• Titulinis
 • Apie Visuotinę lietuvių enciklopediją

Apie Visuotinę lietuvių enciklopediją

„Visuotinė lietuvių enciklopedija“
2001–2015 metais Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro (iki 2010 metų – Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas) parengta ir išleista „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ (VLE) yra originalus mokslinis informacinis leidinys, Lietuvos visuomenei pateikiantis susistemintą informaciją apie pasaulį ir Lietuvą, Visatą ir Žemę, pasaulio ir civilizacijos istoriją, visų žemynų tautas ir jų kultūrą, mokslą, ekonomiką, pasaulio religijas, humanistines ir krikščioniškąsias vertybes.
 
Objektas
Žmogus
Žemė
Visata
Pasaulio ir Lietuvos:
• gyventojai • religijos
• informacija ir žiniasklaida • sportas ir turizmas
• istorija • švietimas
• kalbos ir raštas • tautos
• kultūra • technika ir technologijos
• literatūra • ūkis
• menas • valstybės
• mokslas • varia
• paveldas • visuomenė ir politika
• personalijos  

 

Paskirtis

Būti patikimu mokslininkų ir specialistų parengtu informacijos šaltiniu, reikšminga visuomenės savišvietos ir saviugdos priemone.

Parodyti Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą Europos istorijos ir kultūros kontekste. Kompensuoti žalą, kurią Lietuvos visuomenei padarė sovietinės cenzūros suvaržyta informacinė literatūra, iškraipiusi arba nutylėjusi duomenis apie užsienio valstybes, pasaulio politinės, kultūrinės ir ekonominės raidos tendencijas, Lietuvos valstybingumo istoriją.

Tęsti lietuviškų enciklopedijų, visų pirma Bostone (JAV) lietuvių išeivijos išleistos „Lietuvių enciklopedijos“, tradiciją.

Apimtis

VLE sudaro 25 tomai, kuriuose abėcėliniu principu išdėstyti A–Ž raidžių straipsniai, ir Papildymų tomas (numatoma išleidimo data 2015 m. pradžia), kuriame pateikiami I–XXV tomo papildymų vardynai ir kai kurie nauji papildomi straipsniai bei VLE priedai (VLE vartojamų autentiškų tikrinių vardų ir jų lietuviškų atitikmenų sąrašas, pastebėtų didesnių klaidų atitaisymai ir kita).
88 proc.
leidinio apimties sudaro tekstas, 12 proc. – iliustracinė medžiaga (nuotraukos, portretai, dailės kūriniai, brėžiniai, diagramos, žemėlapiai).

Enciklopedijoje yra 121 804 straipsniai (apie 17 proc. – su iliustracijomis), apie 25 120 iliustracijų, 656 žemėlapiai.

Enciklopedijos tekstą iš viso sudaro daugiau kaip 107 015 937 spaudos ženklai arba 2654 autoriniai lankai*.

Viename tome vidutiniškai yra 4900 straipsnių.
(*autorinis lankas lygus 40 000 spaudos ženklų) 

 

„Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ aprašyta daugiau kaip:
• 60 jūrų • 80 taikos sutarčių
• 500 ežerų, iš jų apie 300 Lietuvos • 40 tarptautinių konferencijų
• 1000 upių, iš jų apie 250 Lietuvos • 550 tautų
  • 5000 miestų, iš jų daugiau kaip 300 Lietuvos
• 550 kalnų, kalnagūbrių, ugnikalnių ir plokščiakalnių  
  • 150 muziejų ir galerijų, iš jų apie 60 Lietuvos
• 130 karų • 80 bankų
• 200 mūšių • 150 universitetų
• 30 revoliucijų • 600 periodinių leidinių, iš jų apie 300 Lietuvos
• 90 sukilimų

 

Vardynas

Sudarant VLE vardyną atsižvelgta į tai, kad sovietinės okupacijos metais lietuviškose enciklopedijose ir visoje informacinėje literatūroje dėl ideologizacijos ir cenzūros buvo labiausiai iškraipyta ar iš viso nutylėta humanitarinio profilio mokslo šakų ir visuomenės gyvenimo informacija. Tai filosofija, teologija, religijų istorija, menas (ypač bažnytinis), istorija, etnologija, etnografija, teisė, politologija, edukologija, sociologija, ekonomika, vadyba, informatika, kompiuterija. Šioms ir dinamiškiausiai besiplėtojančioms mokslo ir gyvenimo sritims enciklopedijoje skirta daugiausia pozicijų.

 

„Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“
• 29 650 biografinių straipsnių (29 364 419 spaudos ženklų arba 734 autoriniai lankai, arba 25 proc. visų straipsnių), iš jų su portretais – 6343, su paveikslais – 2168
• visi Nobelio, Lietuvos nacionalinės premijos laureatai
• 5052 literatūros kūrėjai, iš jų Lietuvos – 509

 


„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ leidėjai su enciklopedijos globėju Prezidentu Valdu Adamkumi, 2002 01 03 

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ I tomo sutiktuvės Prezidentūroje. Kalba Mokslinės redakcinės tarybos narys prof. habil. dr. Vytautas Landsbergis, 2002 01 03 

 

Lituanistika

Beveik 21 proc. enciklopedijos straipsnių yra lituanistiniai.

Lituanistinių straipsnių yra 15 416 (15 678 737 sp. ž. arba 392 lankai). Biografinių straipsnių yra 8804 (9 059 856 sp. ž. arba 226 lankai), iš jų su portretais – 3708, su paveikslais – 919.

Lituanistiką iliustruoja 5542 nuotraukos ir 63 žemėlapiai. Didelė dalis straipsnių turi lituanistikos poskyrius, kuriuose nurodomi aprašomo objekto santykiai ar ryšiai su Lietuva, raida ir sklaida Lietuvoje, poveikis ar įtaka Lietuvos visuomenei ir kita.

Daugiausia vietos skirta sovietmečiu draustai ar ignoruotai lituanistikai: Lietuvos valstybingumo, Lietuvos Katalikų Bažnyčios, Lietuvos kariuomenės istorijai, Lietuvos Respublikos (1918–1940) realijoms, antinaciniam ir antisovietiniam pasipriešinimui, lietuvių tautos genocidui ir tremties vietoms, išeivijai ir jos literatūrai bei menui.

Iš viso lituanistika sudaro apie 25 proc. enciklopedijos teksto.

 

„Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“
visos Lietuvos gyvenvietės, turinčios daugiau kaip 300 gyventojų
visos ilgesnės negu 20 km Lietuvos upės
visi Lietuvos habilituoti mokslų daktarai ir profesoriai
visi Lietuvos pasaulio ir Europos čempionai bei rekordininkai
daugiau kaip 1400 straipsnių apie užsienio lietuvius, iš jų:
• 170 užsienio lietuvių organizacijų
• 70 užsienio lietuvių leidinių
• 40 užsienio lietuvių kultūros institucijų
daugiau kaip 500 užsienio miestų ir kitų vietovių, kuriose gyvena arba gyveno lietuvių

 

Medžiagos atranka

VLE medžiaga buvo atrenkama remiantis:
• visuotinumo,
• aktualumo,
• patikimumo,
• naujumo,
• reikšmingumo,
• teritorinio ir istorinio artimumo Lietuvai kriterijais.

Palyginti daugiau informacijos pateikiama apie:
• kaimynines valstybes,
• šalis, kurias su Lietuva sieja istoriniai ir glaudūs dabarties ryšiai,
• Europos valstybes,
• naujausiųjų laikų įvykius ir veikėjus,
• kaimyninių šalių politikos ir visuomenės veikėjus, kultūros kūrėjus,
• humanistines ir krikščioniškąsias vertybes,
• užsienio miestus, kuriuose yra lietuvių bendrijos,
• lietuvių tremties vietas,
• užsienio lietuvius.

 


Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto stendas Vilniaus knygų mugėje, 2002 
Mokslinės redakcinės tarybos nariai po MRT posėdžio Lietuvos mokslų akademijoje. Iš kairės: R. Kareckas, prof. habil. dr. A. Buračas, MRT pirmininkas J. Tumelis, prof. habil. dr. Z. Zinkevičius, prof. habil. dr. V. Landsbergis, prof. habil. dr. Z. R. Rudzikas, prof. habil. dr. B. Grigelionis, 2004 03 04 

Algirdas Mykolas Brazauskas prie MELI stendo Vilniaus knygų mugėje, 2007 

 

Lietuvos dabarties personalijos į VLE vardyną buvo įtraukiamos vadovaujantis Mokslinės redakcinės tarybos patvirtinta Personalijų įtraukimo į VLE instrukcija.

 

„Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“
Latvijai skirta 594 straipsniai (672 819 sp. ž. arba 16 lankų), iš jų biografiniai 355, vietovardiniai 119; žemėlapiai 4;
Lenkijai skirta 2260 straipsnių (2 281 731 sp. ž. arba 57 lankai), iš jų biografiniai 965, vietovardiniai 980; žemėlapiai 8;
Prancūzijai skirta 2801 straipsnis (3 102 458 sp. ž. arba 77 lankai), iš jų biografiniai 1790, vietovardiniai 606; žemėlapių 13;
Vokietijai skirta 3141 straipsnis (3 326 438 sp. ž. arba 83 lankai), iš jų biografiniai 1775, vietovardiniai 928; žemėlapiai 5;
Rusijai skirta 4338 straipsniai (4 683 335 sp. ž. arba 117 lankų), iš jų biografiniai 1915, vietovardiniai 1568; žemėlapių 18.

 

Medžiagos pateikimo principai
• Enciklopedijoje medžiaga pateikiama susisteminta (naudojama nuorodų sistema, vadinamieji straipsnių lizdai, kompleksiniai straipsniai) ir apibendrinta.
• Straipsnio objektas yra to straipsnio antraštė.
• Dėstoma pagal visiems straipsniams bendrus stiliaus, straipsnių struktūros, faktų išdėstymo ir pateikimo metodikos reikalavimus.
• Vengiama tiesioginio vertinimo, diskutuotinų teiginių.
• Kai esama objekto skirtingų traktuočių, nurodomas jų skirtumas.
• Papildomai informacijai rasti taikoma nuorodų į kitus straipsnius sistema.
• Užsienio personalijų biografiniuose straipsniuose geografiniai objektai tikslinami (lokalizuojami) pagal dabartinį administracinį teritorinį skirstymą, Lietuvos – pagal aprašomojo meto.
• Vartojama santrumpos ir simboliai, jei tai neapsunkina teksto suvokimo.
• Lietuviškos antraštės ir svetimkalbių antraščių lietuviški atitikmenys (pateikiami skliaustuose po antraštės) kirčiuojami. Kabutėse rašomos antraštės nekirčiuojamos.
• Visos nelietuviškos antraštės pateikiamos su lietuvišku atitikmeniu arba vertimu į lietuvių kalbą.

 


Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su grupe MELC darbuotojų Vilniaus knygų mugėje, 2010

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ Mokslinės redakcinės tarybos nariai ir leidėjai Prezidentūroje, 2014 07 18 

MELC direktorius R. Kareckas įteikia enciklopedijos globėjai Prezidentei Daliai Grybauskaitei paskutinį VLE tomą, 2014 07 18 

Grupę „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ leidėjų į susitikimą pakvietė Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, 2014 07 21 

 

Rašyba

Lotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų tikriniai vardai rašomi autentiškai (tekste pridedant lietuviškas galūnes), išimtis – karalių, imperatorių, kitų valdovų, popiežių, šventųjų vardai ir kai kurie kiti asmenvardžiai (jie rašomi sulietuvinti), t.p. valstybių ir jų sostinių pavadinimai, kai kurie tradiciniais laikomi vietovardžiai ir kai kurių geografinių objektų, turinčių seną lietuviško vardo tradiciją, pavadinimai.

Nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų tikriniai vardai rašomi transkribuota forma (vartojančių kirilicą ir kai kurių kitų kalbų) arba tarptautinę rašybą atitinkančiais lietuviškais skiemenimis pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijas (japonų, kinų ir kt.).

VLE vartojamų autentiškų tikrinių vardų ir jų lietuviškų atitikmenų sąrašai išspausdinti „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ tomų prieduose. Papildymų tome numatoma išspausdinti bendrą jų sąrašą.

Datos rašomos arabiškais skaitmenimis.

Autoriai ir bendradarbiai

Enciklopedijos straipsnius rašė Lietuvos mokslininkai ir įvairių sričių specialistai, MELC moksliniai redaktoriai. Straipsnius spaudai rengė MELC šakinės redakcijos ir literatūrinės bei mokslinės patikros redaktoriai. Suredaguoti straipsniai buvo recenzuojami tos srities mokslininkų ar specialistų ir aprobuojami MRT narių.

VLE straipsnius rašė 2957 autoriai, recenzavo 1190 recenzentų.

Mokslinė redakcinė taryba

Mokslinė redakcinė taryba (MRT) yra „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ rengimą kuruojanti visuomeninė institucija, sprendžianti visus VLE rengimo mokslinius ir metodinius klausimus. MRT sudaro įvairių mokslo sričių mokslininkai, švietimo, kultūros ir visuomenės atstovai, turintys aukštąjį išsilavinimą. MELC direktorius ir jo pavaduotojas redakciniams darbams (VLE vyriausiasis redaktorius) MRT nariai yra pagal pareigas.

Pirmoji „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ Mokslinė redakcinė taryba (38 nariai) Švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo patvirtinta 1998 06 17. Dalis MRT narių vėliau rotacijos principu keitėsi.

2004 metais Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas (nuo 2010 m. – Centras) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos mokslų akademija. Pagal šią sutartį Lietuvos MA į MRT delegavo 3 savo narius, Lietuvos MA prezidentas tapo ir MRT prezidentu.

MRT nariais per visą „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ rengimo laiką iš viso buvo 71 asmuo, iš jų 26 Taryboje dirbo visą laiką.

MRT nustatė pagrindines VLE rengimo gaires, aprobavo Generalinio vardyno sudarymo principus, apsvarstė ir pritarė VLE redagavimo metodikai. MRT nariai kartu su įvairių mokslo, kultūros ir visuomeninio gyvenimo sričių specialistais aktyviai dalyvavo rengiant Vardyną (teikė pastabas ir siūlymus), konsultavo VLE mokslinių redakcijų vedėjus ir redaktorius savo srities dalykinių straipsnių rengimo klausimais (tematikos, apimties, struktūros, medžiagos atrankos ir kitais).
Savo posėdžiuose MRT aptardavo kiekvieną išėjusį VLE tomą, išklausydavo informaciją apie VLE eilinio tomo rengimo eigą, teikė siūlymus ir pastabas dėl rengiamų straipsnių ir jų autorių bei recenzentų. Visi VLE mokslinių redakcijų parengti straipsniai buvo siunčiami MRT narių peržiūrai.
 

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ I–XXV tome yra:

antropologijos per 130 straipsnių (daugiau kaip 2 lankai arba 109 000 spaudos ženklų); rašė 4 autoriai;
archeologijos per 2350 straipsnių (daugiau kaip 48 lankai arba 1 934 000 spaudos ženklų); 74 autoriai;
architektūros ir dailės (kartu su varia) per 10 750 straipsnių (daugiau kaip 226 lankai arba 9 050 000 spaudos ženklų); 186 autoriai;
astronomijos per 970 straipsnių (daugiau kaip 18 lankų arba 746 000 spaudos ženklų); 17 autorių;
bibliotekininkystės per 320 straipsnių (daugiau kaip 10 lankų arba 415 000 spaudos ženklų); 29 autoriai;
biologijos per 6660 straipsnių (daugiau kaip 128 lankai arba 5 148 000 spaudos ženklų); 192 autoriai;
chemijos per 1810 straipsnių (daugiau kaip 36 lankai arba 1 440 000 spaudos ženklų); 61 autorius;
choreografijos per 690 straipsnių (daugiau kaip 17 lankų arba 698 000 spaudos ženklų); 22 autoriai;
cirko per 90 straipsnių (daugiau kaip 1 lankas arba 65 000 spaudos ženklų); 1 autorius;
edukologijos per 1340 straipsnių (daugiau kaip 45 lankai arba 1 836 000 spaudos ženklų); 51 autorius;
ekonomikos ir vadybos per 4090 straipsnių (daugiau kaip 127 lankai arba 5 090 000 spaudos ženklų); 180 autorių;
etnologijos per 2420 straipsnių (daugiau kaip 47 lankai arba 1 900 000 spaudos ženklų); 90 autorių;
filosofijos per 1470 straipsnių (daugiau kaip 49 lankai arba 1 970 000 spaudos ženklų); 63 autoriai;
fizikos per 2340 straipsnių (daugiau kaip 48 lankai arba 1 950 000 spaudos ženklų); 74 autoriai;
fotografijos per 230 straipsnių (daugiau kaip 4 lankai arba 186 000 spaudos ženklų); 8 autoriai;
geografijos ir geofizikos per 20 400 straipsnių (daugiau kaip 296 lankai arba 11 870 000 spaudos ženklų); 59 autoriai;
geologijos per 1670 straipsnių (daugiau kaip 35 lankai arba 1 434 000 spaudos ženklų); 41 autorius;
kalbotyros per 2000 straipsnių (daugiau kaip 50 lankų arba 2 020 000 spaudos ženklų); 74 autoriai;
karybos per 1540 straipsnių (daugiau kaip 29 lankai arba 1 162 000 spaudos ženklų); 55 autoriai;
kino per 1740 straipsnių (daugiau kaip 40 lankų arba 1 638 000 spaudos ženklų); 24 autoriai;
Lietuvos istorijos per 6060 straipsnių (daugiau kaip 167 lankai arba 6 693 000 spaudos ženklų); 419 autorių;
literatūros ir tautosakos per 7890 straipsnių (daugiau kaip 201 lankas arba 8 040 000 spaudos ženklų); 236 autoriai;
matematikos per 1600 straipsnių (daugiau kaip 30 lankų arba 1 220 000 spaudos ženklų); 51 autorius;
medicinos per 2740 straipsnių (daugiau kaip 70 lankų arba 2 800 000 spaudos ženklų); 113 autorių;
muzikos per 5080 straipsnių (daugiau kaip 113 lankų arba 4 530 000 spaudos ženklų); 179 autoriai;
politologijos per 550 straipsnių (daugiau kaip 20 lankų arba 820 000 spaudos ženklų); 37 autoriai;
psichologijos ir socialinio darbo per 790 straipsnių (daugiau kaip 24 lankai arba 990 000 spaudos ženklų); 35 autoriai;
religijų istorijos ir mitologijos per 2430 straipsnių (daugiau kaip 59 lankai arba 2 360 000 spaudos ženklų); 28 autoriai;
sociologijos per 1040 straipsnių (daugiau kaip 33 lankai arba 1 350 000 spaudos ženklų); 96 autoriai;
sporto per 690 straipsnių (daugiau kaip 16 lankų arba 640 000 spaudos ženklų); 55 autoriai;
teatro per 1350 straipsnių (daugiau kaip 37 lankai arba 1 500 000 spaudos ženklų); 50 autorių;
technologijos per 3750 straipsnių (daugiau kaip 97 lankai arba 3 900 000 spaudos ženklų); 191 autorius;
teisės per 2380 straipsnių (daugiau kaip 69 lankai arba 2 760 000 spaudos ženklų); 122 autoriai;
teologijos ir bažnyčių istorijos per 1090 straipsnių (daugiau kaip 33 lankai arba 1 350 000 spaudos ženklų); 139 autoriai;
užsienio lituanistikos per 1320 straipsnių (daugiau kaip 31 lankas arba 1 249 000 spaudos ženklų); 93 autoriai;
veterinarijos per 290 straipsnių (daugiau kaip 5 lankai arba 215 000 spaudos ženklų); 66 autoriai;
visuotinės istorijos per 15 100 straipsnių (daugiau kaip 303 lankai arba 12 130 000 spaudos ženklų); 87 autoriai;
žemės ūkio per 2790 straipsnių (daugiau kaip 60 lankų arba 2 430 000 spaudos ženklų); 304 autoriai;
žiniasklaidos per 1530 straipsnių (daugiau kaip 30 lankų arba 1 230 000 spaudos ženklų); 69 autoriai.

 

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ žemėlapius sudarė ir spaudai rengė

Vilniaus universiteto Kartografijos centras

Direktorius doc. dr.Albinas PILIPAITIS, Teminės kartografijos sektoriaus vadovas dr. Petras GAUČAS, kartografai-redaktoriai: prof. dr. Giedrė BECONYTĖ, Loreta GRIZICKAITĖ, Vigilija KRIKŠČIŪNIENĖ, Vyta MORKVĖNAITĖ, Rima SVILIENĖ 

Baltarusijos įmonė „Белкартография“

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ leidėjai už kūrybingą bendradarbiavimą dėkoja:

LIETUVOS CENTRINIAM VALSTYBĖS ARCHYVUI
LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRUI
LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTO RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI
LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTUI

BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS AMBASADAI LIETUVOS RESPUBLIKOJE
JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS AMBASADAI LIETUVOS RESPUBLIKOJE
KAZACHIJOS RESPUBLIKOS AMBASADAI LIETUVOS RESPUBLIKOJE 

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARIŲ, NUKENTĖJUSIŲ NUO SOVIETINIO IR NACISTINIO GENOCIDO, ARTIMŲJŲ SĄJUNGAI
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARŲ KLUBUI
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ATSTOVYBEI LIETUVOJE

LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJAI
LIETUVOS MUSULMONŲ SUNITŲ DVASINIAM CENTRUI
LIETUVOS ŽYDŲ BENDRUOMENEI IR JOS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJAI

LIETUVOS NACIONALINEI MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKAI
VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
UKRAINOS NACIONALINEI VAIKŲ BIBLIOTEKAI KIJEVE

GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUI
LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUI
LIETUVOS NACIONALINIAM MUZIEJUI
LIETUVOS NACIONALINIAM OPEROS IR BALETO TEATRUI
LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO MUZIEJUI

NACIONALINIAM MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUI
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJUI
VALSTYBINIAM VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUI
VILNIAUS UNIVERSITETO GEOLOGIJOS MUZIEJUI

KINEMATOGRAFIJOS MUZIEJUI LODZĖJE (LENKIJA) 

KULTŪROS RYŠIŲ CENTRUI „CAUCASIAN HOUSE“ TBILISYJE (GRUZIJA)
LEIDYKLAI „БЕЛАРУСКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ IМЯ ПЕТРУСЯ БРОЎКI“ MINSKE (BALTARUSIJA) 

 

Išskirtinė padėkaLIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ informaciniai rėmėjai:

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ mokslinė redakcinė taryba (1998–2015)

Prezidentas (nuo 2009 m.) – Valdemaras RAZUMAS, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys profesorius habilituotas fizinių mokslų daktaras, biochemikas

2004–2009 metais MRT prezidentas buvo Zenonas Rokus RUDZIKAS, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys profesorius habilituotas fizinių mokslų daktaras, fizikas. MRT narys 2004–2011 metais.

Pirmininkas (nuo 2007 m.) – Stasys VAITEKŪNAS, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas profesorius habilituotas fizinių mokslų daktaras, geografas. MRT narys nuo 1998 metų.

1998–2007 metais MRT pirmininkas buvo Juozas TUMELIS, humanitarinių mokslų daktaras, istorikas, bibliografas. MRT narys nuo 1998 metų.

Pirmininko pavaduotojas (nuo 1998 m.) – Antanas BURAČAS, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys profesorius habilituotas socialinių mokslų daktaras, ekonomistas. MRT narys nuo 1998 metų.

Sekretorius (nuo 2004 m.) – Antanas RAČIS, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro direktoriaus pavaduotojas, „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ vyriausiasis redaktorius, filologas. MRT narys nuo 2000 metų.

 

MRT nariai po eilinio posėdžio 

 

Irena ALEKSAITĖ, profesorė habilituota humanitarinių mokslų daktarė, teatrologė. MRT narė nuo 1998 metų.

Vytautas ALIŠAUSKAS, docentas, filosofas, kultūros istorikas. MRT narys 2004–2007 metais.

Vytautas AMBRAZAS, profesorius habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, filologas. MRT narys nuo 1998 metų.

Antanas ANDRIJAUSKAS, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys profesorius habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, kultūros ir meno filosofas, menotyrininkas. MRT narys nuo 1998 metų.

Alfonsas ANDRIUŠKEVIČIUS, profesorius humanitarinių mokslų daktaras, dailės kritikas, poetas, eseistas. MRT narys nuo 1998 metų.

Albinas BAGDONAS, profesorius biomedicinos mokslų daktaras, fiziologas, psichologas. MRT narys nuo 2004 metų.

Valentinas BALTRŪNAS, profesorius habilituotas fizinių mokslų daktaras, geologas. MRT narys nuo 2010 metų.

Antanas Rimvidas BANDZAITIS, profesorius habilituotas fizinių mokslų daktaras, fizikas. MRT narys nuo 1998 metų.

Ričardas BAUBINAS, docentas fizinių mokslų daktaras, geografas. MRT narys 1998–2009 metais.

Jonas BORUTA SJ, Telšių vyskupas, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas docentas fizinių mokslų daktaras. MRT narys 1998–2004 metais.

Jonas Vytautas BRUVERIS, profesorius humanitarinių mokslų daktaras, muzikologas. MRT narys nuo 2004 metų.

Romualdas BUDRYS, muziejininkas, dailėtyrininkas. MRT narys 2004–2008 metais.

Galina ČEPINSKIENĖ, profesorė humanitarinių mokslų daktarė, vertėja, literatūros tyrinėtoja. MRT narė nuo 1998 metų.

Gintautas ČESNYS, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas profesorius habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, gydytojas. MRT narys 1998–2004 metais.

Jonas ČIČINSKAS, profesorius habilituotas socialinių mokslų daktaras, ekonomistas. MRT narys nuo 2004 metų.

Aleksandras DOBRYNINAS, profesorius socialinių ir humanitarinių mokslų daktaras, sociologas, kriminologas, filosofas. MRT narys nuo 1998 metų.

Danielius EIDUKAS, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas profesorius habilituotas technologijos mokslų daktaras, inžinierius radiotechnikas. MRT narys 2004–2008 metais.

Algirdas GAIGALAS, profesorius habilituotas fizinių mokslų daktaras, geologas. MRT narys 2004–2009 metais.

Juozapas GIRDZIJAUSKAS, profesorius habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, literatūros tyrinėtojas. MRT narys nuo 1998 metų.

Bronius GRIGELIONIS, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas profesorius habilituotas fizinių mokslų daktaras, matematikas. MRT narys nuo 1998 metų.

Algimantas JANKAUSKAS, docentas socialinių mokslų daktaras, politologas. MRT narys nuo 2004 metų.

Vaidotas JANUŠKIS, docentas fizinių mokslų daktaras, geografas. MRT narys nuo 2010 metų.

Vinsas JANUŠONIS, profesorius habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, gydytojas. MRT narys nuo 2010 metų.

Palmira JUCEVIČIENĖ, profesorė habilituota socialinių mokslų daktarė, edukologė. MRT narė nuo 2004 metų.

Robertas JUCEVIČIUS, profesorius habilituotas socialinių mokslų daktaras, ekonomistas, vadybos teoretikas. MRT narys 1998–2004 metais.

Česlovas JURŠĖNAS, politikas, žurnalistas. MRT narys nuo 2004 metų.

Leonas KADŽIULIS, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas profesorius habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, agronomas. MRT narys nuo 1998 metų.

Rimantas KARECKAS, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro direktorius, istorikas. MRT narys nuo 2000 metų.

Algis KASPERAVIČIUS, docentas humanitarinių mokslų daktaras, istorikas. MRT narys nuo 1998 metų.

Saulius KATUOKA, profesorius socialinių mokslų daktaras, teisininkas. MRT narys nuo 2004 metų.

Domas KAUNAS, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys profesorius habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, knygotyrininkas, kultūros istorikas, bibliofilas. MRT narys nuo 2004 metų.

Rimgaudas KAZAKEVIČIUS, docentas biomedicinos mokslų daktaras, gydytojas. MRT narys nuo 2004 metų.

Algirdas KISELIS, docentas socialinių mokslų daktaras, ekonomistas. MRT narys 1998 metais.

Vytautas KUBILIUS, profesorius habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, literatūros tyrinėtojas. MRT narys 1998–2004 metais.

Egidijus KŪRIS, profesorius socialinių mokslų daktaras, teisininkas, politologas. MRT narys nuo 1998 metų.

Albinas KUSTA, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys profesorius habilituotas technologijos mokslų daktaras, inžinierius hidrotechnikas. MRT narys 1998–2004 metais.

Bronislovas KUZMICKAS, profesorius habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, filosofas, politinis veikėjas. MRT narys nuo 2010 metų.

Vytautas LANDSBERGIS, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas profesorius habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, politikas, valstybės ir kultūros veikėjas, kultūros istorikas, pianistas, muzikologas. MRT narys nuo 1998 metų.

Algimantas MAČIULIS, profesorius humanitarinių mokslų daktaras, architektas. MRT narys nuo 1998 metų.

Stanislovas Algimantas MARTIŠIUS, profesorius habilituotas socialinių mokslų daktaras, ekonomistas. MRT narys nuo 1998 metų.

Algis MICKIS, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas profesorius habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, farmakologas. MRT narys 1998–2007 metais.

Danguolė MIKULĖNIENĖ, profesorė humanitarinių mokslų daktarė, kalbininkė. MRT narė nuo 2000 metų.

Algirdas MOTUZAS, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys profesorius habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, agronomas dirvožemininkas. MRT narys nuo 2004 metų.

Zenonas NORKUS, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys profesorius habilituotas socialinių mokslų daktaras, filosofas, sociologas. MRT narys nuo 2004 metų.

Antanas PAKERYS, profesorius habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, kalbininkas. MRT narys nuo 1998 metų.

Eugenijus PALSKYS, profesorius socialinių mokslų daktaras, teisininkas. MRT narys 1998–2001 metais.

Romanas PLEČKAITIS, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas profesorius habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, filosofijos istorikas, logikas. MRT narys 1998–2009 metais.

Algimantas PRAZAUSKAS, profesorius habilituotas socialinių mokslų daktaras, orientalistas, istorikas, politologas. MRT narys 2004–2007 metais.

Mindaugas PUIDOKAS, teologijos daktaras, kunigas. MRT narys 2012–2013 metais.

Dainius PŪRAS, profesorius biomedicinos mokslų daktaras, gydytojas. MRT narys 2004–2007 metais.

Vytautas Petras RANČELIS, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas profesorius habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, genetikas. MRT narys nuo 1998 metų.

Vilhelmas SKOMINAS, fizinių mokslų daktaras, elektrochemikas. MRT narys nuo 1998 metų.

Alfonsas SKRINSKA, profesorius habilituotas technologijos mokslų daktaras, šiluminės technikos inžinierius. MRT narys nuo 1998 metų.

Rimantas SLIŽYS, profesorius habilituotas fizinių mokslų daktaras, chemikas. MRT narys 1998–2004 metais.

Viktoras Algirdas SNIEČKUS (Kanada), Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys profesorius daktaras, chemikas organikas. MRT narys 2004–2007 metais.

Vytas Antanas TAMOŠIŪNAS, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys profesorius habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, imunologas. MRT narys nuo 1998 metų.

Sigitas TAMULEVIČIUS, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys profesorius habilituotas technologijos mokslų daktaras, inžinierius fizikas. MRT narys nuo 2007 metų.

Laimutis TELKSNYS, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas profesorius habilituotas technologijos mokslų daktaras, inžinierius elektrotechnikas, informatikas. MRT narys 1998–2004 metais.

Antanas TYLA, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas profesorius habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, istorikas. MRT narys nuo 1998 metų.

Nijolė TUMĖNIENĖ, docentė humanitarinių mokslų daktarė, dailėtyrininkė. MRT narė nuo 1998 metų.

Arnoldas VALKAUSKAS, teologijos daktaras, kunigas. MRT narys 2004–2007 metais.

Giedrius VILIŪNAS, docentas humanitarinių mokslų daktaras, literatūros tyrinėtojas. MRT narys 2004–2008 metais.

Lionginas VIRBALAS SJ, Panevėžio vyskupas. MRT narys 2007–2012 metais.

Povilas ZAKAREVIČIUS, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys profesorius habilituotas socialinių mokslų daktaras, ekonomistas. MRT narys nuo 1998 metų.

Zigmas ZINKEVIČIUS, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas profesorius habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, kalbininkas. MRT narys nuo 2000 metų.

 

MRT nariai renkasi į posėdį Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ Meno taryba (1998–2015)
 • Albertas GURSKAS, profesorius, dailininkas
 • Vida KURAITĖ, dailininkė
 • Bronius LEONAVIČIUS, dailininkas
 • Romas ORANTAS, dailininkas (Tarybos narys iki 2012 metų)
 • Nijolė TUMĖNIENĖ, docentė humanitarinių mokslų daktarė, dailėtyrininkė

 


„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ dizainą sukūrė grafikas Alfonsas ŽVILIUS (nuotraukoje centre)

 


„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ plakatą sukūrė dailininkas Rimvydas KEPEŽINSKAS

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ straipsnių autoriai
ANTROPOLOGIJA. 4 autoriai 
Doc. dr. Arūnas BARKUS, Lietuvos MA narys ekspertas prof. habil. dr. Gintautas ČESNYS, prof. dr. Rimantas JANKAUSKAS, prof. dr. Janina TUTKUVIENĖ
 
ARCHEOLOGIJA. 74 autoriai 
Vytautas ALEKSIEJŪNAS, Jonas BALČIŪNAS, dr. Rasa BANYTĖ-ROWELL, Zenonas BAUBONIS, doc. dr. Mindaugas BERTAŠIUS, doc. dr. Audronė BLIUJIENĖ, Algimantas BLIUJUS, Eugenijus BUTĖNAS, prof. dr. Adomas BUTRIMAS, Bronius DAKANIS, Vytautas DAUGUDIS, Asta DIRMAITĖ, Zenonas DUKSA, Gintaras DŽIOVĖNAS, Gintautas EREMINAS, Olegas FEDIAJEVAS, Zita GENIENĖ, habil. dr. Algirdas GIRININKAS, Vida GIRININKIENĖ, Dalia GRIMALAUSKAITĖ, Eugenijus IVANAUSKAS, Zigfridas JANKAUSKAS, dr. Romas JAROCKIS, Eleonora Regina JONUŠIENĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Eugenijus JOVAIŠA, Audronis KATILIUS, Eduardas KAUKLYS, Vilius KAVALIAUSKAS, habil. dr. Vytautas KAZAKEVIČIUS, dr. Nastazija KERŠYTĖ, Rimantas KRAUJALIS, dr. Pranas KULIKAUSKAS, Lietuvos MA narė korespondentė doc. habil. dr. Regina KULIKAUSKIENĖ, prof. habil. dr. Albinas KUNCEVIČIUS, dr. Ona KUNCIENĖ, Linas KVIZIKEVIČIUS, Erikas LAICONAS, Jūratė LITVINAITĖ, prof. dr. Aleksiejus LUCHTANAS, Joan MARLER, doc. dr. Algimantas MERKEVIČIUS, prof. habil. dr. Mykolas MICHELBERTAS, prof. dr. Arvydas PACEVIČIUS, Elena PRANCKĖNAITĖ, dr. Gintautas RACKEVIČIUS, Eduardas REMECAS, habil. dr. Rimutė RIMANTIENĖ, Laimutė RUPŠYTĖ, Vincas RUZAS, prof. habil. dr. Stanislovas SAJAUSKAS, dr. Birutė SALATKIENĖ, dr. Andra SIMNIŠKYTĖ, Vytautas SMILGEVIČIUS, Roma SONGAILAITĖ, Daina STANKEVIČIŪTĖ, Arūnas STRAZDAS, Ėrika STRIŠKIENĖ, dr. Eugenijus SVETIKAS, dr. Egidijus ŠATAVIČIUS, doc. dr. Valdemaras ŠIMĖNAS, Linas TAMULYNAS, habil. dr. Bronė TAUTAVIČIENĖ, habil. dr. Adolfas TAUTAVIČIUS, dr. Saulė URBANAVIČIENĖ, habil. dr. Vytautas URBANAVIČIUS, dr. Vykintas VAITKEVIČIUS, habil. dr. Laima VAITKUNSKIENĖ, Laima VALATKIENĖ, Diana VARNAITĖ, Algirdas VARNAS, doc. dr. Gintautas VĖLIUS, dr. Gintautas ZABIELA, Rimantas ZAGRECKAS, Stasys ŽUKAUSKAS
 
ARCHITEKTŪRA. DAILĖ. 186 autoriai 
Rasa ADOMAITIENĖ, Goda ADOMONYTĖ, Romualdas ALEKNA, Valentinas ALEKSA, prof. dr. Aleksandra ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Antanas ANDRIJAUSKAS, dr. Algė ANDRIULYTĖ, prof. dr. Alfonsas ANDRIUŠKEVIČIUS, Dalia ANDZIULYTĖ, Justina AUGUSTYTĖ, Nelda BAGDONAVIČIŪTĖ, Vaclovas BALČIŪNAS, Viktoras BALTUTIS, Morta BAUŽIENĖ, Dalia BERNOTAITĖ-BIELIAUSKIENĖ, dr. Rasa BERTAŠIŪTĖ, Jurgita BILIUKEVIČIŪTĖ, doc. dr. Raimonda BITINAITĖ-ŠIRVINSKIENĖ (ŠIRVINSKIENĖ), doc. dr. Audronė BLIUJIENĖ, prof. dr. Elena Nijolė BUČIŪTĖ, prof. habil. dr. Eduardas BUDREIKA, Kristina BUDRYTĖ (BUDRYTĖ-GENEVIČĖ), Karolina BUIVYDAITĖ, prof. dr. Rimantas BUIVYDAS, doc. dr. Rasa BUTVILAITĖ, Valentas CIBULSKAS, ist. m. kand. Klemensas ČERBULĖNAS, prof. dr. Sigitas ČEREŠKEVIČIUS, Aldona DAPKUTĖ, Rasa DARGUŽAITĖ (DARGUŽAITĖ-RIŠKIENĖ), Osvaldas DAUGELIS, dr. Ieva DIEMANTAITĖ, prof. Arnas DINEIKA, Irena DOBROVOLSKAITĖ, Kotryna DŽILAVJAN (DŽILAVJANAITĖ), Irena FELDMANAITĖ, Onutė GAIDAMAVIČIŪTĖ, Mahiras GAMZAJEVAS, Vladas GASIŪNAS, Linas GEDMINAS, doc. dr. Audronė GIRDZIJAUSKAITĖ, prof. dr. Jonas GLEMŽA, Rimantas GUČAS, Gražina GURNEVIČIŪTĖ, Nemira GUTAUTIENĖ, Aleksandras INDRIULAITIS, dr. Marius IRŠĖNAS, Beatričė JACUNSKYTĖ, Vidmantas JANKAUSKAS, habil. dr. Algė JANKEVIČIENĖ, prof. dr. Giedrė JANKEVIČIŪTĖ, dr. Rūta JANONIENĖ, Vitalija JASAITĖ, Justas JASĖNAS, doc. Leonas JASIULIS, Danutė JEDZINSKIENĖ, Dainius JUNEVIČIUS, Juozas JUODŽBALYS, prof. dr. Raminta JURĖNAITĖ, prof. dr. Jūratė JUREVIČIENĖ, Vytautas KALTENIS, Jolita KANČIENĖ, dr. Dalia KARATAJIENĖ, doc. dr. Algis KASPERAVIČIUS, Aušra KATKUTĖ, dr. Genovaitė KAZOKIENĖ, dr. Kazys Napaleonas KITKAUSKAS, Juta KIVIMÄE, prof. Audrius KLIMAS, Vilija KNEITIENĖ, Ieva KONCYTĖ, Marytė KONTRIMAITĖ, dr. Ingrida KORSAKAITĖ, prof. dr. Ieva KUIZINIENĖ, Agnė KULBYTĖ, doc. dr. Aušrinė KULVIETYTĖ-SLAVINSKIENĖ (CEMNOLONSKĖ), doc. dr. Eglė KUMPIKAITĖ, Eglė KUNČIUVIENĖ, Marija KUODIENĖ, Albertas LAGUNOVIČIUS, Erikas LAICONAS, Andra LAUŽINSKAITĖ, prof. habil. dr. Vytautas LEVANDAUSKAS, Jonė LIANDZBERGIENĖ, dr. Darius LINARTAS, dr. Jolita LIŠKEVIČIENĖ, dr. Jurgita LUDAVIČIENĖ, Laimė LUKOŠIŪNIENĖ, prof. dr. Nijolė LUKŠIONYTĖ (LUKŠIONYTĖ-TOLVAIŠIENĖ), prof. dr. Kęstutis LUPEIKIS, prof. dr. Algimantas MAČIULIS, Jolanta MARCIŠAUSKYTĖ-JURAŠIENĖ, Gražina MARČIUKAITYTĖ, dr. Neringa MARKAUSKAITĖ, Jūratė MARKEVIČIENĖ, doc. dr. Marija MATUŠAKAITĖ, Saulė MAŽEIKAITĖ, Ilona MAŽEIKIENĖ, Vida MAŽRIMIENĖ, Jūratė MEILŪNIENĖ, dr. Vytautas MICHELKEVIČIUS, Eglė MIKALAJŪNAITĖ, Aurelija MIKALAUSKAITĖ, dr. Kristina MIKLAŠEVIČIŪTE, Rita MIKUČIONYTĖ, Milda MILDAŽYTĖ-KULIKAUSKIENĖ, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Vacys MILIUS, prof. dr. Jonas MINKEVIČIUS, Žydrūnas MIRINAVIČIUS, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Algimantas MIŠKINIS, Vitalijus MOCKUS (KARIKOVAS), Donvina MORĖNAITĖ, dr. Eligijus Juvencijus MORKŪNAS, dr. Jolita MULEVIČIŪTĖ, Julija MUŠINSKIENĖ, doc. dr. Eglė NAVICKIENĖ, dr. Dalia NAVIKAITĖ, dr. Mindaugas PAKNYS, doc. Balys PAKŠTAS, Irena PETRAITIENĖ, dr. Vaidas PETRULIS, dr. Laima PETRUŠEVIČlŪTĖ, doc. Antanas PILYPAITIS, Regimantas PILKAUSKAS, dr. Ieva PLEIKIENĖ, Julija POCIŪTĖ, dr. Alė POČIULPAITĖ, Marija PTAŠEK, Justina PUIDOKAITĖ, Evaldas PURLYS, dr. Marija PURVINIENĖ, dr. Ramutė RACHLEVIČIŪTĖ, dr. Dalia RAMONIENĖ, Lukas REKEVIČIUS, Julija REKLAITĖ (KŠIVICKAITĖ), doc. dr. Edita RIAUBIENĖ, Vega RIBIKAUSKIENĖ (ARUTIUNIAN), Jurgita RIMKEVIČIENĖ, prof. habil. dr. Vytenis RIMKUS, Lina RINGELIENĖ, dr. Marija RUPEIKIENĖ, Rima RUTKAUSKIENĖ, Elena SAKALAUSKAITĖ, prof. dr. Almantas Liudas SAMALAVIČIUS, doc. dr. Raimonda SIMANAITIENĖ (KOGELYTĖ-SIMANAITIENĖ), Danutė SKROMANIENĖ, doc. dr. Jurgis STAŠAITIS, prof. habil. dr. Vladas STAUSKAS, Vitalija STEPUŠAITYTĖ, Valvi STRIKAITIENĖ, Valdas STRIUŽAS, Skaistė STUKAITĖ, doc. dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS, dr. Lijana ŠATAVIČIŪTĖ, Jonė ŠAVRESKA, dr. Vaida ŠČIGLIENĖ, Vytautas ŠILAS, dr. Jolanta ŠIRKAITĖ, Aida ŠTELBIENĖ, Dalia TARANDAITĖ, dr. Jonas TATORIS, Veronika TAURINSKIENĖ, dr. Skaidra TRILUPAITYTĖ, dr. Juozas TUMELIS, doc. dr. Nijolė TUMĖNIENĖ, dr. Jūratė TUTLYTĖ, Irena ŪDRAITĖ, Morta ULPIENĖ, doc. archit. m. kand. Mečislovas URBELIS, Regina URBONIENĖ, dr. Algis UŽDAVINYS, prof. habil. dr. Jurgis VANAGAS, dr. Dalia VASILIŪNIENĖ, dr. Pillė VELJATAGA, Aušra VISMANTAITĖ, doc. dr. Birutė Rūta VITKAUSKIENĖ, Marius ZAVADSKIS, prof. Leonidas ZIBERKAS, dr. Danutė ZOVIENĖ, Genoveta ZUOKIENĖ, Gintė ZURBAITĖ, doc. Alvydas ŽICKIS, Nijolė ŽILINSKIENĖ, Gabija ŽUKAUSKIENĖ, prof. dr. Rasutė ŽUKIENĖ, dr. Milda ŽVIRBLYTĖ
 
ASTRONOMIJA. 17 autorių 
Doc. dr. Algimantas AŽUSIENIS, doc. dr. Stanislava BARTAŠIŪTĖ, prof. habil. dr. Antanas BARTKEVIČIUS, doc. dr. Audrius BRIDŽIUS, dr. Kazimieras ČERNIS, dr. Antanas JUŠKA, doc. dr. Ramutis KALINAUSKAS, dr. mjr. Alvydas KAZAKEVIČIUS, doc. dr. Arūnas KUČINSKAS, doc. dr. Stasė MATULAITYTĖ, doc. dr. Donatas NARBUTIS, prof. habil. dr. Kazimieras PYRAGAS, doc. dr. Aloyzas PUČINSKAS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Vytautas STRAIŽYS, doc. dr. Jokūbas SŪDŽIUS, doc. dr. Zinaida Genovaitė SVIDERSKIENĖ, prof. habil. dr. Vladas VANSEVIČIUS
 
BIBLIOTEKININKYSTĖ. 29 autoriai 
Doc. dr. Alma BRAZIŪNIENĖ, doc. dr. Vladas BULAVAS, Birutė BUTKEVIČIENĖ, doc. dr. Stanislavas DUBAUSKAS, prof. dr. Audronė GLOSIENĖ, prof. dr. Osvaldas JANONIS, Žydruolė JONUŠKIENĖ, doc. dr. Danutė KASTANAUSKAITĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Domas KAUNAS, Eglė KUDIRKAITĖ, prof. habil. dr. Elena MACEVIČIŪTĖ, dr. Algirdas MATULEVIČIUS, doc. dr. Ala MIEŽINIENĖ, doc. dr. Vita MOZŪRAITĖ, prof. dr. Aušra NAVICKIENĖ, Renata NIAURIENĖ, prof. dr. Arvydas PACEVIČIUS, doc. dr. Marija PROKOPČIK, doc. dr. Genovaitė RAGUOTIENĖ, Albertas RUZGAS, Povilas SAUDARGAS, dr. Valdas SELENIS, Dalytė SMORIGINIENĖ, dr. Juozas TUMELIS, Rima VARNIENĖ, Aušra VAŠKEVIČIENĖ, doc. dr. Ona Žiedūnė ZAVECKIENĖ, Indrė ZIMBLYTĖ, prof. habil. dr. Vladas ŽUKAS
 
BIOLOGIJA. 192 autoriai 
Dr. Gražina ADAMONYTĖ, dr. Dalia Irena ADOMAITIENĖ, habil. dr. Ona Nijolė ANISIMOVIENĖ, doc. dr. Kęstutis ARBAČIAUSKAS, dr. Aristidas ARMALIS, dr. Tamara ARNASTAUSKIENĖ, Jonas AUGUSTAUSKAS, prof. dr. Albinas BAGDONAS, dr. Lida BAGDONIENĖ, Lietuvių katalikų MA narys dr. Antanas BALAŠAITIS, dr. Rimantas BALEIŠIS, prof. habil. dr. Geromanta BALEVIČIENĖ, dr. Angelė BALIŪNIENĖ, Kristina BALNYTĖ, doc. dr. Kazimieras BARANAUSKAS, Valė BARTOŠEVIČIENĖ, Jonas BEINORIUS, Kastytis BEITAS, dr. Vida BENDIKIENĖ, doc. dr. Eglė BENUŠIENĖ, prof. dr. Genė BIZIULEVIČIENĖ, dr. Petras BRUZGULIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Vincas BŪDA, dr. Eduardas BUDRYS, doc. dr. Egidijus BUKELSKIS, Laima DABREGAITĖ, prof. dr. Jolanta DADONIENĖ, habil. dr. Jūratė Antanina DARGINAVIČIENĖ, dr. Remigijus DAUBARAS, doc. dr. Ramunė DIKČIŪTĖ, prof. habil. dr. Vladas DREBICKAS, habil. dr. Audronė EIDUKAITĖ, Lietuvos MA narė emeritė prof. habil. dr. Irena EITMINAVIČIŪTĖ, prof. dr. Regina ĖMUŽYTĖ, prof. habil. dr. Algirdas GAIGALAS, doc. dr. Vytautas Leonas GEDRIMAS, dr. Albinas GRICIUS, dr. Banga GRIGALIŪNAITĖ, dr. Jadvyga GRIKIENIENĖ, doc. dr. Zigmantas GUDŽINSKAS, dr. Nijolė GULBINIENĖ, Albertas GURSKAS, Jurgita GUSTAITIENĖ, dr. Reda IRŠĖNAITĖ, prof. dr. Laima IVANOVIENĖ, dr. Povilas IVINSKIS, dr. Algimantas JAKIMAVIČIUS, prof. dr. Rimantas JANKAUSKAS, prof. dr. Karolis JANKEVIČIUS, doc. dr. Nijolė Marija JANULEVIČIŪTĖ, prof. dr. Sonata JARMALAITĖ, dr. Juozas JASKONIS, Rasa JAUTAKIENĖ, dr. Ilona JUKONIENĖ, Alma JUREVIČIENĖ, dr. Aleksandr JURKEVIČ, dr. Sigita JURKONIENĖ, prof. habil. dr. Meilutė KABAILIENĖ, prof. dr. Jurgis KADZIAUSKAS, prof. dr. Lilija KALĖDIENĖ, dr. Audronė Valerija KALVELYTĖ, prof. dr. Arvydas KAMINSKAS, dr. Jonas KASPARAVIČIUS, dr. Jūratė KASPEROVIČIENĖ, dr. Jūratė KATKUVIENĖ, doc. dr. Rimgaudas KAZAKEVIČIUS, habil. dr. Gintautas KAZANAVIČIUS, dr. Petras KAZICKAS, prof. dr. Ričardas KAZLAUSKAS, prof. dr. Vida KIRVELIENĖ, prof. dr. Dobilas Jonas KIRVELIS, Jolita KLIMAVIČIŪTĖ, Vytautas KLOVAS, dr. Giedrė KMITIENĖ, prof. habil. dr. Ona KUBLICKIENĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Vaidutis KUČINSKAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Juozas KULYS, dr. Liuda KUTKIENĖ, prof. dr. Ernestas KUTORGA, Erikas LAICONAS, dr. Živilė LAZDAUSKAITĖ, prof. habil. dr. Juozas LAZUTKA, dr. Miglė LEONAVIČIŪTĖ-KLIMANTAVIČIENĖ, dr. Valentina LIAKINA, Regina LIUDKEVIČIENĖ, doc. dr. Vytautas LOGMINAS, prof. habil. dr. Albinas LUGAUSKAS, prof. habil. dr. Leonardas LUKOŠEVIČIUS, dr. Guoda MACKEVIČIENĖ, Algirdas MACKEVIČIUS, doc. Augustinas MAČIONIS, prof. dr. Romualdas MAČIULAITIS, dr. Radvilė MALICKAITĖ, dr. Elena Danutė MARČIULIONIENĖ, dr. Svetlana MARKOVSKAJA, doc. dr. Arvydas MARKUCKAS, dr. Antanas MATELIS, dr. Vytautas MAŽEIKA, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Alfonsas MERKYS, Ingrida MERKYTĖ, prof. habil. dr. Domicėlė MIKALAUSKAITĖ, prof. habil. dr. Vida MILDAŽIENĖ, dr. Vaidotas MORKŪNAS, dr. Jurga MOTIEJŪNAITĖ, doc. dr. Ona MOTIEJŪNAITĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Algirdas Juozas MOTUZAS, Regina MUDĖNIENĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Jonas Remigijus NAUJALIS, dr. Rita NEKROŠIENĖ, Benas Arūnas NOREIKIS, prof. habil. dr. Povilas NORKUS, habil. dr. Svetlana NOVICKIENĖ, prof. habil. dr. Bernardas PADEGIMAS, dr. Romas PAKALNIS, dr. Saulius PAKALNIŠKIS, dr. Dalia PAKELTYTĖ, Selemonas PALTANAVIČIUS, dr. Algimantas PAŠKEVIČIUS, dr. Daiva PATALAUSKAITĖ, habil. dr. Algimantas PAULIUKONIS, prof. dr. Dainius Haroldas PAUŽA, habil. dr. Albertas PEČIUKĖNAS, doc. dr. Juozas PEČIULIS, dr. Dalia PEČIULYTĖ, doc. dr. Romualda PETKEVIČIŪTĖ, prof. habil. dr. Juozas PIEŠKUS, doc. dr. Jurgis PLESKAČIAUSKAS, doc. dr. Pranciškus PRANAITIS, dr. Juozas PROSCEVIČIUS, dr. Janina PRŪSAITĖ, dr. Ingrida PUMPUTIENĖ, Nika PUTEIKIENĖ, dr. Antanas RAGAVIČIUS, prof. habil. dr. Rimantas RAKAUSKAS, dr. Danguolė RAKLEVIČIENĖ, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Vytautas Petras RANČELIS, dr. Valerijus RAŠOMAVIČIUS, doc. dr. Juozas RAUGALAS, dr. Jolanta RIMŠAITĖ, Danutė RIMŠIENĖ, prof. habil. dr. Ričardas ROTOMSKIS, dr. Rytis RUGIENIUS, prof. dr. Osvaldas RUKŠĖNAS, dr. Ona RUPAINIENĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Kęstutis SASNAUSKAS, doc. dr. Sofija SASNAUSKIENĖ, dr. Emilija SAVIČIENĖ, dr. Zofija SINKEVIČIENĖ, doc. dr. Stanislovas SINKEVIČIUS, prof. habil. dr. Algimantas SINKUS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Algirdas SKIRKEVIČIUS, dr. Audrius SKRIDAILA, prof. dr. Gražina SLAPŠYTĖ, prof. habil. dr. Aniolas SRUOGA, dr. Dalia STABINYTĖ, dr. Sigutė STAKVILEVIČIENĖ, dr. Gražina STANEVIČIŪTĖ, habil. dr. Juozas STANIULIS, doc. dr. Jurgis STAŠAITIS, doc. dr. Nijolė STATULEVIČIENĖ, dr. Virmantas STUNŽĖNAS, prof. dr. Edita SUŽIEDELIENĖ, Viktoras ŠAPUROVAS, dr. Almantas ŠIAURYS, doc. dr. Petras ŠILEIKIS, doc. dr. Renata ŠIMKŪNAITĖ-RIZGELIENĖ, prof. dr. Vytautas ŠLAPAKAUSKAS, doc. dr. Eglė ŠUMSKIENĖ (RIMŠAITĖ), Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Vytas Antanas TAMOŠIŪNAS, Giedrius TRAKIMAS, dr. Aušra TREIGIENĖ, dr. Lidija TRUNCAITĖ, dr. Juozas TUMELIS, doc. dr. Alius ULEVIČIUS, habil. dr. Vincentas Kazys URBONAS, prof. dr. Algirdas UTKUS, prof. habil. dr. Petras Henrikas VAITKEVIČIUS, dr. Gintautas VAITONIS, Giedrius VAIVILAVIČIUS, doc. dr. Jūratė VALIŪNIENĖ, Lietuvos MA tikrasis narys habil. dr. Gediminas VALKIŪNAS, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Juozas VIRBICKAS, dr. Tomas VIRBICKAS, prof. dr. Aleksandras VITKUS, dr. Aurelija ZAJANČKAUSKAITĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Mečislovas ŽALAKEVIČIUS, doc. dr. Petras ŽEBRAUSKAS, Vida ŽEBRAUSKIENĖ, dr. Silva ŽILINSKAITĖ, doc. dr. Kęstutis ŽUKAS, prof. dr. Aurelija ŽVIRBLIENĖ, doc. dr. Gintautas ŽVIRBLIS
 
CHEMIJA. 61 autorius 
Prof. habil. dr. Saulius ARMALIS, doc. dr. Alfredas BALANDIS, prof. habil. dr. Pranas BALTRĖNAS, prof. habil. dr. Romualdas BALTRUŠIS, prof. dr. Virgilijus BARKAUSKAS, Romualdas BRAZYS, prof. dr. Saulutė BUDRIENĖ, prof. dr. Gintaras BUIKA, dr. Juozas BUTKEVIČIUS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Eugenijus BUTKUS, prof. dr. Henrikas CESIULIS, habil. dr. Jūratė Antanina DARGINAVIČIENĖ, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Vitas DAUKŠAS, dr. Grigorijus DUŠKESAS, dr. Alfonsas DŽIŪVĖ, doc. dr. Aloyzas GUDONIS, Dalia IGNATJEVA (MILKANTAITĖ), dr. Emilija IVAŠKEVIČ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Vitalijus JANICKIS, dr. Raimonda JANKAUSKIENĖ, dr. Vida JUCIENĖ, habil. dr. Kęstutis JUODKAZIS, dr. Vaclovas JURGELEVIČIUS, prof. habil. dr. Antanas KAMINSKAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Aivaras KAREIVA, dr. Violeta KARPAVIČIENĖ, dr. Danutė KAUŠPĖDIENĖ, prof. habil. dr. Rolandas KAZLAUSKAS, dr. Danutė Ona KIMTIENĖ, prof. habil. dr. Liudvikas KIMTYS, dimisijos plk. Eugenijus Simonas KISINAS, prof. habil. dr. Juozas Algimantas KRIKŠTOPAITIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Juozas KULYS, Regina LAZAUSKIENĖ, doc. dr. Benonas Jonas LESKAUSKAS, Regina LIUDKEVIČIENĖ, doc. dr. Zenonas MAČIONIS, prof. dr. Ričardas MAKUŠKA, doc. dr. Nijolė Marija MANDEIKYTĖ, dr. Jurgis MIKŠYS, prof. dr. Rimvydas MILAŠIUS, doc. dr. Juozas MUSNICKAS, prof. habil. dr. Povilas NORKUS, prof. habil. dr. Audrius PADARAUSKAS, doc. dr. Jonas RAČINSKAS, doc. dr. Leopoldas RADŽIŪNAS, doc. dr. Audronė RAGAIŠIENĖ, prof. dr. Rimantas RAUDONIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Kęstutis SASNAUSKAS, Lietuvos MA narys korespondentas Leonas SIMANAVIČIUS, dr. Vilhelmas SKOMINAS, doc. dr. Vytautas SKUČAS, dr. Zita STUMBREVIČIŪTĖ, dr. Mudis ŠALKAUSKAS, prof. habil. dr. Povilas VAINILAVIČIUS, doc. dr. Zenonas VALANČIUS, doc. dr. Vytautas Jonas VALIUKĖNAS, dr. Aušvydas VAREIKIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Povilas Algirdas VAŠKELIS, plk. Aleksandras VENCKUS, prof. habil. dr. Algirdas ŽEMAITAITIS
 
CHOREOGRAFIJA. 22 autoriai 
Laura BLYNAITĖ, prof. dr. Jonas Vytautas BRUVERIS, Žilvinas DAUTARTAS, Mahiras GAMZAJEVAS, Livija GULBINAITĖ, doc. dr. Jūratė GUSTAITĖ, Ona JUOZAPAITIENĖ, Jonas KATAKINAS, Jonas KLIMAS, Rūta KRUGIŠKYTĖ, doc. dr. Vita MOZŪRAITĖ, Rita NOMICAITĖ, doc. dr. Kazys POŠKAITIS, Aliodija RUZGAITĖ, doc. dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS, Jonė ŠAVRESKA, Jūratė TERLECKAITĖ, doc. dr. Dalia URBANAVIČIENĖ, Danguolė ŽALYTĖ, Jurgis ŽALKAUSKAS, prof. dr. Audronė ŽIŪRAITYTĖ, doc. dr. Judita ŽUKIENĖ
 
CIRKAS. 1 autorius 
Alvidas JANCEVIČIUS
 
EDUKOLOGIJA. 51 autorius 
Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Antanas ANDRIJAUSKAS, prof. habil. dr. Vytautas AUGUSTINAITIS, prof. habil. dr. Algirdas Povilas AŽUBALIS, prof. habil. dr. Bronislovas BITINAS, Laura BLYNAITĖ, Daiva BURKAUSKIENĖ, Mantrimas DANIELIUS, Artūras DELTUVA, Austėja GALGINAITYTĖ, doc. dr. Antanina GRABAUSKIENĖ, doc. dr. Vladislovas GUOGA, doc. dr. Jūratė GUSTAITĖ, prof. dr. Regina IVOŠKUVIENĖ, prof. dr. Brigita JANIŪNAITĖ, Žydruolė JONUŠKIENĖ, prof. habil. dr. Leonas JOVAIŠA, prof. habil. dr. Palmira JUCEVIČIENĖ, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Leonas KADŽIULIS, prof. habil. dr. Vytautas KARVELIS, Vida KASPARAVIČIENĖ, dr. Palmyra KATINAITĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Domas KAUNAS, prof. habil. dr. Juozas Algimantas KRIKŠTOPAITIS, Inga KRIŠČIŪNIENĖ, doc. dr. Irena KUBILIENĖ, Eglė KUDIRKAITĖ, habil. dr. Meilė Julija LUKŠIENĖ, doc. dr. Jurgis MALIŠAUSKAS, prof. habil. dr. Česlovas MANČINSKAS, dr. Algirdas MATULEVIČIUS, Lietuvių katalikų MA akademikė prof. habil. dr. Irena Regina MERKIENĖ, prof. habil. dr. Vladas RAJACKAS, doc. dr. Violeta RIMKEVIČIENĖ, Irena SELIUKAITĖ, Valdas SINKEVIČIUS, Vytautas SPEČIŪNAS, Dalia STATKIENĖ, Jonė ŠAVRESKA, prof. habil. dr. Aleksandras TARGAMADZĖ, dr. Valentinas Vytautas TOLOČKA, Inija TRINKŪNIENĖ, dr. Juozas TUMELIS, prof. dr. Eugenija ULČINAITĖ, Albinas VAIČIŪNAS, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Stasys VAITEKŪNAS, Rima VARNIENĖ, prof. habil. dr. Romanas Jonas VASILIAUSKAS, prof. dr. Tomas VENCLOVA, dr. Romualdas ZDANYS, Indrė ZIMBLYTĖ, doc. dr. Jonas ŽILINSKAS
 
EKONOMIKA. VADYBA. 180 autorių 
Genovaitė ADOMAITIENĖ, Valentinas ALEKSA, Vytautas ALEKSIEJŪNAS, Sonata ALIJOŠIENĖ, Arvydas ANDREIKĖNAS, doc. dr. Audronė APALAINIENĖ, prof. dr. Aušrinė ARMAITIENĖ, doc. dr. Guoda AZGURIDIENĖ, prof. habil. dr. Juozas BAGDANAVIČIUS, prof. dr. Irena BAKANAUSKIENĖ, doc. dr. Norbertas BALČIŪNAS, doc. dr. Vytautas BALTUŠKONIS, Virginija BANKIETIENĖ, doc. dr. Romualdas Benediktas BARTAŠKA, dr. Algirdas BARTKUS, doc. dr. Vladislava BARTOSEVIČIENĖ, Alfredas Antanas BASEVIČIUS, prof. habil. dr. Adolfas BAUBLYS, prof. dr. Dalia BERNATONYTĖ, Renata BERTUŽYTĖ, doc. dr. Egidijus BIKAS, doc. dr. Algirdas BIKULČIUS, prof. habil. dr. Juozas BIVAINIS, Andrius BOGDANOVIČIUS, prof. dr. Ilona BUČIŪNIENĖ, Ramunė BUDRIONYTĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Antanas BURAČAS, Rytis BURAČAS, prof. dr. Marija BURINSKIENĖ, dr. Valentina BURKŠIENĖ, prof. habil. dr. Jonas ČEPINSKIS, doc. dr. Bronislovas ČEREŠKA, prof. dr. Ramunė ČIARNIENĖ, prof. dr. Jadvyga ČIBURIENĖ, prof. habil. dr. Remigijus ČIEGIS, doc. dr. Petras Algirdas ČIOČYS, Antanas DANYS, Asta DAUNORIENĖ, prof. dr. Danuta DISKIENĖ, prof. dr. Greta DRŪTEIKIENĖ, Tomas DŽIUGELIS, doc. dr. Asta FOMINIENĖ, prof. dr. Lionius GAIŽAUSKAS, doc. dr. Rimantas GARUCKAS, Indrė GENYTĖ, prof. habil. dr. Jonas GYLYS, prof. habil. dr. Romualdas GINEVIČIUS, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Bronius GRIGELIONIS, Vytautas GRITĖNAS, Juozas GUZAVIČIUS, Adelaida IVAŠKIENĖ, dr. Gražvydas JAKUBAUSKAS, Lina JANCEVIČIENĖ, doc. dr. Aldona JANKAITIENĖ, doc. dr. Juozas JANKAUSKAS, dr. Filomena JASEVIČIENĖ, prof. dr. Meilutė JASIENĖ, Žydruolė JONUŠKIENĖ, prof. habil. dr. Robertas JUCEVIČIUS, prof. habil. dr. Gražina JUODEIKIENĖ, doc. dr. Aldona JUOZAPAVIČIENĖ, doc. dr. Daiva JUREVIČIENĖ, doc. dr. Vita KARPUŠKIENĖ, prof. habil. dr. Virginija KAVALIAUSKIENĖ, Laimutė KAZLAUSKIENĖ, Reda KERŠIENĖ, dr. Arūnas KLEIŠMANTAS, Saulius KORSUKOVAS, doc. dr. Stasys KROPAS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Antanas KUDZYS, Michail KUŠNER, prof. habil. dr. Vaclovas LAKIS, Vidmantas LAURINAVIČIUS, prof. dr. Romas LAZUTKA, Petras LINGĖ, doc. dr. Vincentas LUKOŠEVIČIUS, prof. habil. dr. Jonas MACKEVIČIUS, prof. dr. Irena MAČERINSKIENĖ, Venantas MAČIEKUS, doc. Augustinas MAČIONIS, prof. habil. dr. Česlovas MANČINSKAS, doc. dr. Jonas MARKELEVIČIUS, doc. dr. Donatas MARKŠAITIS, prof. dr. Bronislovas MARTINKUS, prof. habil. dr. Stanislovas Algimantas MARTIŠIUS, doc. dr. Teodoras MEDAISKIS, doc. dr. Vitoldas MEIDŪNAS, prof. habil. dr. Borisas MELNIKAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Kazimieras MEŠKAUSKAS, doc. dr. Petras MIKUČIONIS, doc. dr. Algimantas MISIŪNAS, Gediminas MIŠKINIS, prof. dr. Antanas MORKEVIČIUS, Bronė MRAZAUSKIENĖ, prof. dr. Valentinas NAVICKAS, prof. dr. Bronius NEVERAUSKAS, doc. dr. Jonas NIAURA, dr. Lina NOVICKYTĖ, dr. Edmundas OŠOVSKIS, prof. habil. dr. Arvydas PAJUODIS, Remigijus PAKALNIŠKIS, doc. dr. Leopoldas PAKNYS, doc. dr. Regina PALIULYTĖ, prof. habil. dr. Ramūnas PALŠAITIS, prof. dr. Arvydas PAŠKEVIČIUS, doc. dr. Eimenė PAULAVIČIENĖ, Elena PAVIRŽIENĖ, doc. dr. Leonilija PERMINIENĖ, prof. dr. Nijolė PETKEVIČIŪTĖ, Aneta PIASECKA, doc. dr. Benjaminas PLADIS, doc. dr. Dalia POŠKAITĖ, prof. dr. Violeta PUKELIENĖ, Vytautas PURONAS, doc. dr. Pranas PUZINAUSKAS, Daiva RAČKAUSKIENĖ, Juozas RAGUCKAS, dr. Gediminas RASIMAVIČIUS, doc. dr. Dalius RAŠKINIS, Jekaterina ROJAKA, prof. habil. dr. Rimantas RUDZKIS, doc. dr. Bronislovas RUPLYS, Rasa RUPULEVIČIENĖ, prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas RUTKAUSKAS, prof. habil. dr. Juozas RUŽEVIČIUS, prof. habil. dr. Stanislovas SAJAUSKAS, prof. dr. Algimantas SAKALAS, doc. Romualdas SAKALAUSKAS, Vilius SAVICKAS, prof. dr. Juozas SKIRIUS, Vytautas SMILGEVIČIUS, prof. dr. Vytautas SNIEŠKA, prof. dr. Romas STAČIOKAS, Vaidotas STANEVIČIUS, prof. dr. Rimantas Antanas STANIKŪNAS, doc. dr. Asta STANKEVIČIENĖ, dr. Julija STAROSELSKAJA, prof. dr. Gražina STARTIENĖ, Anicetas STELINGIS, doc. dr. Rasa SUBAČIENĖ, Adakras Vincentas ŠEŠTAKAUSKAS, prof. dr. Violeta ŠILINGIENĖ, doc. dr. Laimona ŠLIBURYTĖ, doc. dr. Virginijus TAMAŠEVIČIUS, doc. dr. Vladas TERLECKAS, Teresa TIMOŠIKIENĖ, doc. dr. Vadimas TITARENKO, doc. dr. Irena TOLIATIENĖ, dr. Kęstutis TRAKŠELYS, Tomas TUMĖNAS, Jolanta TURBIENĖ, Irena TVARIJONAVIČIŪTĖ, doc. dr. Julius Algimantas URBONAS, prof. dr. Vytas URBONAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Eugenijus UŠPURAS, Marytė VAIČIULIONIENĖ, Albinas VAIČIŪNAS, doc. dr. Alfredas VAITIEKUS, doc. dr. Stasys VALENTINAVIČIUS, doc. dr. Romualdas VALKAUSKAS, Rima VARNIENĖ, prof. dr. Asta VASILIAUSKAITĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Aleksandras VASILIAUSKAS, prof. habil. dr. Vytautas VAŠKELAITIS, doc. dr. Birutė VENGRIENĖ, doc. dr. Rimantas VENSKUS, Rimantė VYČAITĖ, doc. dr. Linas VIDUGIRIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Eduardas VILKAS, doc. dr. Vytautas VIRŠILAS, prof. dr. Vlada VITUNSKIENĖ, dr. Kęstutis ZABORSKAS, Rimantas ZAGRECKAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Povilas ZAKAREVIČIUS, doc. dr. Jūratė ZALESKYTĖ, Indrė ZIMBLYTĖ, Alma ŽEKEVIČIENĖ, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Alfonsas ŽILĖNAS, prof. dr. Vytautas Jonas ŽILINSKAS, prof. habil. dr. Algis ŽVIRBLIS
 
ETNOLOGIJA. 90 autorių 
Doc. dr. Rimantas ASTRAUSKAS, habil. dr. Tamara BAIRAŠAUSKAITĖ, Juozas BARDAUSKAS, Dalia BERNOTAITĖ-BIELIAUSKIENĖ, Stasė BERNOTIENĖ, dr. Dainius BŪRĖ, dr. Ilona BURINSKAITĖ, ist. m. kand. Izidorius BUTKEVIČIUS, dr. Auksuolė ČEPAITIENĖ, dr. Irena ČEPIENĖ, ist. m. kand. Klemensas ČERBULĖNAS, prof. dr. Vytis ČIUBRINSKAS, prof. habil. dr. Pranė DUNDULIENĖ, Gintautas EREMINAS, Antanas FOKAS, Mahiras GAMZAJEVAS, dr. Petras GAUČAS, Evaldas GELUMBAUSKAS, Vida GIRININKIENĖ, doc. dr. Mindaugas GRIGAITIS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Edvardas GUDAVIČIUS, Stasys GUTAUTAS, Nemira GUTAUTIENĖ, dr. Rūta GUZEVIČIŪTĖ, Aleksandr ISMAILOV, prof. dr. Rimantas JANKAUSKAS, dr. Petras KALNIUS, Arvydas KARAŠKA, dr. Laura KAZLAUSKIENĖ, dr. Genovaitė KAZOKIENĖ, prof. habil. dr. Bronislava KERBELYTĖ, Raimundas KLIMAVIČIUS, doc. dr. Halina KOBECKAITĖ, habil. dr. Juozas KUDIRKA, dr. Vida KULIKAUSKIENĖ, Audrius LASTAUSKAS, dr. Elvyda LAZAUSKAITĖ, doc. dr. Izraelis LEMPERTAS, Jūratė LITVINAITĖ, Neringa LIUBINIENĖ, Olegas LOBANOVAS, Venantas MAČIEKUS, prof. dr. Jonas MARDOSA, Imantas MELIANAS, Lietuvių katalikų MA akademikė prof. habil. dr. Irena Regina MERKIENĖ, Eugenijus MIKALAJŪNAS, Ugnius MIKUČIONIS, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Vacys MILIUS, Marija MILIUVIENĖ, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Algimantas MIŠKINIS, Jurgita MOCKIENĖ (MALAKAITĖ), dr. Eligijus Juvencijus MORKŪNAS, dr. Janina MORKŪNIENĖ, doc. dr. Nadiežda MOROZOVA, prof. habil. dr. Olegas POLIAKOVAS, prof. habil. dr. Algimantas PRAZAUSKAS, Dalia PUODŽIUKIENĖ, Audrius PUPELIS, prof. dr. Egdūnas RAČIUS, Vytautas RAUDELIŪNAS, Vega RIBIKAUSKIENĖ (ARUTIUNIAN), dr. Vaidotas RIMŠA, Laimutė RUPŠYTĖ, doc. dr. Rasa RUSECKIENĖ, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Algirdas SABALIAUSKAS, dr. Vida SAVONIAKAITĖ, Irena SELIUKAITĖ, Aušra SIMONIUKŠTYTĖ, prof. habil. dr. Stasys SKRODENIS, prof. dr. Vladislav SOTIROVIĆ, Vytautas SPEČIŪNAS, Valvi STRIKAITIENĖ, Beatriz STRIMAITIENĖ, dr. Žilvytis ŠAKNYS, Virginija ŠIUKŠČIENĖ, Antanas ŠULGA, dr. Dalia ŠVAMBARYTĖ, Kęstutis ŠVĖGŽDAVIČIUS, doc. dr. Giedrė TALLAT KELPŠAITĖ, Kazimieras TAMAŠAUSKAS, habil. dr. Adolfas TAUTAVIČIUS, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Antanas TYLA, doc. dr. Ramūnas TRIMAKAS, Edward TRUSEWICZ, prof. dr. Romualdas VAŠTOKAS, Lietuvių katalikų MA narė prof. habil. dr. Angelė VYŠNIAUSKAITĖ, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, Nijolė ŽILINSKIENĖ, Gabija ŽUKAUSKIENĖ, Stanislovas ŽVIRGŽDAS
 
