mln. eurų, kontrolei ir keliamiems reikalavimams vykdyti (Europos bendrosios žuvininkystės politikos atitikties stebėsenai ir prieigai prie išteklių užtikrinti) – 580 mln. eurų, duomenų rinkimui ir moksliniams tyrimams – 520 mln. eurų, mėlynajai ekonomikai (ekonomikos krypčiai, kuri remiasi darniu jūrų ir vandenynų panaudojimu ekonomikai augti) – 71 mln. eurų.

Dėl COVID-19 pandemijos neigiamo poveikio žvejybos ir akvakultūros sektoriams 2020 04 22 priimtos naujos taisyklės ir patvirtintos naujos papildomos priemonės poveikiui švelninti: parama, susijusi su žvejybos ir akvakultūros veiklos laikinu nutraukimu ar sumažėjimu, galimybė lanksčiai naudoti fondo lėšas, parama žvejybos ar akvakultūros produktams sandėliuoti.

2020 pabaigoje patvirtintas 6,14 mlrd. eurų dydžio Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo 2021–27 biudžetas. Numatyti 4 prioritetai: skatinti darnią žuvininkystę ir išsaugoti jūrų biologinius išteklius, prisidėti prie aprūpinimo maistu konkurencingos ir darnios akvakultūros ir rinkų priemonėmis, sudaryti sąlygas mėlynajai ekonomikai ir pakrančių bendruomenėms klestėti, stiprinti tarptautinį vandenynų valdymą ir užtikrinti jūrų bei vandenynų saugos, švaros ir tvaraus valdymo galimybes.

Istorija

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas patvirtintas 2013, 2014–20 pakeitė 2007–13 Europos žuvininkystės fondą ir kitas finansines priemones, skirtas žuvininkystei ir integruotai jūrų politikai plėtoti.

3202

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką