Didžiùlis Antanas 1883 02 07Griežionėlės (Andrioniškio vlsč.) 1960 03 11Panevėžys, lietuvių visuomenės veikėjas. Gydytojas. S. Didžiulio ir L. Didžiulienės-Žmonos sūnus. 1896–1904 mokėsi Mintaujos gimnazijoje (1896 su kitais lietuviais mokiniais pasipriešino maldų skaitymui rusiškai, pašalintas iš gimnazijos, grįžo 1897); priklausė slaptoms Kūdikio draugijai ir Vinco Kapso mokinių draugijai. 1905 įsitraukė į Lietuvos socialdemokratų partijos veiklą, dalyvavo revoliuciniame sąjūdyje Lietuvoje. 1906 suimtas, 1907–11 buvo tremtyje Sibire. 1911 pabėgo į Austriją-Vengriją. 1912–14 Krokuvoje buvo ten veikiančio Lietuvos socialdemokratų partijos Užsienio biuro narys. 1918 baigęs Jogailos universitetą dirbo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ligoninės Panevėžyje vyriausiuoju gydytoju, Panevėžio apskrities gydytoju. Nacių okupacijos metais persekiotas dėl paramos Lietuvos antinaciniam pasipriešinimui. 1947–51 LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Bendradarbiavo socialdemokratų ir liberalų spaudoje (nuo 1906). Dalyvavo įvairių Panevėžio kultūros organizacijų veikloje (kai kurioms ir pirmininkavo).

1623