FILOSOFIJA. 63 autoriai 
Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Antanas ANDRIJAUSKAS, dr. Danutė BACEVIČIŪTĖ, doc. dr. Vaclovas (Vacys) BAGDONAVIČIUS, prof. habil. dr. Jūratė BARANOVA (RUBAVIČIENĖ), prof. dr. Mindaugas BRIEDIS, dr. Agnė BUDRIŪNAITĖ, prof. dr. Galina ČEPINSKIENĖ, doc. dr. Jonas DAGYS, dr. Ieva DEIMANTAITĖ, prof. dr. Leonidas DONSKIS, Jonas DUOBA, prof. habil. dr. Raminta GAMZIUKAITĖ, doc. dr. Arūnas GELŪNAS, dr. Vytautas GRENDA, dr. Vida GUMAUSKAITĖ, doc. dr. Mintautas GUTAUSKAS, doc. dr. Laimutė JAKAVONYTĖ, doc. dr. Sakalas JANAVIČIUS, prof. dr. Dalius JONKUS, dr. Jurga JONUTYTĖ, dr. Gintaras KABELKA, doc. dr. Naglis KARDELIS, dr. Gediminas KAROBLIS, doc. dr. Algis KASPERAVIČIUS, dr. Vladimir KOROBOV, prof. dr. Antanas KULAKAUSKAS, prof. habil. dr. Bronislovas KUZMICKAS, Ipolitas LEDAS, doc. dr. Nijolė LOMANIENĖ (RADAVIČIENĖ), doc. dr. Albinas LOZURAITIS, doc. habil. dr. Ingė LUKŠAITĖ, prof. dr. Kęstutis MASIULIS, prof. dr. Gintautas MAŽEIKIS, prof. dr. Algis MICKŪNAS, prof. habil dr. Juozas MUREIKA, prof. habil. dr. Kęstutis NASTOPKA, Andrius NAVICKAS, dr. Dalia NAVIKAITĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Evaldas NEKRAŠAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Zenonas NORKUS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Rolandas PAVILIONIS, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Romanas PLEČKAITIS, prof. dr. Albinas PLĖŠNYS, doc. habil. dr. Regimantas PLIUŠKEVIČIUS, Adolfas POŠKA, dr. Nerija PUTINAITĖ, prof. dr. Egdūnas RAČIUS, doc. dr. Audronė RIMKUTĖ, Vytis SILIUS, dr. Jelena SIMONOVA, prof. dr. Tomas SODEIKA, Lietuvių katalikų MA narė prof. dr. Dalia Marija STANČIENĖ, doc. dr. Krescencijus STOŠKUS, prof. dr. Arūnas SVERDIOLAS, prof. dr. Marius Povilas ŠAULAUSKAS, prof. dr. Rita ŠERPYTYTĖ, dr. Juozas TUMELIS, Steponas TUNAITIS, Jolita VAIŠNORAITĖ (KLIBAVIČIENĖ), prof. dr. Algimantas VALANTIEJUS, Remigijus VEPRAUSKAS, dr. Dalius VILIŪNAS, Romanas ŽIBAITIS
 
FIZIKA. 74 autoriai 
Prof. habil. dr. Egidijus ANISIMOVAS, Andrius ARLAUSKAS, prof. habil. dr. Gintautas Jurgis BABONAS, prof. habil. dr. Dalis Antanas BALTRŪNAS, doc. dr. Juozas BUČINSKAS, doc. dr. Andrius CHAZIACHMETOVAS, doc. dr. Laimutis DIČIŪNAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Vladislavas DOMARKAS, prof. habil. dr. Evaldas Leonardas GARŠKA, doc. dr. Kazimieras GLEMŽA, doc. dr. Gintautas GRIGAS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Jonas GRIGAS, prof. habil. dr. Vytautas ILGŪNAS, prof. habil. dr. Vladislovas IVAŠKA, doc. dr. Alfonsas JARUTIS, dr. Rimvydas JASIULIONIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Gytis JUŠKA, prof. dr. Julijonas Jonas KALADĖ, Tadas KALIATKA, dr. Regimantas Liucijus KALINAUSKAS, prof. habil. dr. Žilvinas Andrius KANCLERIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Romualdas KARAZIJA, doc. dr. Stasys KAŠĖTA, prof. habil. dr. Ramūnas KATILIUS, prof. habil. dr. Bronislovas KAULAKYS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Rymantas KAŽYS, dr. Romualdas KISIELIUS, prof. habil. dr. Arūnas KROTKUS, Aldona KRUTINIENĖ, prof. habil. dr. Albertas LAURINAVIČIUS, doc. dr. Aleksandras LOGINOVAS, prof. habil. dr. Kęstutis MAKARIŪNAS, dr. Eglė Dalia MAKARIŪNIENĖ, Robertas MALDŽIUS, prof. habil. dr. Arvydas MATULIONIS, prof. dr. Paulius MIŠKINIS, prof. dr. Povilas MIŠKINIS, prof. habil. dr. Edmundas MONTRIMAS, dr. Gendrutis MORKŪNAS, dr. Jurgis NARUŠIS, Gediminas NAVICKAS, dr. Tatjana NEDVECKAITĖ, prof. habil. dr. Egidijus NORVAIŠAS, prof. habil. dr. Antanas Feliksas ORLIUKAS, dr. Jonas PARŠELIŪNAS, dr. Česlovas PAVASARIS, prof. habil. dr. Kazimieras PYRAGAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Zenonas Rokus RUDZIKAS, prof. habil. dr. Stanislovas SAJAUSKAS, prof. habil. dr. Stanislavas SAKALAUSKAS, prof. habil. dr. Valdas SIRUTKAITIS, dr. Vilhelmas SKOMINAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Algirdas Petras STABINIS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Vytautas Pranciškus STRAIŽYS, prof. dr. Linas SVILAINIS, doc. dr. Kęstutis SVIRSKAS, doc. dr. Vaidutis Antanas ŠALNA, doc. dr. Dalia ŠATKOVSKIENĖ, doc. dr. Irena ŠIMKIENĖ, prof. dr. Vincas TAMOŠIŪNAS, prof. habil. dr. Gintautas TAMULAITIS, prof. habil. dr. Algimantas UNDZĖNAS, prof. dr. Juozas Rimvydas VAIŠNYS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Juozas Vidmantis VAITKUS, doc. dr. Vytautas Jonas VALIUKĖNAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Leonas VALKŪNAS, prof. habil. dr. Vladas VANSEVIČIUS, doc. dr. Bonifacas VENGALIS, dr. Mikas VENGRIS, dr. Gintarė VISELGIENĖ, Stasys ZAJANKAUSKAS, Aidas ŽANDARIS, doc. dr. Stasys ŽEBRAUSKAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Artūras ŽUKAUSKAS
 
FOTOGRAFIJA. 8 autoriai 
Vidmantas GAIGALAS, doc. dr. Eglė JAŠKŪNIENĖ, doc. dr. Virgilijus JUODAKIS, Ieva KONCYTĖ, dr. Margarita MATULYTĖ, Rūta MĖLINSKAITĖ, doc. dr. Agnė NARUŠYTĖ, Stanislovas ŽVIRGŽDAS
 
GEOGRAFIJA. GEOFIZIKA. 59 autoriai 
Prof. geogr. m. dr. Alfonsas BASALYKAS, doc. dr. Ričardas BAUBINAS, Aldona BAUBINIENĖ, dr. Daumantas BAUŽA, dr. Ieva BAUŽIENĖ, prof. dr. Giedrė BECONYTĖ, doc. dr. Izolda Ona BRAŽUKIENĖ, Regina BUGOREVIČIENĖ, prof. dr. Arūnas BUKANTIS, doc. dr. Donatas BURNEIKA, prof. geogr. m. dr. Vaclovas CHOMSKIS, prof. habil. dr. Algimantas ČESNULEVIČIUS, doc. dr. Vidmantas DAUGIRDAS, Aira DUBIKALTIENĖ, doc. dr. Marytė DUMBLIAUSKIENĖ, prof. habil. dr. Vytautas DVARECKAS, prof. habil. dr. Brunonas GAILIUŠIS, dr. Audronė GALVONAITĖ, dr. Petras GAUČAS, dr. Virginijus GERULAITIS, prof. dr. Aloyzas GIRGŽDYS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Vytautas GUDELIS, dr. Zenonas GULBINAS, doc. dr. Margarita JANKAUSKAITĖ, doc. dr. Kęstutis JANKAUSKAS, dr. Rimvydas JASIULIONIS, doc. dr. Zigmas KAIRAITIS, prof. habil. dr. Paulius KAVALIAUSKAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Kęstutis KILKUS, prof. dr. Dovilė KRUPICKAITĖ, doc. dr. Rimantas KRUPICKAS, dr. Rimantas KUNSKAS, Erikas LAICONAS, Petras LINGĖ, prof. habil. dr. Viktoras LUJANAS, dr. Romas PAKALNIS, prof. dr. Dainius Haroldas PAUŽA, Mindaugas PAŽEMYS, doc. dr. Donatas PUPIENIS, prof. habil. dr. Olegas PUSTELNIKOVAS, dr. Algirdas RAINYS, Algimantas RAMONAS, dr. Vita RASTENIENĖ, Aurelijus RIMAS, prof. dr. Egidijus RIMKUS, Aloyzas SAMAS, prof. habil. dr. Algirdas Jurgis STANAITIS, doc. dr. Gintautas STANKŪNAVIČIUS, doc. dr. Elena STANKŪNIENĖ, dr. Dalia ŠOPAUSKIENĖ, doc. dr. Kęstutis Jonas ŠVEDAS, dr. Julius TAMINSKAS, Petras TRUSKAUSKAS, dr. Rolandas TUČAS, Albinas VAIČIŪNAS, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Stasys VAITEKŪNAS, doc. dr. Gintaras VALIUŠKEVIČIUS, prof. dr. Darijus VETEIKIS, prof. habil. dr. Rimas ŽAROMSKIS
 
GEOLOGIJA. 41 autorius 
Habil. dr. Valentinas BALTRŪNAS, doc. dr. Antanas BRAZAUSKAS, Janis Karolis BRIEDIS, dr. Audrius ČEČYS, dr. Jolanta ČYŽIENĖ, Gediminas ČYŽIUS, dr. Jonas Danguolis DILIŪNAS, prof. dr. Kastytis Juozas DUNDULIS, prof. habil. dr. Algirdas GAIGALAS, Vyda Elena GASIŪNIENĖ, dr. Leonora Živilė GELUMBAUSKAITĖ, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Algimantas GRIGELIS, dr. Rimantė GUOBYTĖ, dr. Vaidotė JAKIMAVIČIŪTĖ-MASELIENĖ, prof. habil. dr. Tadas Rimas JANKAUSKAS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Vytautas JUODKAZIS, prof. habil. dr. Meilutė KABAILIENĖ, doc. dr. Valentinas KADŪNAS, dr. Valentas KATINAS, dr. Vladas KATINAS, dr. Linas KILDA, dr. Arūnas KLEIŠMANTAS, doc. dr. Petras KLIZAS, habil. dr. Ona KONDRATIENĖ, Erikas LAICONAS, dr. Jevlampijus LAŠKOVAS, doc. dr. Jurga LAZAUSKIENĖ, dr. Augustinas LINČIUS, prof. habil. dr. Robert MOKRIK, dr. Vytautas MORKŪNAS, prof. dr. Gediminas MOTUZA, doc. dr. Petras MUSTEIKIS, dr. Vytautas NARBUTAS, Andrius PAČĖSA, prof. habil. dr. Juozas PAŠKEVIČIUS, dr. Kęstutis SAKALAUSKAS, dr. Gražina SKRIDLAITĖ, doc. dr. Rimantas ŠEČKUS, doc. dr. Petras ŠINKŪNAS, prof. habil. dr. Saulius ŠLIAUPA, dr. Irma VĖJELYTĖ
 
INFORMATIKA. 1 autorius 
Gediminas NAVICKAS
 
KALBOTYRA. 74 autoriai 
Prof. habil. dr. Vytautas AMBRAZAS, dr. Laimutis BILKIS, prof. habil. dr. Grasilda BLAŽIENĖ, prof. habil. dr. Valerijus ČEKMONAS, prof. dr. Giedrė ČEPAITIENĖ, dr. Justina DAUNORIENĖ, dr. Renata ENDZELYTĖ, doc. dr. Silvestras GAIŽIŪNAS, doc. dr. Jurgita GIRČIENĖ, Lietuvos MA narys prof. habil. dr. Aleksas GIRDENIS, Chordana GONSALES KRUS, prof. habil. dr. Aloyzas GUDAVIČIUS, prof. habil. dr. Axel HOLVOET, Aleksandr ISMAILOV, prof. habil. dr. Evalda JAKAITIENĖ, doc. dr. Artūras JUDŽENTIS, prof. dr. Genovaitė KAČIUŠKIENĖ, doc. dr. Audronė KAIRIENĖ, prof. dr. Laima KALĖDIENĖ (GRUMADIENĖ), prof. dr. Vytautas KARDELIS, Ana KARPIČ, doc. dr. Vidas KAVALIAUSKAS, doc. dr. Regina KLIUKIENĖ, doc. dr. Jelena KONICKAJA, Marytė KONTRIMAITĖ, doc. dr. Eglė KONTUTYTĖ, prof. habil. dr. Regina KOŽENIAUSKIENĖ, dr. Marija KRUPOVES, doc. dr. Audronė KUDULYTĖ-KAIRIENĖ, Jonas LAURINAITIS, dr. Larisa LEMPERTIENĖ, Algimantas LITVINAS, habil. dr. Vitalija MACIEJAUSKIENĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Vytautas Juozapas MAŽIULIS, prof. dr. Danguolė MELNIKIENĖ, doc. dr. Jurgita MIKELIONIENĖ, Ugnius MIKUČIONIS, dr. Rita MILIŪNAITĖ, dr. Kazys MORKŪNAS, doc. dr. Nadiežda MOROZOVA, Justina NUTAUTAITĖ, doc. dr. Jurgis PAKERYS, Jūratė PALIONYTĖ, prof. habil. dr. Olegas POLIAKOVAS, prof. dr. Meilutė RAMONIENĖ, doc. dr. Rasa RUSECKIENĖ, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Algirdas SABALIAUSKAS, doc. dr. Ala SAINENCO, Kazimieras SEIBUTIS, Ieva SIMANAVIČIŪTĖ, Aušra SIMONIUKŠTYTĖ, doc. dr. Laurynas Algimantas SKŪPAS, habil. dr. Nijolė SLIŽIENĖ, doc. dr. Antanas SMETONA, prof. dr. Vladislav SOTIROVIĆ, prof. habil. dr. Albertas STEPONAVIČIUS, prof. habil. dr. Vanda STONIENĖ, prof. habil. dr. Bonifacas STUNDŽIA, prof. habil. dr. Giedrius SUBAČIUS, dr. Miguel Villanueva SVENSSON, Martynas ŠIAUČIŪNAS, dr. Dalia ŠVAMBARYTĖ, dr. Juozas TUMELIS, prof. habil. dr. Vincas URBUTIS, prof. habil. dr. Aurelija USONIENĖ, doc. dr. Viktorija UŠINSKIENĖ, dr. Loreta VAICEKAUSKIENĖ, habil. dr. Adelė VALECKIENĖ, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Aleksandras VANAGAS, doc. dr. Regina VENCKUTĖ, doc. dr. Jolanta ZABARSKAITĖ, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, doc. dr. Vida ŽILINSKIENĖ
 
KARYBA. 55 autoriai 
Dr. Nerijus BABINSKAS, plk. ltn. Algis BALAIŠIS, Lietuvių katalikų MA narys dr. Antanas BALAŠAITIS, Danguolė BALEVIČIENĖ, dimisijos flotilės adm. Raimundas BALTUŠKA, dr. Darius BARONAS, Tomas BITINAS, Kristina BURINSKAITĖ, Gintautas EREMINAS, Arvydas GAIDYS, Algirdas GAMZIUKAS, Steponas GEČAS, vyresnysis komisaras Viktoras GRABAUSKAS, Raimonda GRIKINYTĖ, doc. dr. Juozas JANKAUSKAS, Vidmantas JANKAUSKAS, Rimantas JARMALAVIČIUS, Rimantas JASAS, doc. dr. Vytautas JASULAITIS, plk. ltn. Vaclovas JONEVIČIUS, Darius JUODIS, dimisijos plk. ltn. Gediminas JURČIUKONIS, dimisijos plk. ltn. Algirdas JURKEVIČIUS, Palmira KAREVIČIŪTĖ, dr. mjr. Alvydas KAZAKEVIČIUS, dimisijos plk. Eugenijus Simonas KISINAS, dimisijos plk. dr. Stasys KNEZYS, Valdemaras MICHALAUSKAS, prof. habil. dr. Leonas MULEVIČIUS, dimisijos plk. doc. dr. Algirdas ORENIUS, plk. ltn. Stasys PALDŪNAS, Vytautas PALUBINSKAS, gen. mjr. Pranas PETRONIS, prof. dr. Egdūnas RAČIUS, prof. dr. Valdas RAKUTIS, Asta REKLAITYTĖ, plk. Vytautas REPŠYS, doc. dr. Vytautas SIUDIKAS, doc. dr. Feliksas SLIESORIŪNAS, Vytautas SPEČIŪNAS, Juozas STARKAUSKAS, Andrius STOLIAROVAS, dimisijos plk. ltn. dr. Gintautas SURGAILIS, plk. ltn. Vidmantas ŠILAS, Deividas ŠLEKYS, Kazimieras TAMAŠAUSKAS, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Antanas TYLA, Žilvinas TOMKUS, Sigitas TUTLYS, doc. dr. Jonas VAIČENONIS, prof. habil. dr. Bronius VAITKEVIČIUS, plk. Aleksandras VENCKUS, Vytautas VOVERIS, Vytautas ZABIELSKAS, Saulius ŽALDOKAS
 
KINAS. 24 autoriai 
Valentas AŠKINIS, Justina AUGUSTYTĖ, Lietuvių katalikų MA narys dr. Antanas BALAŠAITIS, Jurgita BILIUKEVIČIŪTĖ, Rūta BIRŠTONAITĖ, Laura BLYNAITĖ, Rasa DARGUŽAITĖ (DARGUŽAITĖ-RIŠKIENĖ), Daiva DOBILAITĖ, Mahiras GAMZAJEVAS, Regina JACKŪNAITĖ, Gediminas JANKAUSKAS, Vaclovas JUODPUSIS, Neringa KAŽUKAUSKAITĖ, Izolda KEIDOŠIŪTĖ, Ieva KONCYTĖ, Marytė KONTRIMAITĖ, Vytautas MIKALAUSKAS, dr. Nerijus MILERIUS, Rasa PAUKŠTYTĖ, Živilė PIPINYTĖ, doc. dr. Dalia SATKAUSKYTĖ, doc. dr. Renata ŠUKAITYTĖ, SkirmantasVALIULIS, Danguolė ŽALYTĖ
 
