Jonas Paukštys

Paukštỹs Jonas 1899 03 20Kurynė (Lekėčių vlsč.) 1965 05 15Ratnyčia (palaidotas Kurynėje, Šakių rj.), Lietuvos katalikų kunigas, visuomenės, kultūros veikėjas. Mokėsi Kauno ir Marijampolės gimnazijose. Baigė Seinų kunigų seminariją. Nuo 1922 jėzuitas. 1922 ir 1927–30 Olandijoje studijavo filosofiją, teologiją. 1924–26 Kauno jėzuitų gimnazijos mokytojas, direktorius. Redagavo laikraštį Žvaigždė (1931–40), žurnalą Žvaigždutė (1936–37), laikraikraštį Misijos, bendradarbiavo laikraštyje Rytas, žurnale Tiesos kelias. 1939 Šiaulių jėzuitų vienuolyno vyresnysis. Gyvendamas Šiauliuose 1941–1944 su kitais išgelbėjo apie 150 žydų. 1942–46 Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios vikaras. 1946–48 Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, profesorius. 1948–50 kunigavo Ceikiniuose, 1950 – Dubičiuose. 1950 10 suimtas, nuteistas 10 metų kalėti. Kalintas Vorkutos lageriuose. 1956 09 paleistas, grįžo į Lietuvą. Netrukus savanoriškai išvyko atgal į Sibirą dirbti sielovados darbo tarp ten likusių lietuvių ir kitų tautybių katalikų. Už aktyvią misionieriaus veiklą sovietų valdžios išsiųstas atgal į Lietuvą. Nuo 1958 kunigavo Kaltinėnuose, Ratnyčioje. Parašė knygas: Religinio Lietuvos atgimimo keliais (1932), Pamokslas vyrų apaštalavimo nariams (1933), Žygis į amžinybę: pal. T. Klaudijus Kolombjeras S. J. (1939), Šviesa iš darbininkų, Sekmadienio mišparai, Šv. kunigas Jonas Boskas (visos 1940), Pijus XI (su kitais 1937).

1424

1919