LIETUVOS ISTORIJA. 419 autorių 
Laimonas ABARIUS, dr. Audrius ABROMAITIS, Genrich AGRANOVSKIJ, Domas AKSTINAS, Valentinas ALEKSA, prof. habil. dr. Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS, dr. Vytenis ALMONAITIS, Vytautas Kazimieras ALSEIKA, prof. habil. dr. Algirdas Jonas AMBRAZAS, Zita ANDRIJONIENĖ, prof. dr. Vytautas ANDRIULIS, dr. Aurimas ANDRIUŠIS, dr. Darius ANTANAVIČIUS, doc. dr. Arvydas ANUŠAUSKAS, prof. dr. Anicetas ARMINAS, Ruslanas ARUTIUNIAN, doc. dr. Nelė ASADAUSKIENĖ, Viktoras AŠMENSKAS, Vilius AŠMYS, dr. Konstantinas AVIŽONIS, prof. dr. Rima AŽUBALYTĖ, doc. dr. Vaclovas (Vacys) BAGDONAVIČIUS, dr. Juozapas BAGUŠAUSKAS, habil. dr. Tamara BAIRAŠAUSKAITĖ, dr. Evaldas BAKONIS, Lietuvių katalikų MA narys dr. Antanas BALAŠAITIS, Jonas BALČIŪNAS, Danguolė BALEVIČIENĖ, dr. Algirdas BALIULIS, doc. dr. Algirdas BALTRUŠAITIS, dr. Egidijus BANIONIS, doc. dr. Juozas BANIONIS, dr. Rasa BANYTĖ-ROWELL, Tomas BARANAUSKAS, Juozas BARDAUSKAS, Jurga BARDAUSKIENĖ, dr. Darius BARONAS, Juozas BARZDAITIS, doc. filol. m. kand. Jonas BASIULIS, doc. dr. Romas BATŪRA, doc. dr. Česlovas BAUŽA, Morta BAUŽIENĖ, Marija Jūra BAUŽYTĖ, dr. Eglė BENDIKAITĖ, doc. dr. Mindaugas BERTAŠIUS, prof. dr. Lauras BIELINIS, doc. dr. Audronė BLIUJIENĖ, dr. Mindaugas Julius BLOZNELIS, dr. Valentinas BRANDIŠAUSKAS, Vincas BRAZAUSKAS, Laimutė BRESLAVSKIENĖ, dr. Arūnas BUBNYS, Stanislovas BUCHAVECKAS, Martin BUDDRUS, dr. Algirdas BUDRECKIS, Algimantas BUDRIŪNAS, Antanas BUDRIŪNAS, Vytautas BUKAUSKAS, doc. dr. Dalia BUKELEVIČIŪTĖ, Emilija Algaudė BUKONTIENĖ, prof. dr. Alfredas BUMBLAUSKAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Antanas BURAČAS, Teresė Birutė BURAUSKAITĖ, dr. Domininkas BURBA, Genovaitė BURBIENĖ, dr. Domas BŪTĖNAS, Julius BŪTĖNAS, Visvaldas BUTKUS, Vytautas BUTKUS, prof. dr. Zenonas BUTKUS, Adelė CHOLODINSKIENĖ, dr. Liucija CITAVIČIŪTĖ, doc. dr. Remigijus CIVINSKAS, Alfonsas ČEKAUSKAS, dr. Tomas ČELKIS, doc. dr. Ričardas ČEPAS, Remigijus ČERNIUS, Ona ČESNULEVIČIŪTĖ, dr. Mintautas ČIURINSKAS, Daiva DAPKUTĖ, doc. dr. Vidmantas DAUGIRDAS, Valda DAUNIENĖ, Jolita DIMBELYTĖ, Jonas DRUNGILAS, dr. Artūras DUBONIS, Rasa DUMČIŪTĖ, prof. habil. dr. Bronius DUNDULIS, Gintaras DŽIOVĖNAS, prof. habil. dr. Alfonsas EIDINTAS, Dainius ELERTAS, Gintautas EREMINAS, Romualdas FIRKOVIČIUS, Arvydas GAIDYS, prof. dr. Aldona GAIGALAITĖ, prof. habil. dr. Algirdas GAIGALAS, Mahiras GAMZAJEVAS, Vidas GARLIAUSKAS, dr. Kazimieras GARŠVA, Nijolė GAŠKAITĖ-ŽEMAITIENĖ, dr. Petras GAUČAS, Steponas GEČAS, Geistautas GEČIAUSKAS, Vilius GIBAVIČIUS, dr. Edmundas GIMŽAUSKAS, Petras GIRDZIJAUSKAS, Vida GIRININKIENĖ, prof. dr. Rimantas GLEMŽA, Algirdas Antanas GLIOŽAITIS, Vytautas GOCENTAS, vyresnysis komisaras Viktoras GRABAUSKAS, prof. habil. dr. Kazys GRIGAS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Romualdas GRIGAS, Dalia GRIMALAUSKAITĖ, dr. Eugenijus GRUNSKIS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Edvardas GUDAVIČIUS, Arthur HERMANN, Eugenijus IGNATAVIČIUS, Stanislovas Gediminas ILGŪNAS, Vytautas INDRAŠIUS, Aleksandras INDRIULAITIS, Lietuvos MA narys, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Zenonas IVINSKIS, prof. Mieczyslaw JACKIEWICZ, dr. Joana JAČKONIENĖ, dimisijos plk. ltn. Eugenijus JAKIMAVIČIUS, doc. dr. Algirdas JAKUBČIONIS, doc. dr. Juozas JANKAUSKAS, Vidmantas JANKAUSKAS, Edita JANKAUSKIENĖ, habil. dr. Algė JANKEVIČIENĖ, dr. Audronė JANUŽYTĖ, Rimantas JASAS, doc. dr. Sigitas JEGELEVIČIUS, dr. Vytautas JOGĖLA, Laurynas JONUŠAUSKAS, Lietuvių katalikų MA akademikas dr. Liudas JOVAIŠA, prof. habil dr. Mečislovas JUČAS, Darius JUODIS, Aldona JUODVALKYTĖ, Balys JUODZEVIČIUS, Ona JUOZOKAITĖ-SELIOKIENĖ, doc. dr. Robertas JURGAITIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Juozas JURGINIS, Lietuvos MA užs. narys prof. habil. dr. Jan JURKIEWICZ, Vytautas Povilas JURKŠTAS, Česlovas JURŠĖNAS, doc. dr. Albertas JUŠKA, Marta JUŠKAITĖ, dr. Nastazija KAIRIŪKŠTYTĖ, Vytautas KALTENIS, Benjaminas KALUŠKEVIČIUS, dr. Vaida KAMUNTAVIČIENĖ, Julius KANARSKAS, prof. habil. dr. Simas KARALIŪNAS, Arvydas KARAŠKA, Monika KARENIAUSKAITĖ, doc. dr. Jolanta KARPAVIČIENĖ, dr. Deimantas KARVELIS, Kęstutis KASPARAS, doc. dr. Algis KASPERAVIČIUS, prof. habil. dr. Vanda KAŠAUSKIENĖ, Algis KAŠĖTA, dr. Vladas KATINAS, doc. dr. Anzelmas KATKUS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Do-mas KAUNAS, Romas KAUNIETIS, Vilius KAVALIAUSKAS, Vitalija KAZILIONYTĖ, Vladas KAZLAUSKAS, Petras KEMEKLIS, prof. habil. dr. Zigmantas KIAUPA, Gediminas KIRKILAS, dimisijos plk. Eugenijus Simonas KISINAS, dr. Kazys Napaleonas KITKAUSKAS, prof. dr. Libertas KLIMKA, dimisijos plk. dr. Stasys KNEZYS, doc. dr. Halina KOBECKAITĖ, Benjaminas KONDRATAS, Virginija KONDRATIENĖ, Loreta KORDUŠIENĖ, prof. dr. Daiva KŠANIENĖ, prof. habil. dr. Vytautas KUBILIUS, Juozas KUCKAILIS, Rimvydas Butautas KUDIRKA, prof. dr. Antanas KULAKAUSKAS, Lietuvos MA narė korespondentė doc. habil. dr. Regina KULIKAUSKIENĖ, Marius KUNDROTAS, doc. dr. Dalia KUODYTĖ, Ramūnas LABANAUSKAS, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Vytautas LANDSBERGIS, dr. Povilas LASINSKAS, dr. Adolfas LASYS, Antanas LAUKAITIS, doc. dr. Česlovas LAURINAVIČIUS, dr. Vytautas LELEŠIUS, Inga LEONAVIČIŪTĖ, doc. dr. Vytautas LESČIUS, Gediminas LESMAITIS, Gražina LEVINSKAITĖ, doc. dr. Algimantas LIEKIS, doc. dr. Šarūnas LIEKIS, Jonas LIUPKEVIČIUS, prof. dr. Aleksiejus LUCHTANAS, doc. habil. dr. Ingė LUKŠAITĖ, habil. dr. Meilė Julija LUKŠIENĖ, Venantas MAČIEKUS, dr. Kristina MAČIULYTĖ, Rūta MAČIŪNIENĖ, doc. dr. Vytautas MAKNYS, dr. Ona MAKSIMAITIENĖ, Aurelija MALINAUSKAITĖ, doc. dr. Jurgis MALIŠAUSKAS, prof. habil. dr. Česlovas MANČINSKAS, Eugenijus MANELIS, doc. dr. Juozas MARCINKEVIČIUS, doc. dr. Rimantas MARČĖNAS, Elena MARKUCKYTĖ, Vincas MARTINKĖNAS, doc. dr. Stasė MATULAITYTĖ, dr. Algirdas MATULEVIČIUS, doc. dr. Marija MATUŠAKAITĖ, Ona MAŽEIKIENĖ, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Vytautas MERKYS, Vytautas MEŠLIUS, doc. dr. Arturas MICKEVIČIUS, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Algis MICKIS, Juozapas MIGLINAS, Vaclovas MIKAILIONIS, dr. Rimantas MIKNYS, Vytautas MILIAUSKAS, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Vacys MILIUS, Juozas MISEVIČIUS, Kazys MISIUS, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Algimantas MIŠKINIS, Jurgita MOCKIENĖ (MALAKAITĖ), Irena MONTVYDAITĖGIEDRIENĖ, dr. Vitalis MORKŪNAS, prof. habil. dr. Leonas MULEVIČIUS, Rytas NARVYDAS, Dalė NAUJALIENĖ, doc. habil. dr. Alvydas NIKŽENTAITIS, Zigmuntas NOREIKA, prof. dr. Arvydas PACEVIČIUS, doc. dr. Ona PAKĖNIENĖ, dr. Mindaugas PAKNYS, doc. dr. Dana PALIONYTĖ, doc. dr. Stanislovas PAMERNECKIS, Rūta PAPLAUSKIENĖ, Mindaugas PAŽEMYS, dr. Vilius PĖTERAITIS, doc. teol. dr. kun. Darius PETKŪNAS, Vytautas PETKUS, Asta PETRAITYTĖ-BRIEDIENĖ, prof. dr. Rimvydas PETRAUSKAS, dr. Irena PETRAUSKIENĖ, Inga PETRAVIČIŪTĖ, Donatas PILKAUSKAS, Stasys PINKUS, prof. habil. dr. Arnoldas PIROČKINAS, doc. dr. Silva POCYTĖ, Arvydas POCIŪNAS, dr. Leonardas POVILIŪNAS, habil. dr. Aldona PRAŠMANTAITĖ, dr. Virgilijus PUGAČIAUSKAS, Dalia PUODŽIUKIENĖ, doc. dr. Vladas PUPŠYS, doc. dr. Martynas PURVINAS, Aušrelė RACEVIČIENĖ, prof. dr. Egdūnas RAČIUS, Živilė RAČKAUSKAITĖ, prof. dr. Raimonda RAGAUSKIENĖ, doc. dr. Eligijus RAILA, prof. dr. Valdas RAKUTIS, Auksutė RAMANAUSKAITĖ-SKOKAUSKIENĖ, Vytautas RAUDELIŪNAS, Algis A. REGIS, Jurgis REISGYS, Eduardas REMECAS, Vega RIBIKAUSKIENĖ (ARUTIUNIAN), Rimgaudas RYLIŠKIS, habil. dr. Rimutė RIMANTIENĖ, Henrikas RIMKUS, doc. dr. Edmundas RIMŠA, Virginija RUDIENĖ, dr. Gediminas RUDIS, Albertas RUZGAS, Vincas RUZGAS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Algirdas SABALIAUSKAS, Vasilijus SAFRONOVAS, Justinas SAJAUSKAS, prof. habil. dr. Stanislovas SAJAUSKAS, dr. Stasys SAMALAVIČIUS, Aloyzas SAMAS, Povilas SAUDARGAS, dr. Eugenijus SAVIŠČEVAS, dr. Valdas SELENIS, Regina SELSKIENĖ, doc. dr. Regina SINKEVIČIENĖ, dr. Vladas SIRUTAVIČIUS, doc. dr. Vytautas SIUDIKAS, dr. Vytautas SKEBAS, prof. dr. Juozas SKIRIUS, Irena SKOMSKIENĖ, prof. habil. dr. Stasys SKRODENIS, Danguolė SKULSČIŪTĖ, doc. dr. Feliksas SLIESORIŪNAS, Gintautas SLIESORIŪNAS, Vytautas SPEČIŪNAS, dr. Darius STALIŪNAS, prof. dr. Antanas STANCEVIČIUS, dr. Petras STANKERAS, Adam STANKEVIČ, Norbertas STANKEVIČIUS, doc. dr. Jonas STANKUS, doc. dr. Stanislovas STAŠAITIS, doc. dr. Nijolė STRAKAUSKAITĖ, Rita STRAZDŪNAITĖ, doc. dr. Dalia STRIOGAITĖ, Valdas STRIUŽAS, dimisijos plk. ltn. dr. Gintautas SURGAILIS, Sigitas ŠAMBORSKIS, dr. Ieva ŠENAVIČIENĖ, dr. Jurgita ŠIAUČIŪNAITĖ-VERBICKIENĖ, Gintaras ŠIDLAUSKAS, Povilas ŠILAS, Vytautas ŠILAS, Birutė ŠILINIENĖ, Vida ŠIMĖNAITĖ, doc. dr. Valdemaras ŠIMĖNAS, dr. Jolanta ŠIRKAITĖ, Edvardas ŠIUGŽDA, habil. dr. Janina ŠYVOKIENĖ, Rimantė ŠMAIŽIENĖ, doc. dr. Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ, Domas ŠNIUKAS, Ingrida ŠOTLANDAITĖ, doc. dr. Povilas ŠTARAS, Roma ŠUKIENĖ, Antanas ŠULGA, Kazimieras TAMAŠAUSKAS, dr. Mindaugas TAMOŠAITIS, doc. dr. Mindaugas TAMOŠIŪNAS, Juozas TARTILAS, dr. Jonas TATORIS, habil. dr. Adolfas TAUTAVIČIUS, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Antanas TYLA, dr. Vytautas TININIS, Valdemar TOMAŠEVSKI, Antanas TRAKYMAS, Benediktas TRAKIMAS, doc. dr. Rita Regina TRIMONIENĖ, Rūta TRIMONIENĖ, Jonas TRINKŪNAS, Danutė TRUKANAITĖ, prof. habil. dr. Liudas TRUSKA, Irena TUMAVIČIŪTĖ, dr. Juozas TUMELIS, prof. dr. Eugenija ULČINAITĖ, Bonifacas ULEVIČIUS, Mindaugas UNGURAITIS, dr. Saulė URBANAVIČIENĖ, dr. Agnius URBANAVIČIUS, prof. dr. Vytas URBONAS, Dalia URBONIENĖ, Algimantas URBŠTAS, Raimondas VABALAS, doc. dr. Jonas VAIČENONIS, Albinas VAIČIŪNAS, Gintaras VAIČIŪNAS, Jonas VAIČIŪNAS, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Stasys VAITEKŪNAS, Tomas VAITKEVIČIUS, dr. Vykintas VAITKEVIČIUS, Henrikas VALEIKA, prof. dr. Irena VALIKONYTĖ, Daiva VALINČIENĖ, Vidmantas VALIUŠAITIS, prof. habil dr. Jurgis VANAGAS, prof. habil dr. Stasys VANSEVIČIUS, doc. ist. m. kand. Rokas VARAKAUSKAS, Jonas VARNAUSKAS, Rasa VARSACKYTĖ, Eugenijus VASILEVSKIS, Lietuvių katalikų MA narė doc. dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Virginija VEIVERIENĖ, prof. habil. dr. Norbertas VĖLIUS, Ingrida VELIŪTĖ, doc. dr. Aurelijus VERYGA, dr. Edvardas VIDMANTAS, dr. Aloyzas VIDUGIRIS, Aldona VILUTIENĖ, Leonas VILUTIS, doc. dr. Albinas VISOCKAS, Lietuvių katalikų MA narė prof. habil. dr. Angelė VYŠNIAUSKAITĖ, doc. dr. Birutė Rūta VITKAUSKIENĖ, Arimeta VOJEVODSKAITĖ, Jūratė VOSYLYTĖ, doc. dr. Vitalius ZABARAUSKAS, Vytautas ZABIELSKAS, Rimantas ZAGRECKAS, Tadas ZALESKIS, Gediminas ZEMLICKAS, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, dr. Rimantas ZIZAS, Bronius ZLATKUS, Saulius ŽALDOKAS, prof. dr. Dainius ŽALIMAS, dr. Vytautas ŽALYS, Vilma ŽALTAUSKAITĖ, prof. habil. dr. Algirdas ŽEMAITAITIS, Birutė ŽEMAITAITYTĖ, Inga ŽEMKAUSKIENĖ, prof. habil. dr. Regina ŽEPKAITĖ, Dalius ŽYGELIS, Vincas ŽILĖNAS, prof. dr. Juozas ŽILYS, dr. Petronėlė ŽOSTAUTAITĖ, dr. Julius ŽUKAS, prof. habil. dr. Vladas ŽUKAS
 
LITERATŪRA. TAUTOSAKA. 236 autoriai 
Vitas AGURKIS, Valentinas ALEKSA, dr. Konstantinas Algirdas ALEKSYNAS, dr. Kostas ALEKSYNAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Antanas ANDRIJAUSKAS, doc. dr. Laima ANGLICKIENĖ, Zigmantas ARDICKAS, dr. Laima ARNATKEVIČIŪTĖ, prof. dr. Vincas AURYLA, Kristina AURYLAITĖ, doc. dr. Vaclovas (Vacys) BAGDONAVIČIUS, prof. dr. Jadvyga BAJARŪNIENĖ, Lietuvių katalikų MA narys dr. Antanas BALAŠAITIS, Elena BALIUTAVIČIŪTĖ, dr. Elena BALIUTYTĖ-RILIŠKIENĖ, prof. dr. Gabija BANKAUSKAITĖ-SEREIKIENĖ, doc. dr. Gvidonas BARTKUS, doc. dr. Inga BARTKUVIENĖ, doc. dr. Linara BARTKUVIENĖ, Edgaras BAUMILA, Gija BENIDZE, dr. Gintarė BERNOTIENĖ, doc. dr. Dagnė BERŽAITĖ, Gražina BIKULČIŪTĖ, Agnė BLAŽYTĖ, Mirjana BRAČKO, doc. dr. Alma BRAZIŪNIENĖ, Diana BUČIŪTĖ, dr. Lina BŪGIENĖ, prof. dr. Elena BUKELIENĖ, Vladas BURAGAS, dr. Dainius BŪRĖ, dr. Liucija CITAVIČIŪTĖ, Romualdas ČAPROCKIS, prof. dr. Galina ČEPINSKIENĖ, prof. habil. dr. Elena ČERVINSKIENĖ, doc. dr. Petronėlė ČESNULEVIČIŪTĖ, doc. dr. Dalia ČIOČYTĖ, Natalija DAILIDĖNIENĖ, doc. dr. Solveiga DAUGIRDAITĖ, dr. Vilma DAUGIRDAITĖ, Eligijus DAUGNORA, Lietuvos MA tikroji narė prof. habil. dr. Viktorija DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ, dr. Vytas DEKŠNYS, doc. dr. Dalia DILYTĖ-STAŠKEVIČIENĖ, dr. Kostas DOVEIKA, Bronius DOVYDAITIS, prof. dr. Vincentas DROTVINAS, doc. dr. Genovaitė DRUČKUTĖ, dr. Erika DRUNGYTĖ, doc. dr. Rūta EIDUKEVIČIENĖ, Dalia EPŠTEINAITĖ, Kostas FEDARAVIČIUS, dr. Vita GAIGALAITĖ, Antanas GAILIUS, doc. dr. Silvestras GAIŽIŪNAS, Mahiras GAMZAJEVAS, prof. habil. dr. Raminta GAMZIUKAITĖ, Virginijus GASILIŪNAS, prof. habil. dr. Leonas GINEITIS, prof. habil. dr. Juozapas GIRDZIJAUSKAS, Rimantas GLINSKIS, Almis GRYBAUSKAS, prof. habil. dr. Kazys GRIGAS, Aušra GUDAVIČIŪTĖ, Kęstutis GUDMANTAS, dr. Vilius GUŽAUSKAS, Guram GVERDCITELI, Janina IŠGANAITYTĖ, dr. Vita IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ, Marina IVINSKAJA, prof. habil. dr. Pavel IVINSKIJ, dr. Loreta JAKONYTĖ, prof. dr. Birutė JASIŪNAITĖ, doc. dr. Valdas JASKŪNAS, prof. habil. dr. Albinas JOVAIŠAS, doc. dr. Dovydas JUDELEVIČIUS, Dali JUODIŠIENĖ-GOGEŠVILI, prof. dr. Aušra JURGUTIENĖ, doc. dr. Albertas JUŠKA, doc. dr. Audronė KAIRIENĖ, doc. dr. Danutė KALAVINSKAITĖ, prof. habil. dr. Algis KALĖDA, doc. dr. Violeta KALĖDAITĖ, doc. dr. Ramutis KARMALAVIČIUS, Aušra KATKUTĖ, dr. Aelita KENSMINIENĖ, prof. habil. dr. Bronislava KERBELYTĖ, Petras KIMBRYS, doc. dr. Gražvydas KIRVAITIS, doc. dr. Eglė KLIMAITĖ-KETURAKIENĖ, Jonas KLIMAS, dr. Rimantas KMITA, doc. dr. Halina KOBECKAITĖ, dr. Rio KOJIMA, doc. dr. Žydronė KOLEVINSKIENĖ, Marytė KONTRIMAITĖ, prof. habil. dr. Jevgenij KOSTIN, prof. habil. dr. Regina KOŽENIAUSKIENĖ, dr. Aleksandras KRASNOVAS, Daiva KRIŠTOPAITIENĖ,  prof. habil. dr. Vytautas KUBILIUS, doc. dr. Dalia KUIZINIENĖ, Jūratė KUMETAITIENĖ, Anžela KUNCEVIČ, doc. dr. Elena KUOSAITĖ-JAŠINSKIENĖ, dr. Alma LAPINSKIENĖ, Jonas LAURINAITIS, Juozas LAURUŠAS, doc. dr. Pavel LAVRINEC, Ipolitas LĖKA, dr. Larisa LEMPERTIENĖ, doc. dr. Aleksandras LYSOVAS, Algimantas LITVINAS, Eugen LUNGU, doc. dr. Loreta MAČIANSKAITĖ, dr. Kristina MAČIULYTĖ, doc. dr. Vytautas MARTINKUS, Laima MASYTĖ, dr. Rolandas MASKOLIŪNAS, Rūta MĖLINSKAITĖ, doc. dr. Irina MELNIKOVA, Leo MENABDE, Asta MERKIENĖ, doc. dr. Birutė MERŽVINSKAITĖ, Vytautas MEŠLIUS, prof. dr. Galina MICHAILOVA, dr. Aurelija MICKŪNAITĖ-GRIŠKEVIČIENĖ, Valdas MIKALAUSKAS, habil. dr. Regina MIKŠYTĖ, Vitalij MILKOV, doc. dr. Daina MINIOTAITĖ, dr. Donata MITAITĖ, doc. dr. Sigitas NARBUTAS, prof. habil. dr. Kęstutis NASTOPKA, Alma NAUJOKAITIENĖ, dr. Nadija NEPOROŽNIA, prof. habil. dr. Jurijus NOVIKOVAS, prof. dr. Reda PABARČIENĖ, habil. dr. Ričardas PAKALNIŠKIS, doc. dr. Eglė PATIEJŪNIENĖ, prof. habil. dr. Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ, doc. dr. Audinga PELURITYTĖ-TIKUIŠIENĖ (PELURITYTĖ), doc. dr. Olegas PEROVAS, Danutė PETKEVIČIŪTĖ, doc. teol. dr. kun. Darius PETKŪNAS, Valdas PETRAUSKAS, Kornelijus PLATELIS, prof. habil. dr. Dainora POCIŪTĖ-ABUKEVIČIENĖ, prof. habil. dr. Olegas POLIAKOVAS, prof. dr. Bronius PRĖSKIENIS, Marta PROKOFJEVAITĖ, prof. dr. Ernesta RAČIENĖ, Vytautas RAKAUSKAS, Arnas RAZGŪNAS, doc. dr. Rita REPŠIENĖ, prof. dr. Jonas RIŠKUS, doc. dr. Marija RUBAŽEVIČIENĖ, prof. dr. Regina RUDAITYTĖ, Aldona RUSECKAITĖ, doc. dr. Rasa RUSECKIENĖ, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Algirdas SABALIAUSKAS, Stasys SABONIS, prof. dr. Eleonora SAFRONOVA, Kęstutis SALDŽIŪNAS, Almantas SAMALAVIČIUS, habil. dr. Algis SAMULIONIS, doc. dr. Dalia SATKAUSKYTĖ, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Leonardas SAUKA, Rasa SAVICKĖ, Bronys SAVUKYNAS, doc. dr. Rimantas SIDERAVIČIUS, Ieva SIMANAVIČIŪTĖ, doc. dr. Regina SINKEVIČIENĖ, dr. Rimantas SKEIVYS, doc. dr. Petras SKIRMANTAS, prof. habil. dr. Stasys SKRODENIS, prof. dr. Rimantas SLIUŽINSKAS, Saulius SODONIS, Lietuvos MA tikroji narė habil. dr. Jūratė SPRINDYTĖ, Dalia STAPONKUTĖ, Leonas STEPANAUSKAS, doc. dr. Ieva STEPONAVIČIŪTĖ–ALEKSIEJŪNIENĖ, prof. habil. dr. Juozas STONYS, Valvi STRIKAITIENĖ, doc. dr. Dalia STRIOGAITĖ, Rasa STROLYTĖ, doc. dr. Bronė STUNDŽIENĖ, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. dr. Paulius Vaidotas SUBAČIUS, prof. dr. Lilija SUDAVIČIENĖ, Valentinas Eimutis SVENTICKAS, Martynas ŠIAUČIŪNAS, doc. dr. Marijus ŠIDLAUSKAS, dr. Vygantas ŠIUKŠČIUS, Jonas ŠLEKYS, dr. Jūratė ŠLEKONYTĖ, dr. Giedrė ŠMITIENĖ, dr. Juzef ŠOSTAKOVSKI, Virginija TAMOŠIŪNAITĖ-DUCHAUSKIENĖ, dr. Laimutė TIDIKYTĖ, Tatjana TIMČENKO, Virginija TIMINSKAITĖ, Ieva TOLEIKYTĖ, dr. Juozas TUMELIS, Mafalda TUPĖ, doc. dr. Halina TURKEVIČ, doc. dr. Rita TŪTLYTĖ, prof. dr. Eugenija ULČINAITĖ, prof. dr. Loreta ULVYDIENĖ, doc. dr. Kęstutis URBA, doc. dr. Aistė URBONIENĖ, dr. Jolita URNIKYTĖ, dr. Jurgita ŪSAITYTĖ, dr. Mikas VAICEKAUSKAS, Albinas VAIČIŪNAS, Arvydas VALIONIS, habil. dr. Vytautas VANAGAS, Margarita VARLAŠINA, Irena VARNAITĖ, dr. Asta VAŠKELIENĖ, dr. Imelda VEDRICKAITĖ, Virginija VEIVERIENĖ, prof. dr. Tomas VENCLOVA, doc. dr. Inga VIDUGIRYTĖ-PAKERIENĖ, doc. dr. Giedrius VILIŪNAS, Lietuvos MA narė korespondentė prof. habil. dr. Vanda ZABORSKAITĖ, dr. Dalia ZAIKAUSKIENĖ, prof. habil. dr. Albertas ZALATORIUS, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, doc. dr. Aleksandras ŽALYS, Danguolė ŽALYTĖ, Vytautas ŽEIMANTAS, dr. Janina ŽĖKAITĖ, Birutė ŽELVYTĖ, dr. Rasa ŽIBURKUTĖ, dr. Eugenijus ŽMUIDA
 
MATEMATIKA. 51 autorius 
Doc. dr. Algirdas AMBRAZEVIČIUS, doc. dr. Antanas APYNIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Viljandas BAGDONAVIČIUS, prof. habil. dr. Vydas ČEKANAVIČIUS, doc. dr. Vaclovas ČIOČYS, doc. dr. Sigitas DAPKŪNAS, Jonas DUOBA, dr. Evaldas GEČIAUSKAS, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Bronius GRIGELIONIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Feliksas IVANAUSKAS, doc. dr. Henrikas JASIŪNAS, prof. dr. Algimantas JUOZAPAVIČIUS, doc. dr. Romualdas KAŠUBA, Teodora KATILIENĖ, prof. dr. Petras KATILIUS, prof. dr. Vytautas KAZAKEVIČIUS, prof. dr. Aleksandras KRYLOVAS, doc. dr. Julius KRUOPIS, doc. dr. Bronislavas KVEDARAS, prof. habil. dr. Remigijus LEIPUS, prof. habil. dr. Vigirdas MACKEVIČIUS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Eugenijus MANSTAVIČIUS, dr. Saulius MASKELIŪNAS, doc. dr. Alfonsas MATULIAUSKAS, doc. dr. Edmundas MAZĖTIS, doc. dr. Mečislavas MEILŪNAS, doc. dr. Edvardas Juozapas MISEVIČIUS, doc. dr. Gediminas MURAUSKAS, doc. dr. Stanislovas Leonas NORGĖLA, prof. habil. dr. Rimas NORVAIŠA, doc. dr. Saulius NORVAIŠAS, doc. dr. Saulius NORVIDAS, doc. dr. Benjaminas PLADIS, doc. dr. Aleksandras Ernestas PLIKUSAS, doc. dr. Andrius POŠKUS, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Henrikas PRAGARAUSKAS, prof. habil. dr. Alfredas RAČKAUSKAS, doc. dr. Marijus RADAVIČIUS, doc. dr. Juozas RAULYNAITIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Mifodijus SAPAGOVAS, doc. dr. Vilius STAKĖNAS, doc. dr. Gediminas STEPANAUSKAS, prof. dr. Pranas SURVILA, prof. dr. Artūras ŠTIKONAS, doc. dr. Olga ŠTIKONIENĖ, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Laimutis TELKSNYS, dr. Gediminas TRINKŪNAS, Ignacas UŽDAVINYS, doc. dr. Romualdas UŽDAVINYS, doc. dr. Petras VAŠKAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Eduardas VILKAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Antanas ŽILINSKAS
 
MEDICINA. 113 autorių 
Prof. habil. dr. Arvydas AMBROZAITIS, dr. Aurimas ANDRIUŠIS, prof. dr. Albinas BAGDONAS, Izolda BAIKIENĖ, prof. habil. dr. Irena BALČIŪNIENĖ, prof. habil. dr. Geromanta BALEVIČIENĖ, doc. dr. Jonas BALSYS, doc. dr. Arūnas BARKUS, prof. dr. Algirdas BASEVIČIUS, doc. dr. Romualdas BASEVIČIUS, dr. Jolanta BENDORIENĖ, Nijolė BIELINIENĖ, prof. habil. dr. Laima BLOZNELYTĖ-PLĖŠNIENĖ, dr. Rimvaldas BROGA, prof. habil. dr. Vytautas BUDNIKAS, doc. dr. Dainius CHARACIEJUS, Lietuvos MA narys ekspertas prof. habil. dr. Gintautas ČESNYS, prof. dr. Jolanta DADONIENĖ, prof. habil. dr. Balys DAINYS, prof. habil. dr. Jonas DAUDERYS, Konstantinas Romualdas DOBROVOLSKIS, Eglė DRUKTEINIENĖ, doc. dr. Henrikas DŪDĖNAS, Jolita GAIDELIENĖ, prof. habil. dr. Povilas GAIDELIS, doc. dr. Arūnas GERMANAVIČIUS, doc. dr. Audrius GRADAUSKAS, prof. habil. dr. Laima GRICIŪTĖ, Gailutė GRIGAITĖ, dr. Jūratė GRIGAITIENĖ, dr. Vygandas GRUSLYS, dr. Jolanta GULBINOVIČ, doc. dr. Romualdas GUREVIČIUS, doc. dr. Eglė JAKIMAVIČIENĖ, prof. dr. Rimantas JANKAUSKAS, doc. dr. Nijolė Marija JANULEVIČIŪTĖ, doc. dr. Gražina JUODKAITĖ, doc. habil. dr. Jonas KAIRYS, doc. dr. Vytenis KALIBATAS, prof. habil. dr. Danutė KALIBATIENĖ, dr. Virginija KANAPECKIENĖ, Arvydas KARAŠKA, doc. dr. Rimgaudas KAZAKEVIČIUS, Evaldas KELERAS, prof. dr. Egidijus KĖVELAITIS, Gediminas KITRA, prof. habil. dr. Aleksandras KRIŠČIŪNAS, Lietuvos MA tikroji narė prof. habil. dr. Zita Aušrelė KUČINSKIENĖ, prof. dr. Liutauras LABANAUSKAS, doc. dr. Vincas LAPINSKAS, dr. Miglė LEONAVIČIŪTĖ-KLIMANTAVIČIENĖ, prof. dr. Eugenijus LESINSKAS, Giedrius LIKATAVIČIUS, dr. Laura LINKEVIČIENĖ, dr. Aušra LIVEIKIENĖ, dr. Aloyza Audronė LUKŠIENĖ, dr. Valentinas MAČIULIS, Audronė MARCINKUTĖ, doc. dr. Tauras MEKAS, dr. Vytautas MEŠKA, doc. dr. Vitalija MIEŽUTAVIČIŪTĖ, prof. habil. dr. Povilas NORKUS, doc. dr. Tarvilas NORKUS, dr. Valerijus OSTAPENKO, doc. dr. Violeta PANAVIENĖ, dr. Sigitas PETRAITIS, prof. habil. dr. Jadvyga PETRAUSKIENĖ, doc. dr. Jurgis PLESKAČIAUSKAS, Julija RAKICKIENĖ, prof. habil. dr. Jurgis RAMANAUSKAS, doc. dr. Henrikas RAMONAS, dr. Kristina RYLIŠKIENĖ, dr. Sigitas RYLIŠKIS, Danutė RIMŠIENĖ, dr. Kęstutis RUČINSKAS, doc. dr. Marija RUDZIKIENĖ, prof. habil. dr. Benjaminas SIAURUSAITIS, prof. habil. dr. Algimantas SINKUS, dr. Eugenijus STRATILATOVAS, doc. dr. Emilis SUBATA, Jevgenij ŠAROV, doc. dr. Pranas ŠERPYTIS, prof. habil. dr. Arvydas ŠEŠKEVIČIUS, doc. dr. Petras ŠILEIKIS, Mindaugas ŠILKŪNAS, doc. dr. Renata ŠIMKŪNAITĖ-RIZGELIENĖ, dr. Joana ŠIMKŪNIENĖ, Ugnius ŠUKYS, doc. dr. Liudvikas ŠVAMBARIS, doc. dr. Dalia TRIPONIENĖ, prof. habil. dr. Vytautas TRIPONIS, dr. Juozas TUMELIS, doc. dr. Vytautas TUTKUS, prof. dr. Janina TUTKUVIENĖ, Janina ULONIENĖ, doc. dr. Algimantas URBELIS, doc. dr. Juozas ŪSAITIS, doc. dr. Dalia VAITKIENĖ, Ilma VALATKIENĖ, doc. dr. Vytautas Jonas VALIUKĖNAS, Danguolė VASILIAUSKIENĖ, prof. habil. dr. Viktoras VASILIONKAITIS, prof. habil. dr. Aleksandras VENCKAUSKAS, Marija VENIŪTĖ, prof. dr. Aleksandras VITKUS, doc. dr. Jolita ZAKAREVIČIENĖ, dr

 

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ straipsnių recenzentai
A Laimonas ABARIUS, prof. habil. dr. Rimgaudas ABRAITIS, Evelina ACUVIENĖ, Viktoras AČAS, dr. Gražina ADAMONYTĖ, prof. Juozas ADOMONIS, Vitas AGURKIS, prof. dr. Vladislovas Česlovas AKSAMITAUSKAS, prof. dr. Gintaras ALEKNONIS, Valentinas ALEKSA, prof. habil. dr. Irena ALEKSAITĖ, prof. habil. dr. Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS, prof. dr. Aleksandra ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, Vytautas ALEKSIEJŪNAS, dr. Kostas ALEKSYNAS, Arvydas ALIŠAUSKAS, Vaclovas ALIULIS MIC, Jaras Jeroslavas ALKIS, Vytautas ALKSNINIS, doc. dr. Vytenis ALMONAITIS, prof. habil. dr. Algirdas Jonas AMBRAZAS, prof. habil. dr. Vytautas AMBRAZAS, prof. habil. dr. Arvydas AMBROZAITIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Antanas ANDRIJAUSKAS, Zita ANDRIJONIENĖ, prof. dr. Vytautas ANDRIULIS, prof. dr. Alfonsas ANDRIUŠKEVIČIUS, prof. habil. dr. Egidijus ANISIMOVAS, habil. dr. Nijolė ANISIMOVIENĖ, prof. dr. Albina ANIULIENĖ, dr. Darius ANTANAVIČIUS, kun. monsinjoras Juozapas ANTANAVIČIUS, doc. dr. Arvydas ANUŠAUSKAS, prof. habil. dr. Romualdas APANAVIČIUS, doc. dr. Kęstutis ARBAČIAUSKAS, prof. habil. dr. Mykolas ARLAUSKAS, doc. dr. Gražina ARLICKAITĖ, Valentas AŠKINIS, Viktoras AŠMENSKAS, prof. habil. dr. Juozas ATKOČIŪNAS, doc. dr. Liudvikas AUGULIS, prof. habil. dr. Vytautas Kazimieras AUGUSTAITIS, Kristina AURYLAITĖ, prof. habil. dr. Algirdas Povilas AŽUBALIS

B Dr. Nerijus BABINSKAS, prof. habil. dr. Gintautas Jurgis BABONAS, prof. dr. Albinas BAGDONAS, dr. Vaclovas BAGDONAVIČIUS, prof. habil. dr. Vilijandas BAGDONAVIČIUS, dr. Lida BAGDONIENĖ, prof. Tadas BAGINSKAS, Juozapas BAGUŠAUSKAS, doc. dr. Albertas BAIKA, habil. dr. Tamara BAIRAŠAUSKAITĖ, prof. dr. Jadvyga BAJARŪNIENĖ, prof. dr. Bronius BAKUTIS, Algis BALAIŠIS, Lietuvių katalikų MA narys dr. Antanas BALAŠAITIS, Jonas BALČIŪNAS, Kajetonas BALČIŪNAS, prof. habil. dr. Irena BALČIŪNIENĖ, dr. Rimantas BALEIŠIS, prof. habil. dr. Jūratė BALEVIČIENĖ, Petras BALIONIS, dr. Virgilijus BALIUCKAS, dr. Algirdas BALIULIS, prof. dr. Rimantas BALSYS, prof. habil. dr. Gintaras BALTRŪNAS, habil. dr. Valentinas BALTRŪNAS, doc. dr. Antanas BALTRUŠAITIS, Stasia BALTUS, flotilės adm. Raimundas Saulius BALTUŠKA, Viktoras BALTUTIS, habil. dr. Jonas BALŽEKAS, prof. habil. dr. Antanas Rimvidas BANDZAITIS, doc. dr. Juozas BANIONIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Ramutis BANSEVIČIUS, doc. dr. Kazimieras BARANAUSKAS, prof. habil. dr. Stanislovas BARANAUSKAS, Tomas BARANAUSKAS, doc. dr. Rasa BARANAUSKIENĖ, doc. dr. Vytautas BARAUSKAS, Alessandro BARELLI SDB, Kazimieras BARĖNAS, prof. habil. dr. Marija BARKAUSKAITĖ, prof. habil. dr. Egidijus BARKAUSKAS, doc. dr. Virgilijus Jonas BARKAUSKAS, doc. dr. Vanda BARKAUSKIENĖ, dr. Darius BARONAS, Valdas BARTASEVIČIUS, doc. dr. Stanislava BARTAŠIŪTĖ, doc. dr. Danutė BARTAŠKIENĖ, Lucia BARTKIENĖ, doc. dr. Gvidonas BARTKUS, Aleksas BARTNIKAS, Vincas BARTUSEVIČIUS, dr. Vytautas BARTUSEVIČIUS, doc. dr. Romas BATŪRA, doc. dr. Ričardas BAUBINAS, Zenonas BAUBONIS, doc. dr. Česlovas BAUŽA, dr. Ieva BAUŽIENĖ, dimisijos plk. ltn. Vincas BAZILEVIČIUS, dr. Audrius BEINORIUS, Jonas BEINORIUS, Kastytis BEITAS, prof. habil. dr. Rimantas BELEVIČIUS, dr. Jolanta BENDORIENĖ, dr. Audronė BENEDIKTAVIČIŪTĖ-KIŠKIENĖ, doc. dr. Gintaras BERESNEVIČIUS, prof. habil. dr. Zigmuntas Jonas BERESNEVIČIUS, Aldona BEREŠČANSKĖ, Ilja BEREZNICKAS, prof. habil. dr. Juozas BERNATONIS, dr. Rasa BERTAŠIŪTĖ, doc. dr. Lauras BIELINIS, prof. dr. Andrius BIELSKIS, Gražina BIKULČIŪTĖ, Rolandas BINKIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Vidmantas BIŽOKAS, prof. habil. dr. Vytautas BIŽOKAS, doc. dr. Rolandas BLEIZGYS, doc. dr. Audronė BLIUJIENĖ, doc. dr. Remigijus BLIUMAS, habil. dr. Laima BLOZNELYTĖ-PLĖŠNIENĖ, Dovydas BLUVŠTEINAS, doc. dr. Česlovas BOBINAS, prof. habil. dr. Stasys BOČKUS, doc. dr. Vaclovas BOGUŽAS, Nadežda BONDARENKO, Lietuvių katalikų MA akademikas vysk. doc. dr. Jonas BORUTA SJ, Mirjana BRAČKO, Elena BRADŪNAITĖAGLINSKIENĖ, dr. Valentinas BRANDIŠAUSKAS, Jurgis Antanas BRAZAITIS, doc. dr. Antanas BRAZAUSKAS, Egidijus BRAZIŪNAS, dr. Audrius BRIDŽIUS, prof. dr. Jonas Vytautas BRUVERIS, Petras BRUZGULIS, Antanas Gintautas BRUŽAS, Ingrida BUBLIENĖ, dr. Arūnas BUBNYS, Stanislovas BUCHAVECKAS, Diana BUČIŪTĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Vincas BŪDA, doc. dr. Vytautas BŪDA, prof. dr. Saulutė BUDRIENĖ, doc. dr. Eduardas BUDRYS, dr. Jovita BUDZINAUSKIENĖ, prof. dr. Gintaras BUIKA, doc. dr. Kęstutis BUINEVIČIUS, prof. dr. Rimantas BUIVYDAS, prof. dr. Arūnas BUKANTIS, doc. dr. Dalia BUKELEVIČIŪTĖ, doc. dr. Egidijus BUKELSKIS, Alfonsas BUKONTAS, prof. dr. Alfredas BUMBLAUSKAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Antanas BURAČAS, Teresė Birutė BURAUSKAITĖ, dr. Dainius BŪRĖ, prof. dr. Gintautas BUREIKA, dr. Ilona BURINSKAITĖ, doc. dr. Donatas BURNEIKA, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Juozas BURNEIKIS, Eugenijus (Edvardas) BUROKAS, Donatas BŪTĖNAS, dr. Jolita BUTKEVIČIENĖ, dr. Juozas BUTKEVIČIUS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Eugenijus BUTKUS, dr. Petras BUTKUS, doc. dr. Vigmantas BUTKUS, Visvaldas BUTKUS, prof. dr. Zenonas BUTKUS, prof. dr. Ado-mas BUTRIMAS, prof. dr. Irena BUTRIMIENĖ, dr. Rasa BUTVILAITĖ

C Prof. dr. Henrikas CESIULIS, doc. dr. Virgilijus CITVARAS, Leonas CIUNIS 

Č Prof. dr. Albertas ČAPLINSKAS, Romualdas ČAPROCKIS, dr. Audrius ČEČYS, Valensas ČEGINSKAS, dr. Tomas ČELKIS, prof. habil. dr. Antanas ČENYS, Arūnas ČEPELĖ, doc. dr. Irena ČEPIENĖ, prof. dr. Galina ČEPINSKIENĖ, doc. dr. Julija ČEPYTĖ, Antanas ČEREŠKA, doc. dr. Jonas ČERKA, dr. Kazimieras ČERNIS, doc. dr. Kazimieras ČERNIUS, Lietuvos MA narys ekspertas prof. habil. dr. Gintautas ČESNYS, prof. habil. dr. Algimantas ČESNULEVIČIUS, dr. Arnolda ČETKAUSKAITĖ, Teodoras ČETRAUSKAS, prof. habil. dr. Jonas ČIČINSKAS, prof. habil. dr. Raimondas ČIEGIS, doc. dr. Petras Algirdas ČIOČYS, doc. dr. Vaclovas ČIOČYS, dr. Daumantas ČIPLYS, prof. dr. Vytis ČIUBRINSKAS, prof. habil. dr. Algirdas Eduardas ČIŽAS

D Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Zenonas DABKEVIČIUS, Laima DABREGAITĖ, Kęstutis DAILYDĖ, Bronius DAKANIS, prof. dr. Genovaitė DAMBRAUSKIENĖ, Jadvyga DAMUŠIENĖ, Antanas DANIELIUS, prof. habil. dr. Edvardas DANILEVIČIUS, doc. dr. Vidmantas DAUGIRDAS, Vytautas DAUGUDIS, doc. Irena Marija DAUJOTAITĖ, prof. habil. dr. Vytautas DAUJOTIS, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Vitas DAUKŠAS, Žilvinas DAUTARTAS, prof. dr. Juvencijus DEIKUS, prof. habil. dr. Aleksandr DEMENTJEV, Imelda Teresa DEMJANKO OSB, doc. dr. Laimutis DIČIŪNAS, Ieva DIEMANTAITĖ, doc. dr. Ramunė DIKČIŪTĖ, Danel DIKEVIČ, Viktoras DIKMONAS, doc. dr. Dalia DILYTĖ, dr. Jonas Danguolis DILIŪNAS, Jolita DIMBELYTĖ, prof. dr. Aleksandras DOBRYNINAS, dr. Vydas DOLINSKAS, dr. Vytautas DONIELA, prof. dr. Leonidas DONSKIS, Bronius DOVYDAITIS, dr. Almutas DRAVINSKAS, Rimantas DRIEŽIS, prof. dr. Vincentas DROTVINAS, doc. dr. Genovaitė DRUČKUTĖ, doc. dr. Stanislovas (Stanislavas) DUBAUSKAS, dr. Artūras DUBONIS, doc. dr. Antanas DUMBRAUSKAS, prof. habil. dr. Bronius DUNDULIS, Antanas Vytautas DUNDZILA, prof. habil. dr. Vytautas DVARECKAS, doc. dr. Algimantas DZIEGORAITIS 

E Prof. habil. dr. Alfonsas EIDINTAS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Danielius EIDUKAS, Renata EITMANAVIČIŪTĖ

F Prof. habil. dr. Algimantas FEDARAVIČIUS, dr. Irena FEDOROVIČ, dr. Virginijus FEIZA, Semionas FINKELŠTEINAS, doc. dr. Karina FIRKAVIČIŪTĖ, Romualdas FIRKOVIČIUS, Viktorija FOLKYTĖ, Kostas FRANKAS

G Prof. dr. Roaldas GADONAS, prof. habil. dr. Povilas GAIDELIS, prof. dr. Aldona GAIGALAITĖ, prof. habil. dr. Algirdas GAIGALAS, doc. dr. Edmundas GAIGALAS, prof. habil. dr. Brunonas GAILIUŠIS, doc. dr. Silvestras GAIŽIŪNAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Algirdas GAIŽUTIS, Stefanija GALKAUSKAITĖ, Mahiras GAMZAJEVAS, prof. habil. dr. Raminta GAMZIUKAITĖ, Algirdas GAMZIUKAS, dr. Audronė GALVONAITĖ, Vladas GARASTAS, Aušra GARNIENĖ, prof. habil. dr. Evaldas GARŠKA, dr. Kazimieras GARŠVA, Vladas GASIŪNAS, dr. Nijolė GAŠKAITĖ-ŽEMAITIENĖ, dr. Petras GAUČAS, dr. Ona GAUČIENĖ, dr. Evaldas GEČIAUSKAS, Geistautas GEČIAUSKAS, Ingrida GEČIENĖ, doc. dr. Vytautas Leonas GEDRIMAS, doc. dr. Rimgaudas GELEŽEVIČIUS, prof. habil. dr. Vilius Antanas GELEŽEVIČIUS, dr. Jonas GENYS, prof. habil. dr. Bronislovas GENZELIS, Vytautas GERMANAS, Liuda GERMANIENĖ, dr. Virginijus GERULAITIS, doc. dr. Vytautas GERULAITIS, doc. dr. Vytautas GETAUTIS, doc. dr. Kazimieras GIEDRA, Vidmantė GIEDRAITYTĖ, Michał Jan Henryk GIEDROYĆ, prof. habil. dr. Jonas GYLYS, habil. dr. Arūnas GINEITIS, prof. habil. dr. Romualdas GINEVIČIUS, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Aleksas GIRDENIS, doc. dr. Audronė GIRDZIJAUSKAITĖ, prof. habil. dr. Juozapas GIRDZIJAUSKAS, habil. dr. Algirdas GIRININKAS, Vida GIRININKIENĖ, prof. habil. dr. Antanas GLEMŽA, prof. dr. Jonas Rimantas GLEMŽA, Algirdas Antanas GLIOŽAITIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Juozas Vidas GRAŽULEVIČIUS, doc. Almutė GRAŽULIENĖ, doc. dr. Stanislovas GREIVYS, Almis GRYBAUSKAS, dr. Albinas GRICIUS, dr. Jūratė GRIGAITIENĖ, Mindaugas GRIGAITIS, doc. dr. Gintautas GRIGAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Jonas GRIGAS, prof. habil. dr. Kazys GRIGAS, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Bronius GRIGELIONIS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Algimantas GRIGELIS, Aušra GRIŠKONYTĖ, dr. Eugenijus GRUNSKIS, dr. Elvyra GRUZDEVIENĖ, prof. habil. dr. Romas GRUŽAUSKAS, Nikolajus GUBANOVAS, Romas GUDAITIS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Edvardas GUDAVIČIUS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Vytautas GUDELIS, Kristina GUDELYTĖ-LASMAN (GUDELYTĖ), doc. dr. Zigmantas GUDŽINSKAS, Livija GULBINAITĖ, habil. dr. Vidmantas GULBINAS, doc. dr. Jaunius GUMBIS, prof. Albertas GURSKAS, Jurgita GUSTAITIENĖ, prof. dr. Aurelijus GUTAUSKAS, prof. habil. dr. Matas Vytautas GUTAUSKAS, dr. Rūta GUZEVIČIŪTĖ

H Loreta HERBST, Arthur HERMANN, prof. habil. dr. Axel HOLVOET, prof. dr. Mart HUMAL

I Prof. Romaldas IDZELEVIČIUS, Stanislovas Gediminas ILGŪNAS, dr. Ieva Laimutė INDRĖJAITYTĖ, Aleksandr ISMAILOV, dr. Indrė ISOKAITĖ, Eugenijus IVANAUSKAS, Lietuvos MA narys ekspertas prof. habil. dr. Feliksas IVANAUSKAS, dr. Povilas IVINSKIS

J Doc. dr. Lolita JABLONSKIENĖ, prof. habil. dr. Evalda JAKAITIENĖ, dr. Algimantas JAKIMAVIČIUS, dimisijos plk. ltn. Eugenijus JAKIMAVIČIUS, dr. Vaidotė JAKIMAVIČIŪTĖ-MASELIENĖ, prof. dr. Lyra JAKULEVIČIENĖ (VYSOCKIENĖ), Antanas JANAUSKAS, Pranas JANAUSKAS, Saulius JANAVIČIUS, Alvidas JANCEVIČIUS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Vitalijus JANICKIS, doc. dr. Aldona JANKAITIENĖ, doc. dr. Algimantas JANKAUSKAS, Gediminas JANKAUSKAS, doc. dr. Juozas JANKAUSKAS, prof. dr. Rimantas JANKAUSKAS, prof. habil. dr. Tadas Rimas JANKAUSKAS, Vidmantas JANKAUSKAS, Edita JANKAUSKIENĖ, habil. dr. Algė JANKEVIČIENĖ, prof. dr. Karolis JANKEVIČIUS, prof. dr. Giedrė JANKEVIČIŪTĖ, dr. Rūta JANONIENĖ, Egmontas JANSONAS, doc. dr. Nijolė JANULEVIČIŪTĖ, prof. habil. dr. Valdimaras JANULIS, doc. dr. Algis JANUŠKEVIČIUS, prof. habil. dr. Romanas JANUŠKEVIČIUS, doc. dr. Vaidotas JANUŠKIS, Julius JANUŠONIS, prof. dr. Egidijus JARAŠIŪNAS, prof. habil. dr. Kęstutis JARAŠIŪNAS, dr. Romas JAROCKIS, Rimantas JASAS, doc. dr. Jadvyga JASEVIČIŪTĖ, prof. dr. Meilutė JASIENĖ, prof. dr. Regina JASIULEVIČIENĖ, dr. Juozas JASKONIS, Valdas JASKŪNAS, doc. dr. Vytautas JASULAITIS, dr. Jonas JATKAUSKAS, Daiva JAUDEGYTĖ, Vaidas JAUNIŠKIS, doc. dr. Sigitas JEGELEVIČIUS, doc. dr. Darija JODAUGIENĖ, dr. Tautvilė JOKANTAITĖ, Kristina JOKŪBAVIČIENĖ, habil. dr. Vytautas Alfonsas JONAITIS, dr. Laurynas JONUŠAUSKAS, Žydruolė JONUŠKIENĖ, doc. dr. Eugenijus JOVAIŠA, dr. Liudas JOVAIŠA, prof. habil. dr. Palmira JUCEVIČIENĖ, prof. habil. dr. Robertas JUCEVIČIUS, prof. habil. dr. Mečislovas JUČAS, doc. dr. Dovydas JUDELEVIČIUS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Česlovas JUKNA, doc. dr. Vigilijus JUKNA, dr. Ilona JUKONIENĖ, Darius JUODIS, Dali JUODIŠIENĖ-GOGEŠVILI, dr. Robertas JUODKA, doc. dr. Gražina JUODKAITĖ, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Vytautas JUODKAZIS, prof. dr. Raminta JURĖNAITĖ, dr. Algirdas JUREVIČIUS, prof. habil. dr. Algirdas JURGAITIS, doc. dr. Robertas JURGAITIS, prof. habil. dr. Algirdas JURKAUSKAS, dr. Aleksandr JURKEVIČ, Lietuvos MA užs. narys prof. habil. dr. Jan JURKIEWICZ, dr. Sigita JURKONIENĖ, Teresė JURKUVIENĖ, Česlovas JURŠĖNAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Gytis JUŠKA, habil. dr. Gediminas JUZELIŪNAS

K Prof. habil. dr. Meilutė KABAILIENĖ, dr. Vidimantas KABELKA, prof. habil. dr. Donatas KAČERAUSKIS, doc. dr. Valentinas KADŪNAS, prof. dr. Jurgis KADZIAUSKAS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Leonas KADŽIULIS, dr. Nastazija KAIRIŪKŠTYTĖ, kan. doc. dr. Algimantas KAJACKAS, doc. dr. Antanas KAJALAVIČIUS, prof. dr. Julijonas Jonas KALADĖ, prof. habil. dr. Algis KALĖDA, prof. dr. Lilija KALĖDIENĖ, doc. dr. Ramutis Kazys KALINAUSKAS, dr. Petras KALNIUS, Vytautas KALTENIS, Benjaminas KALUŠKEVIČIUS, vysk. Jonas KALVANAS, dr. Audronė Valerija KALVELYTĖ, prof. habil. dr. Zenonas KAMAITIS, doc. dr. Rimvydas KAMINSKAS, Vida KANAPKIENĖ, Jolita KANČIENĖ, Lietuvos MA narė emeritė prof. habil. dr. Sofija KANOPKAITĖ, doc. dr. Jonas KANTMINAS, dr. Auksė KAPOČIŪTĖ, prof. habil. dr. Simas KARALIŪNAS, Saulius KARALIUS, Arvydas KARAŠKA, dr. Dalia KARATAJIENĖ, habil. dr. Valentina KARATAJŪTĖ-TALIMAA, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Romualdas KARAZIJA, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Aivaras KAREIVA, Palmira KAREVIČIŪTĖ, Vitalijus KARIKOVAS, Rasa KARNUŠEVIČIŪTĖ, prof. habil. dr. Povilas KAROBLIS, doc. dr. Birutė KARVELIENĖ, prof. habil. dr. Vytautas KARVELIS, Kęstutis KASPARAS, doc. dr. Algis KASPERAVIČIUS, dr. Jūratė KASPEROVIČIENĖ, Algis KAŠĖTA, dr. Vladas KATINAS, Aušra KATKUTĖ, prof. dr. Saulius KATUOKA, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Domas KAUNAS, Ilona KAUZONIENĖ, prof. habil. dr. Paulius KAVALIAUSKAS, Vilius KAVALIAUSKAS, doc. dr. Rimantas KAVALIŪNAS, habil. dr. Irena KAVOLIŪNAITĖ, doc. dr. Rimgaudas KAZAKEVIČIUS, habil. dr. Vytautas KAZAKEVIČIUS, dr. Algirdas KAZLAUSKAS, prof. dr. Ričardas KAZLAUSKAS, prof. habil. dr. Rolandas KAZLAUSKAS, dr. Genovaitė KAZOKIENĖ, prof. habil. dr. Algimantas KAZRAGIS, prof. habil. dr. Rymantas KAŽYS, Neringa KAŽUKAUSKAITĖ, dr. Vytautas KESMINAS, prof. dr. Zigmantas KIAUPA, dr. Aleksandras KIBARSKIS, Dovilė KIEVAITĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Kęstutis KILKUS, Petras KIMBRYS, doc. dr. Liudas KINČIUS, Onutė KINDURYTĖ-HANSEN, prof. habil. dr. Eduard KIRJACKIJ, doc. dr. Genutė KIRKIENĖ, doc. dr. Gražvydas KIRVAITIS, prof. dr. Dobilas Jonas KIRVELIS, dimisijos plk. Eugenijus KISINAS, dr. Kazys Napaleonas KITKAUSKAS, doc. dr. Saulius KITRYS, doc. dr. Tadas KLEVECKAS, habil. dr. Antanas Algirdas KLIMAS, prof. dr. Libertas KLIMKA, doc. dr. Regina KLIUKIENĖ, doc. dr. Petras KLIZAS, Algirdas KLOVA, Vytautas KLOVAS, prof. dr. Feliksas KLUPŠAS, doc. dr. Aleksandras KMITAS, dr. Giedrė KMITIENĖ, doc. dr. Halina KOBECKAITĖ, dr. Rio KOJIMA, doc. dr. Vladas KOLOSAUSKAS, habil. dr. Ona KONDRATIENĖ, Marytė KONTRIMAITĖ, Lietuvos MA narys emeritas habil. dr. Vytautas KONTRIMAVIČIUS, dr. Vladimir KOROBOV, dr. Ingrida KORSAKAITĖ, Irena KOSČIUŠKEVIČIŪTĖ, dr. Vitalij KOVALEVSKIJ, Rimantas KRAUJALIS, doc. dr. Nijolė KREIVĖNIENĖ, dr. Justinas KRETAVIČIUS, doc. dr. Aleksandras KRYLOVAS, Romualdas KRINICKIS, prof. habil. dr. Aleksandras KRIŠČIŪNAS, doc. dr. Edvardas KRIŠČIŪNAS, Audrius KRYŽANAUSKAS, Rūta KRONKAITIENĖ, doc. dr. Stasys KROPAS, prof. habil. dr. Arūnas KROTKUS, doc. dr. Julius Jonas KRUOPIS, doc. dr. Rimantas KRUPICKAS, Al-dona KRUTINIENĖ, Vaida KUBILIENĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Jonas KUBILIUS, prof. habil. dr. Kęstutis KUBILIUS, Valdas KUBILIUS, prof. habil. dr. Vytautas KUBILIUS, Dalia KUBILIŪTĖ, prof. habil. dr. Ona KUBLICKIENĖ, Jūratė KUČINSKAITĖ, dr. Arūnas KUČINSKAS, doc. dr. Audrius KUČINSKAS, prof. dr. Darius KUČINSKAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Vaidutis KUČINSKAS, dr. Audronė KUČINSKIENĖ, dr. Jūratė KUČINSKIENĖ, prof. dr. Marija KUČINSKIENĖ, Lietuvos MA tikroji narė prof. habil. dr. Zita Aušrelė KUČINSKIENĖ, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Antanas KUDZYS, dr. Dalia KUIZINIENĖ, doc. dr. Antanas KULAKAUSKAS, Dainius KULBICKAS, Artūras KULIEŠAS, prof. habil. dr. Algirdas KULIEŠIS, prof. habil. dr. Andrius KULIEŠIS, doc. dr. Leonardas KULIKAUSKAS, doc. dr. Pranas KULIKAUSKAS, doc. dr. Jurgis KULPYS, doc. dr. Albinas KUNCEVIČIUS, dr. Rimvydas KUNSKAS, Marija KUODIENĖ, Dalia KUODYTĖ, prof. Giedrius KUPREVIČIUS, prof. habil. dr. Romualdas KURILA, prof. dr. Egidijus KŪRIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Albinas KUSTA, prof. dr. Ernestas KUTORGA, Vytautas KUZMA, prof. habil. dr. Bronislovas Juozas KUZMICKAS, doc. dr. Genovaitė KUZMIENĖ, prof. habil. dr. Audronis Kazimieras KVEDARAS, dr. Darius KVIKLYS

L Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Vytautas LANDSBERGIS, doc. dr. Kęstutis LAPINSKAS, dr. Petras LAPINSKAS, dr. Alma LAPINSKIENĖ, dr. Jevlampijus LAŠKOVAS, Albertas LATUŽIS, prof. habil. dr. Antanas LAUKAITIS, dr. Regina LAUKAITYTĖ, Jonas LAURINAITIS, doc. dr. Česlovas LAURINAVIČIUS, Lietuvos MA narys ekspertas prof. habil. dr. Antanas LAURINČIKAS, habil. dr. Nijolė LAURINKIENĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Juozas LAZAUSKAS, doc. dr. Jurga LAZAUSKIENĖ, dr. Živilė LAZDAUSKAITĖ, prof. dr. Romas LAZUTKA, prof. habil. dr. Stanislovas LAZUTKA, dr. Margarita LECKIENĖ, doc. habil. dr. Remigijus LEIPUS, dr. Algė LEISTRUMAITĖ, Ipolitas LĖKA, doc. dr. Izraelis LEMPERTAS, Gerhardas LEPA, prof. dr. Eugenijus LESINSKAS, prof. dr. Daiva LESKAUSKAITĖ, doc. dr. Benonas Jonas LESKAUSKAS, prof. habil. dr. Vytautas LEVANDAUSKAS, prof. habil. dr. Jolanta LIESIENĖ, dr. Danius LYGIS, doc. dr. Gendrikas LIKAS, prof. habil. dr. Leonas Povilas LINGAITIS, Petras LINGĖ, Guoda LITVAITIENĖ, Algimantas LITVINAS, Stanislovas LIUČVAITIS, Ignas LIUKINEVIČIUS, doc. dr. Aleksandras LOGINOVAS, doc. dr. Vytautas LOGMINAS, prof. dr. Elona LUBYTĖ, prof. dr. Aleksiejus LUCHTANAS, prof. habil. dr. Albinas LUGAUSKAS, dr. Danutė LUKIANIENĖ, prof. habil. dr. Ona LUKOŠEVIČIENĖ, Steponas LUKOŠEVIČIUS, doc. dr. Vincentas LUKOŠEVIČIUS, Laimė LUKOŠIŪNIENĖ, doc. habil. dr. Ingė LUKŠAITĖ prof. dr. Nijolė LUKŠIONYTĖ (LUKŠIONYTĖ-TOLVAIŠIENĖ), Arūnas LUNYS

M Saulius MACAITIS, prof. dr. Jevgenij MACHOVENKO, Algirdas MACKEVIČIUS, prof. habil. dr. Jonas MACKEVIČIUS, prof. habil. dr. Vigirdas MACKEVIČIUS, Aistė MACKEVIČIŪTĖ, Venantas MAČIEKUS, mjr. Ričardas MAČINSKAS, Augustinas MAČIONIS, doc. dr. Zenonas MAČIONIS, prof. habil. dr. Romualdas MAČIULAITIS, prof. dr. Algimantas MAČIULIS, Pranas MAJAUSKAS, prof. habil. dr. Vytautas Vincentas MAKAREVIČIUS, prof. habil. dr. Kęstutis MAKARIŪNAS, doc. dr. Vytautas MAKNYS, prof. habil. dr. Mindaugas MAKSIMAITIS, prof. habil. dr. Gemir MAKSIMOV, prof. dr. Ričardas MAKUŠKA, prof. habil. dr. Evaldas MALDUTIS, prof. dr. Hendryk MALEVSKI, Česlavas MALEVSKIS, doc. dr. Jurgis MALIŠAUSKAS, prof. habil. dr. Česlovas MANČINSKAS, prof. habil. dr. Eugenijus MANSTAVIČIUS, prof. habil. dr. Rūta MARCINKEVIČIENĖ, prof. dr. Ramunė MARCINKEVIČIŪTĖ, Audronė MARCINKUTĖ, Gražina MARČIUKAITYTĖ, Nijolė MARINCKIENĖ, doc. dr. Jonas MARKELEVIČIUS, doc. dr. Hamletas MARKŠAITIS, dr. Arvydas MARKUCKAS, prof. dr. Bronislovas MARTINKUS, prof. habil. dr. Stanislovas Algimantas MARTIŠIUS, dr. Dainius MARTUZEVIČIUS, doc. dr. Jonas MARTUZEVIČIUS, doc. dr. Kristina MASIOKIENĖ, Laima MASYTĖ, dr. Rolandas MASKOLIŪNAS, doc. dr. Regina Rita MASTEIKIENĖ, Sonata MATAKAITĖ, dr. Renata MATKEVIČIENĖ, kpt. Marius MATUKAS, prof. habil. dr. Algirdas MATUKONIS, doc. dr. Stasė MATULAITYTĖ, Nijolė Janina MATULEVIČIENĖ, doc. dr. Snieguolė MATULIENĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Arvydas Virgilijus MATULIONIS, Rimantas MATULIS, dr. Margarita MATULYTĖ, dr. Rasa MAŽEIKAITĖ, Ona MAŽEIKIENĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Vytautas MAŽIULIS, doc. dr. Teodoras MEDAISKIS, doc. dr. Artūras MEDEIŠIS, Imantas MELIANAS, Julija MENCIŪNIENĖ, doc. dr. Algimantas MERKEVIČIUS, Lietuvių katalikų MA akademikė prof. habil. dr. Irena Regina MERKIENĖ, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Alfonsas MERKYS, prof. habil. dr. Gediminas MERKYS, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA narys prof. habil. dr. Vytautas MERKYS, dr. Česlovas MEŠKAUSKAS, dr. Rolandas MEŠKYS, doc. dr. Galina MICHAILOVA, prof. habil. dr. Mykolas MICHELBERTAS, dr. Dainius MICHELEVIČIUS, prof. habil. dr. Vytautas MICKEVIČIUS, Lina MICKIENĖ, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Algis MICKIS, doc. dr. Kazys Vytautas MICKUS, Artūras MIČIŪDAS, Julius MIČIŪDAS, doc. dr. Marius MIGLINAS, prof. habil. dr. Domicelė MIKALAUSKAITĖ, Rimas MIKALAUSKAS, prof. habil. dr. Algimantas MIKELĖNAS, dr. Rimantas MIKNYS, doc. dr. Antanas MIKNIUS, Angelė MIKULĖNAITĖ-SILICKIENĖ, prof. dr. Danguolė MIKULĖNIENĖ, prof. dr. Rimvydas MILAŠIUS, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Vacys MILIUS, Vitalij MILKOV, prof. dr. Jonas MINKEVIČIUS, Otilija MISECKAITĖ, doc. dr. Edvardas Juozapas MISEVIČIUS, Kazys MISIUS, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Algimantas MIŠKINIS, prof. habil. dr. Alfonsas Algimantas MITRIKAS, Gintaras MITRULEVIČIUS, prof. dr. Vytautas MIZARAS, Vitalijus MOCKUS (KARIKOVAS), Edmundas MORKEVIČIUS, dr. Kazys MORKŪNAS, dr. Vytautas MORKŪNAS, Jonas MORKUS, dr. Jurga MOTIEJŪNAITĖ, doc. dr. Ona MOTIEJŪNAITĖ, prof. habil. dr. Gediminas MOTUZA, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Algirdas Juozas MOTUZAS, doc. dr. Vita MOZŪRAITĖ, Marija MUDĖNIENĖ, Regina MUDĖNIENĖ, dr. Jolita MULEVIČIŪTĖ, prof. habil. dr. Juozas MUREIKA, doc. dr. Juozas MUSNICKAS, prof. dr. Petras MUSTEIKIS 

N Prof. habil. dr. Rūta NADIŠAUSKIENĖ, doc. dr. Algimantas Jonas NAKAS, dr. Ignas NARBUTAS, doc. dr. Ona NARBUTIENĖ, doc. dr. Agnė NARUŠYTĖ, Rytas NARVYDAS, prof. habil. dr. Kęstutis NASTOPKA, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Jonas Remigijus NAUJALIS, prof. dr. Steponas NAUJOKAITIS, Andrius NAVICKAS, Gediminas NAVICKAS, dr. Tatjana NEDVECKAITĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Evaldas NEKRAŠAS, Angelė NELSIENĖ, dr. Nadija NEPOROŽNIA, prof. dr. Andrius NEVERA, doc. dr. Ipolitas NICKUS, doc. habil. dr. Alvydas NIKŽENTAITIS, Zigmuntas NOREIKA, doc. dr. Stanislovas Leonas NORGĖLA, Algis NORKŪNAS, prof. dr. Arnoldas NORKUS, prof. habil. dr. Eugenijus NORKUS, prof. habil. dr. Povilas NORKUS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Zenonas NORKUS, prof. habil. dr. Rimas NORVAIŠA, prof. habil. dr. Egidijus NORVAIŠAS, Julius NORVILA, prof. dr. Jūratė NOVAGROCKIENĖ

O Prof. habil. dr. Vytautas OBELENIS, dr. Darius OLIŠKEIČIUS, dimisijos plk. doc. dr. Algirdas ORENIUS, prof. habil. dr. Antanas ORLIUKAS, Romualdas OZOLAS, prof. habil. dr. Romualdas OZOLINČIUS 

P Andrius PAČĖSA, prof. habil. dr. Audrius PADARAUSKAS, prof. habil. dr. Bernardas PADEGIMAS, prof. habil. dr. Arvydas PAJUODIS, prof. dr. Vytautas PAKALNIŠKIS, dr. Dalia PAKELTYTĖ, prof. habil. dr. Antanas PAKERYS, doc. dr. Jurgis PAKERYS, dr. Audrius PAKSAS, doc. Balys PAKŠTAS, doc. dr. Albinas PALIONIS, prof. dr. Eugenijus PALSKYS, doc. dr. Evaldas PALŠAITIS, Selemonas PALTANAVIČIUS, doc. dr. Stasys (Stanislovas) PAMERNECKIS, prof. habil. dr. Josifas PARASONIS, Roman PARYLIAK, prof. habil. dr. Regina PARNARAUSKIENĖ, prof. habil. dr. Juozas PAŠKEVIČIUS, Algirdas Vaclovas PATACKAS, Algis PATAŠIUS, Rasa PAUKŠTYTĖ, prof. habil. dr. Vytautas PAULAUSKAS, Linas PAULAUSKIS, prof. dr. Dainius Haroldas PAUŽA, prof. habil. dr. Marija Aušrinė PAVILIONIENĖ, Mindaugas PAŽEMYS, dr. Aušra PAŽĖRAITĖ, doc. dr. Juozas PEČIULIS, prof. dr. Žygintas PEČIULIS, dr. Dalia PEČIULYTĖ, Dainius PELENIS, Arūnas PEŠKAITIS OFM, prof. habil. dr. Antanas PETKEVIČIUS, prof. habil. dr. Saulius PETKEVIČIUS, Leonija PETKEVIČIŪTĖ, doc. dr. Romualda PETKEVIČIŪTĖ, doc. teol. dr. kun. Darius PETKŪNAS, prof. habil. dr. Vaclovas PETRAITIS, prof. dr. Rimvydas PETRAUSKAS, Valdas PETRAUSKAS, prof. habil. dr. Jadvyga PETRAUSKIENĖ, prof. habil. dr. Petras PETROŠKEVIČIUS, dr. Vytautas PETRUŠONIS, doc. dr. Alvydas PIKŪNAS, Lietuvos MA narys ekspertas prof. habil. dr. Konstantinas PILECKAS, Živilė PILYPAVIČIENĖ, Regimantas PILKAUSKAS, Živilė PIPINYTĖ, prof. habil. dr. Kazimieras PYRAGAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Algis Petras PISKARSKAS, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Romanas PLEČKAITIS, doc. dr. Aleksandras Ernestas PLIKUSAS, doc. dr. Silva POCYTĖ, Vytautas POLUJANSKAS, doc. dr. Kazys POŠKAITIS, dr. Vidas POŠKUS, prof. habil. dr. Antanas POVILIŪNAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Juras POŽELA, doc. dr. Irena PRANCKIETIENĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Liudvikas PRANEVIČIUS, habil. dr. Aldona PRAŠMANTAITĖ, prof. habil. dr. Algimantas PRAZAUSKAS, dr. Juozas PROSCEVIČIUS, dr. Janina PRŪSAITĖ, doc. dr. Aloyzas PUČINSKAS, dr. Mindaugas PUIDOKAS, Rūta PUIŠYTĖ, dr. Robertas PUKENIS, doc. dr. Povilas Vaidotas PUKYS, dr. Dalė PUODŽIUKIENĖ, doc. dr. Martynas PURVINAS, prof. habil. dr. Olegas PUSTELNIKOVAS 

R Dr. Ramutė RACHLEVIČIŪTĖ, prof. habil. dr. Algirdas RAČINSKAS, prof. dr. Egdūnas RAČIUS, doc. dr. Marijus RADAVIČIUS, prof. dr. Vytautas RADŽVILAS, doc. dr. Audronė RAGAIŠIENĖ, doc. dr. Aivas RAGAUSKAS, prof. dr. Raimonda RAGAUSKIENĖ, doc. dr. Bronius RAGUOTIS, dr. Algirdas RAINYS, doc. dr. Rimantas RAKAUSKAS, prof. dr. Valdas RAKUTIS, Vida RAMAŠKIENĖ, dr. Dalia RAMONIENĖ, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Vytautas Petras RANČELIS, dr. Valerijus RAŠOMAVIČIUS, doc. dr. Stanislovas Algimantas RATAUTAS, Saulius RAUDELIŪNAS, Vytautas RAUDELIŪNAS, prof. dr. Rimantas RAUDONIS, doc. dr. Juozas RAUGALAS, Violeta RAULYNAITIENĖ, dr. Violeta RAZMAITĖ, Eduardas REMECAS, Kęstutis REMEIKA, doc. dr. Danutė REPŠIENĖ, dr. Daiva RIBIKAUSKIENĖ, Vega RIBIKAUSKIENĖ (ARUTIUNIAN), prof. habil. dr. Edvardas RIEPŠAS, Henrikas RIMKUS, doc. dr. Eglė RIMKUTĖ, doc. dr. Edmundas Antanas RIMŠA, Jonas RIMŠA, dr. Jolanta RIMŠAITĖ, Danutė RIMŠIENĖ, prof. habil. dr. Ričardas ROTOMSKIS, doc. dr. Marija RUBAŽEVIČIENĖ, dr. Roberta RUBIKAITĖ, doc. dr. Jonas RUBIKAS, doc. dr. Regina RUDAITYTĖ, Virginija RUDIENĖ, dr. Edvardas RUDYS, dr. Gediminas RUDIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Zenonas Rokus RUDZIKAS, doc. dr. Žymantas RUDŽIONIS, prof. dr. Osvaldas RUKŠĖNAS, Rimvydas RUKŠĖNAS, prof. habil. dr. Stasys RUPKUS, doc. dr. Bronislovas RUPLYS, Angonita RUPŠYTĖ, doc. dr. Rasa RUSECKIENĖ, Vincas RUZAS, Aliodija RUZGAITĖ, doc. dr. Vytautas RUZGAS

S Prof. dr. Eleonora SAFRONOVA, dr. Vasilijus SAFRONOVAS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Algirdas SABALIAUSKAS, Stasys SABONIS, Justinas SAJAUSKAS, doc. dr. Antanas SAKALAUSKAS, doc. Romualdas SAKALAUSKAS, dr. Linas SALDUKAS, Aloyzas SAMAS, doc. dr. Vytautas SAMULIONIS, dr. Audrius SASNAUSKAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Kęstutis SASNAUSKAS, doc. dr. Sofija SASNAUSKIENĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Leonardas SAUKA, Antanas SAULAITIS SJ, doc. dr. Erika SAUSVERDĖ, Romas SCHILLER, Valdas SELENIS, Vladimiras SĖLIAVKO, Vincas SELIOKAS, doc. dr. Raimonda SIMANAITIENĖ, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Leonas SIMANAVIČIUS, doc. dr. Stanislovas SINKEVIČIUS, doc. dr. Sabina SIRTAUTAITĖ, doc. dr. Vytautas SIUDIKAS, Antanas SKAISGIRIS, prof. habil. dr. Jonas SKEIVALAS, prof. habil. dr. Juozas SKIRIUS, doc. Petras SKIRMANTAS, dr. Vilhelmas SKOMINAS, doc. dr. Vytautas SKOMINAS, dr. Gražina SKRIDLAITĖ, prof. habil. dr. Alfonsas Kazys SKRINSKA, prof. habil. dr. Stasys SKRODENIS, Algirdas SKRUPSKELIS, Artūras SKUČAS, doc. dr. Vytautas SKUČAS, doc. dr. Vytautas SKUODIS, Vida SLAPŠIENĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Algirdas SLIESARAVIČIUS, doc. dr. Feliksas SLIESORIŪNAS, doc. dr. Tomas SODEIKA, Vladislav SOTIROVIĆ, prof. habil. dr. Aniolas SRUOGA, Lietuvos MA tikrasis narys Algirdas Petras STABINIS, doc. dr. Vilius STAKĖNAS, dr. Sigutė STAKVILEVIČIENĖ, prof. habil. dr. Algirdas STANAITIS, doc. dr. Saulius STANAITIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Jurgis Kazimieras STANIŠKIS, habil. dr. Juozas STANIULIS, prof. dr. Eugenijus STANIŪNAS, Adam STANKEVIČ, Norbertas STANKEVIČIUS, doc. dr. Elena STANKŪNIENĖ, prof. habil. dr. Vlada STANKŪNIENĖ, Juozas STARKAUSKAS, prof. dr. Antanas STASIŪNAS, doc. dr. Nijolė STATULEVIČIENĖ, prof. habil. dr. Vladas STAUSKAS, prof. habil. dr. Vytautas Jonas STAUSKIS, Augustinas STEIGILAS MIC, Jolita STEPONAITIENĖ, dr. Antanas STEPONAVIČIUS, Ieva STEPONAVIČIŪTĖ, prof. habil. dr. Vanda STONIENĖ, Danguolė STONYTĖ, prof. habil. dr. Stanislovas STONKUS, doc. dr. Krescencijus STOŠKUS, prof. habil. dr. Vincas STRAGYS, prof. habil. dr. Justinas Vytautas STRAIGIS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Vytautas Pranciškus STRAIŽYS, doc. dr. Nijolė STRAKAUSKAITĖ, dr. Vitalija STRAVINSKIENĖ, Arūnas STRAZDAS, Valvi STRIKAITIENĖ, Beatris Amelija STRIMAITIENĖ, doc. dr. Dalia STRIOGAITĖ, Elena STULGIENĖ, Algirdas STUMBRAS, prof. habil. dr. Bonifacas STUNDŽIA, doc. dr. Bronė STUNDŽIENĖ, Lietuvių katalikų MA akademikas doc. dr. Paulius Vytautas SUBAČIUS, doc. dr. Jokūbas SŪDŽIUS, plk. ltn. dr. Gintautas SURGAILIS, doc. dr. Jurgis SUTKEVIČIUS, prof. habil. dr. Povilas SUVEIZDIS, Kristina SVAREVIČIŪTĖ, Valentinas SVENTICKAS, dr. Zinaida Genovaitė SVIDERSKIENĖ, prof. habil. dr. Alfredas SVIKLAS, doc. dr. Linas SVILAINIS, doc. dr. Kęstutis SVIRSKAS, prof. habil. dr. Antanas SVIRSKIS

Š Doc. dr. Helmutas ŠABASEVIČIUS, dr. Žilvytis Bernardas ŠAKNYS, dr. Mudis ŠALKAUSKAS, doc. dr. Vaidutis Antanas ŠALNA, Sigitas ŠAMBORSKIS, doc. dr. Mindaugas ŠARKŪNAS, prof. dr. Viktoras ŠARKŪNAS, dr. Egidijus ŠATAVIČIUS, dr. Lijana ŠATAVIČIŪTĖ, doc. dr. Vaclovas Vasilijus ŠČEMELIOVAS, doc. dr. Stasys ŠEDBARAS, doc. dr. Loreta ŠERNIENĖ, prof. habil. dr. Kazimieras ŠEŠELGIS, prof. dr. Algirdas ŠIDLAUSKAS, Vytautas ŠILAS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Algirdas ŠILEIKA, doc. dr. Saulius ŠILIAUSKAS, prof. dr. Stasys ŠIMATONIS, doc. dr. Valdemaras ŠIMĖNAS, doc. dr. Irena ŠIMKIENĖ, doc. dr. Renata ŠIMKŪNAITĖ-RIZGELIENĖ, doc. dr. Petras ŠINKŪNAS, dr. Jolanda ŠIRKAITĖ, prof. dr. Alfredas ŠIRMULIS, Artūras ŠIUKŠČIUS, kpt. Nerijus ŠIVICKAS, Deividas ŠLEKYS, Domas ŠNIUKAS, doc. dr. Nijolė ŠPOKIENĖ, prof. habil. dr. Stanislovas ŠTARAS, dr. Vytautas ŠTUIKYS, prof. habil. dr. Mejeris ŠUBAS, doc. Algirdas ŠUKYS, Ugnius ŠUKYS, doc. dr. Vilius ŠULGA, doc. dr. Eglė ŠUMSKIENĖ (RIMŠAITĖ), habil. dr. Jonas ŠURKUS, doc. dr. Kęstutis ŠVEDAS, dr. Rūta ŠVEISTIENĖ, dr. Daivis ŠVIRINAS, dr. Stasys ŠVIRINAS 

T Prof. habil. dr. Meilutė TALJŪNAITĖ, Česlovas TALLAT KELPŠA, Kazimieras TAMAŠAUSKAS, Gytis TAMĖNAS, dr. Julius TAMINSKAS, arkivysk. Sigitas TAMKEVIČIUS SJ, Mindaugas TAMOŠAITIS, doc. dr. Mindaugas TAMOŠIŪNAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Vytas TAMOŠIŪNAS, prof. habil. dr. Gintautas TAMULAITIS, Linas TAMULYNAS, Gintautas TAORAS, dr. Ričardas TARAŠKEVIČIUS, doc. dr. Adeodatas TAURAGIS, habil. dr. Adolfas TAUTAVIČIUS, prof. habil. dr. Stasys TAUTKUS, prof. habil. dr. Gražina TAUTVAIŠIENĖ, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Adolfas Laimutis TELKSNYS, prof. habil. dr. Sergejus TEMČINAS, doc. dr. Vladas TERLECKAS, Lietuvos MA narys emeritas, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Antanas TYLA, doc. dr. Bronislovas TILINDIS, Virginija TIMINSKAITĖ, dr. Vytautas TININIS, Rimgaudas TIRILIS, doc. dr. Irena TOLIATIENĖ, prof. dr. Rymantas Tadas TOLOČKA, Žilvinas TOMKUS, Giedrius TRAKIMAS, dr. Edita TREČIOKIENĖ, dr. Aušra TREIGIENĖ, prof. dr. Mečislovas TREINYS, habil. dr. Jūratė TRILUPAITIENĖ, dr. Ramūnas TRIMAKAS, doc. dr. Rita Regina TRIMONIENĖ, Rūta TRIMONIENĖ, prof. habil. dr. Egidijus TRIMONIS, doc. dr. Gediminas TRINKŪNAS, prof. habil. dr. Vytautas TRIPONIS, Gytis TRUKANAS, prof. habil. dr. Liudas TRUSKA, Ada TUMALEVIČIŪTĖ-NASVYTIENĖ, Irena TUMAVIČIŪTĖ, dr. Juozas TUMELIS, doc. dr. Nijolė TUMĖNIENĖ, prof. habil. dr. Sigitas TUMKEVIČIUS, dr. Jūratė TUPČIAUSKAITĖ, doc. dr. Halina TURKIEWICZ, prof. dr. Janina TUTKUVIENĖ, doc. dr. Beata TVARIJONAVIČIENĖ

U Benediktas ULEVIČIUS, Bonifacas ULEVIČIUS, Eglė ULIENĖ, doc. dr. Erstida ULVIDIENĖ, Cecilija Rasa UNT, doc. dr. Kęstutis URBA, doc. dr. Algimantas URBELIS, doc. dr. Julius Algimantas URBONAS, prof. dr. Vytas URBONAS, Aistė URBONIENĖ, Jolita URNIKYTĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Eugenijus UŠPURAS, Algis UZDILA, dr. Algis UŽDAVINYS

V Raimondas VABALAS, prof. habil. dr. Vilenas VADAPALAS, doc. dr. Jonas VAIČENONIS, prof. habil. dr. Mečislovas VAIČYS, Albinas VAIČIŪNAS, doc. dr. Gediminas Petras VAIČIŪNAS, Gintaras VAIČIŪNAS, doc. dr. Tamara VAINAUSKIENĖ, prof. habil. dr. Povilas VAINILAVIČIUS, doc. dr. Rimantas VAISVALAVIČIUS, prof. habil. dr. Zigmas VAIŠVILA, doc. dr. Irena VAIŠVILAITĖ, Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Stasys VAITEKŪNAS, Edmundas VAITEKŪNAS, dr. Daiva VAITKEVIČIENĖ, prof. habil. dr. Petras Henrikas VAITKEVIČIUS, dr. Vykintas VAITKEVIČIUS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Juozas Vidmantis VAITKUS, dr. Vacys VAIVADA, Giedrius VAIVILAVIČIUS, prof. habil. dr. Algimantas VALANTIEJUS, dr. Bronius VALENTA, Danutė VALENTUKEVIČIENĖ, prof. dr. Gintautas VALICKAS, dr. Vitas VALINČIUS, doc. dr. Jūratė VALIONIENĖ, Arvydas VALIONIS, doc. dr. Vytautas Jonas VALIUKĖNAS, dr. Juozas VALIUKEVIČIUS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas VALIULIS, Skirmantas VALIULIS, doc. dr. Jūratė VALIŪNIENĖ, dr. Mindaugas VALIUS, dr. Alma VALIUŠKAITĖ, prof. dr. Juozas VALIVONIS, dr. Arnoldas VALKAUSKAS, Lietuvos MA tikrasis narys habil. dr. Gediminas VALKIŪNAS, Lietuvos MA tikrasis narys Leonas VALKŪNAS, habil. dr. Vytautas VANAGAS, prof. habil. dr. Stasys VANSEVIČIUS, prof. dr. Vladas VANSEVIČIUS, doc. dr. Vygandas (Vygintas) VAREIKIS, Irena VARNAITĖ, Laimutė VASILIAUSKAITĖ, Lietuvių katalikų MA akademikė doc. dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, dr. Gediminas VASKELA, doc. dr. Petras VAŠKAS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Algirdas VAŠKELIS, prof. dr. Romualdas VAŠTOKAS, prof. habil. dr. Vladas VEKTERIS, dr. Pillė VELJATAGA, plk. Aleksandras VENCKUS, doc. dr. Regina VENCKUTĖ, prof. dr. Rimantas Petras VENCKUTONIS, doc. dr. Bonifacas VENGALIS, dr. Antanas VENGRIS, Remigijus VEPRAUSKAS, dr. Aloyzas VIDUGIRIS, kpt. Ravilius VILČINSKAS, Lietuvos MA narys emeritas prof. habil. dr. Jurgis VILEMAS, doc. dr. Giedrius VILIŪNAS, Arūnas VILKAITIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Eduardas VILKAS, Aldona VILUTIENĖ, Petras VINCIŪNAS, vysk. Lionginas VIRBALAS SJ, Lietuvos MA narys korespondentas prof. habil. dr. Juozas VIRBICKAS, dr. Tomas VIRBICKAS, Vytautas VISOCKAS, doc. dr. Albinas VISOCKIS, Lietuvių katalikų MA akademikė prof. habil. dr. Angelė VYŠNIAUSKAITĖ, prof. habil. dr. Arvydas Juozas VITKAUSKAS, Vladas VITKAUSKAS, doc. dr. Birutė Rūta VITKAUSKIENĖ, prof. dr. Aleksandras VITKUS, prof. dr. Gediminas VITKUS, doc. dr. Jonas VITKUS, Vytautas VOVERIS

Z Dr. Gintautas ZABIELA, mjr. Vidas ZABIELA, Vytautas ZABIELSKAS, Kęstutis ZAGRECKAS, Stasys ZAJANKAUSKAS, prof. habil. dr. Algimantas ZAKAREVIČIUS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Povilas ZAKAREVIČIUS, dr. Birutė ZAPASNIKIENĖ, dr. Romualdas ZDANYS, prof. habil. dr. Vaclava ZELIONKAITĖ, Lietuvos MA tikrasis narys Lietuvių katalikų MA akademikas prof. habil. dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, dr. Rimantas ZIZAS, Angelija ZOKAITIENĖ, doc. dr. Severinas ZUBĖ, doc. dr. Ilona Judita ZUOZIENĖ, Mindaugas ZURZA 

Ž Doc. dr. Kęstutis ŽAGMINAS, Rolandas ŽAKELIS, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Mečislovas ŽALAKEVIČIUS, Alfonsas ŽALDOKAS, Saulius ŽALDOKAS, prof. dr. Dainius ŽALIMAS, Danguolė ŽALYTĖ, prof. habil. dr. Rimas ŽAROMSKIS, doc. dr. Petras ŽEBRAUSKAS, doc. dr. Stasys ŽEBRAUSKAS, Vytautas ŽEIMANTAS, Birutė ŽELVYTĖ, prof. habil. dr. Algirdas ŽEMAITAITIS, dr. Vytautas ŽEMAITIS, Gabrielius ŽEMKALNIS, Algimantas ŽENTELIS, dr. Rasa ŽIBURKUTĖ, doc. Alvydas ŽICKIS, prof. habil. dr. Antanas ŽILINSKAS, doc. Jonas ŽILINSKAS, prof. dr. Justinas ŽILINSKAS, prof. habil. dr. Pranas Juozas ŽILINSKAS, Sigitas ŽILIONIS, doc. dr. Judita ŽYMANTIENĖ, Lietuvos MA tikrasis narys prof. habil. dr. Gintautas ŽINTELIS, prof. dr. Algimantas Feliksas ŽIOGAS, dr. Juozas Vytautas ŽIUGŽDA, Rimantas ŽUKAS, prof. habil. dr. Vladas ŽUKAS, Gabija ŽUKAUSKIENĖ, dr. Aurelija ŽVIRBLIENĖ, Stanislovas ŽVIRGŽDAS
„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ Vyriausioji redakcija (1998–2015)
 • Vyriausiasis redaktorius Antanas RAČIS
 • Direktoriaus pavaduotoja Ona PEČIULIENĖ
 • Vyriausiasis mokslinis redaktorius Romualdas SIMONAITIS
 • Vyriausiasis dailininkas Albertas BROGA

Vyriausiojoje redakcijoje yra dirbę:

 • Juozapas Girdzijauskas (1997 09–1998 07 vyriausiasis redaktorius),
 • Jonas Varnauskas (1998 08–2000 03 vyriausiasis redaktorius),
 • dr. Viktoras Brijūnas, Irena Valiulienė

 


Vyriausioji redakcija. Iš kairės: A. Broga, R. Simonaitis, O. Pečiulienė, A. Račis

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ mokslinės redakcijos (1998–2015)
Gamtos ir technikos mokslų redakcija
Vedėja Rūta KELEVIŠIENĖ
 
Vyresn. moksl. redaktorės Valė BARTOŠEVIČIENĖ, Ramutė KAVALIAUSKAITĖ, Janina KULIEŠIENĖ, dr. Miglė LEONAVIČIŪTĖ-KLIMANTAVIČIENĖ, Ingrida MERKYTĖ, Regina MUDĖNIENĖ, Danutė RIMŠIENĖ, Pranciška TUOMAITĖ, moksl. redaktoriai Agnė LUKOŠEVIČIENĖ (LAŠINSKAITĖ), Vytautas MANKEVIČIUS, Veronika MUDĖNAITĖ, Sabina PRUŠINSKIENĖ, Aušra RATKEVIČIENĖ (PAKALKAITĖ), Teresa TIMOŠIKIENĖ, Simona VINCIŪNAITĖ, dr. Gintarė VISELGIENĖ, redaktorė Nina ŠAVELYTĖ
 
1998–2009 veikė:
Biologijos ir medicinos mokslų redakcija (1998–2009 vedėja Danutė Rimšienė),
Geografijos ir geologijos redakcija (1998–2002 vedėja Jovita Kildienė, 2003–2007 vedėjas Deividas Baniulis, 2008–2009 vedėja Rūta Kelevišienė),
Tiksliųjų ir technologijos mokslų redakcija (1998–2005 vedėja Irena Valiulienė, 2005–2009 – Aldona Krutinienė) 
 
Šiose redakcijose įvairiu laiku dirbo:
Vilius Rokas Aleksandravičius, doc. dr. Vaclovas Čiočys, Vida Čiumakovaitė, Aira Dubikaltienė, Justinas Galinis, Faina Ylevičienė, Daiva Kapočienė, Gediminas Kitra, Regina Lazauskienė, Jurgita Mickevičiūtė, Romoldas Mikaitis, Ilona Minevičiūtė, Jonas Nainys, Irma Petrauskaitė, Audronė Puidokienė, Danguolė Račkytė, doc. dr. Juozas Raulynaitis, Ilona Rėkutė, Andrius Rimkus, Vygantas Samuitis, Silvija Skrebytė, Rima Urbanavičiūtė
 
Humanitarinių mokslų redakcija 
Vedėja Vilija KNEITIENĖ
 
Vyresn. moksl. redaktoriai Kristina ABRASONYTĖ, Laura BLYNAITĖ, Liudas PILIUS, Vaida TUNAITIENĖ (ŠUKAUSKAITĖ), Birutė ŽALALIENĖ, moksl. redaktoriai Jurgita BILIUKEVIČIŪTĖ, Zita DANIELIENĖ, Rasa DARGUŽAITĖ-RIŠKIENĖ, Ramutė DRAGENYTĖ, Monika JURKĖNIENĖ, Ieva KONCYTĖ, Teresė PAULAUSKYTĖ, Valdemaras SERAPINAS, redaktorės Edita BIRULIENĖ, Gražina MARČIUKAITYTĖ
 
1998–2013 veikė: 
Filosofijos, teologijos ir filologijos redakcija (1998–2005 vedėja Rimantė Monika Umbrasaitė, 2005–2013 vedėjas Liudas Pilius),
Menotyros redakcija (1998–1999 vedėja Jonė Liandzbergienė, 1999–2013 – Vilija Kneitienė) 
 
Šiose redakcijose įvairiu laiku dirbo:
Vaidas Agurkis, Daiva Ancevičienė, Justina Augustytė, Gema Bagdanavičiūtė, Ingrida Beliauskienė, Nijolė Dzindziliauskienė, Birutė Gaižutienė, Rasa Gogelienė (Dieninytė), Vitalija Jasaitė, Birutė Juodienė, dr. Gintaras Kabelka, Aušra Keblaitė-Gulbinienė, Živilė Kucharskienė, Agnė Kulbytė, Apolonija Kuzmickienė, Sigita Paulauskaitė, Ieva Petkutė, Jurgita Rimkevičienė, Elena Sakalauskaitė, Rasa Sidaraitė, Ramunė Surdokaitė, Aurelija Švedaitė, Monika Urbonaitė, Danutė Valentukevičienė, Milda Žvirblytė
 
Istorijos ir socialinių mokslų redakcija 
Vedėja Žydruolė JONUŠKIENĖ
 
Vyresn. moksl. redaktoriai Eglė KUDIRKAITĖ, Stasys LUKŠYS, dr. Algirdas MATULEVIČIUS, Jurgita MOCKIENĖ (MALAKAITĖ), Eglė PACEVIČIENĖ (BERNOTĖNAITĖ), Antanas ŠULGA, Rima VARNIENĖ, moksl. redaktoriai Gintautas EREMINAS, Michail KUŠNER, Vytautas SMILGEVIČIUS, Sigitas TUTLYS, Indrė ZIMBLYTĖ
 
1998–2009 veikė: 
1998–2008 – Lietuvos istorijos redakcija (1998–2008 vedėjas Vytautas Spečiūnas) 1998–2008 – Visuotinės istorijos redakcija (1998–2008 vedėjas Stasys Lukšys) 2008–2009 – Istorijos redakcija (vedėjas Stasys Lukšys) 1998–2009 – Socialinių mokslų redakcija (1998–2008 vedėja Beata Gervickaitė, 2008–2009 – Žydruolė Jonuškienė) 
 
Šiose redakcijose įvairiu laiku dirbo:
dr. Audrius Abromaitis, Nerijus Babinskas, Danguolė Balevičienė (Česaitytė, Česaitytė-Balevičienė), Dalia Bukelevičiūtė, Rūta Ona Burytė, Arvydas Gaidys, Gita Jonušienė, Leta Jurgaitienė, Kristina Lakickaitė, Kristina Marcinkevičienė, Auksė Montvilienė, Ilona Rėkutė, Vega Ribikauskienė (Arutiunian), Laimutė Rupšytė, Dalia Statkienė, Ingrida Šotlandaitė-Juzefovičienė, Giedrė Tubelytė, Rimantas Zagreckas
 

Pirmoje eilėje iš kairės: MELI direktoriaus pavaduotoja A. Stanelienė, Biologijos ir medicinos mokslų redakcijos vedėja D. Rimšienė, Socialinių mokslų redakcijos vedėja B. Gervickaitė, Filosofijos, teologijos ir filologijos redakcijos vedėja R. Umbrasaitė, vyriausioji mokslinė redaktorė O. Pečiulienė, Iliustravimo ir kartografijos redakcijos vedėja G. Pariokienė,
antroje eilėje (iš kairės): direktoriaus pavaduotojas A. Račis, Menotyros redakcijos vedėja V. Kneitienė, Tiksliųjų ir technologijos mokslų redakcijos vedėja I. Valiulienė, direktorius R. Kareckas, Lietuvos istorijos redakcijos vedėjas V. Spečiūnas, Visuotinės istorijos redakcijos vedėjas S. Lukšys, vyriausiasis mokslinis redaktorius dr. V. Brijūnas, 2001 12 21 
 
Vardyno ir mokslinės patikros redakcija 
Vedėjas Gintautas KLIMAVIČIUS
 
Moksl. redaktorės Živilė GURAUSKIENĖ, Leokadija MAIŽIEŠYTĖ, Danutė SVERDIOLIENĖ, redaktorės Nijolė ROMANIENĖ, Jadzė ŠPOKAITĖ
 
Šioje redakcijoje įvairiu laiku dirbo:
Elena Baltrušaitytė, Virginija Bogušienė, Vytautas Butkus, Virginija Dičiūtė, Viktoras Dikmonas (vedėjas 2004–2005), Juratė Genytė, Birutė Grabienė, Alijušas Grėbliūnas, Edita Grybauskaitė, Leonas Grižibauskas, Inga Mataitytė, Antanas Račis (vedėjas 2000 03–05), Irena Stankevičienė, Rita Trakymienė (vedėja 2000– 2003), Andrius Tumavičius, Jonas Varnauskas (vedėjas 1998), Simona Vižinienė
 
Iliustravimo ir kartografijos redakcija 
Vedėja Laima GELČIŪTĖ
 
Meninė redaktorė Inga MARČIUKAITYTĖ-EREMINIENĖ, retušuotoja Dalia TOLIUŠIENĖ (ČAIKAUSKIENĖ), techninė redaktorė Elvyra VOLKIENĖ
 
Šioje redakcijoje įvairiu laiku dirbo:
Ona Grigaliūnienė, Valentinas Ivinskas, Audrius Kalinauskas, Vlada Kubilienė, Jonas Liolys, Gražina Pariokienė (vedėja 1998– 2011), Algirdas Staišys, Dalia Šilainytė
 
VLE tekstus rinko: Ramunė Kusienė, Olga Lukošienė, Vida STALIONYTĖ, Darius ŠIMKŪNAS, Sigrida ŠIMKŪNIENĖ
 
VLE korektūrą skaitė: Laima BALAIKIENĖ, Danguolė BALIUKYNIENĖ, Gediminas ČIULADA, Aldutė SIDARKEVIČIENĖ, Rūta ŠLIŽYTĖ, Stasė URBONIENĖ, Jurgita ZABOLEVIČIENĖ (BASYTĖ) 
 
VLE maketavo Sigita NORBUTAITĖ
 
VLE duomenų bazės kompiuterinę programą sukūrė dr. Viktoras BRIJŪNAS
 
Iki 2013 metų veikė Gamybos skyrius (vedėja iki 1999 Saulė Nalivaikienė, 1999–2010 – Elena Tuskenienė, 2010 06–2013 – Eglė Rukšėnaitė)