Palukáitis Vincas 1855 12 14Skindeliškė (buv. Spraulių vienk., Bagotosios vlsč.) 1932 09 19Kaunas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. Mokytojas. 1877 baigęs Veiverių mokytojų seminariją iki 1888 mokytojavo Kapčiamiestyje, 1881–99 – Vilkaviškyje. Be privalomųjų dalykų, mokė ir lietuvių kalbos. Kartu su J. J. Bulota ir J. Bagdonu rūpinosi lietuvių spaudos pristatymu iš Mažosios Lietuvos ir jos persiuntimu knygnešiams ir spaudos platintojams. Draudžiamąją lietuvišką spaudą platino ir pats. Varpininkų suvažiavimų dalyvis. 1893 Vilkaviškyje dalyvavo slaptame renginyje mėnraščio Aušra pirmojo numerio išėjimo dešimtmečiui paminėti. Sietyno draugijos narys. 1896–97 daug draudžiamosios lietuviškos spaudos gaudavo iš knygnešio J. Kanclerio, ją per pašto vežėją J. Lietuvninką persiųsdavo į Marijampolę Sietyno draugijai. Ilgą laiką buvo žandarų sekamas, bet neįkliuvo, nes gerai sugyveno su gubernijos mokyklų vadovybe. 1897 prasidėjus Sietyno draugijos narių suėmimams žandarai krėtė jo namus, rado 2 atvirukus su M. Muravjovo karikatūromis. V. Palukaitis buvo suimtas, kalėjo Marijampolėje, bylos jam sudaryti nepavyko, bet neteko mokytojo vietos. Persikėlęs į Varšuvą dirbo buhalteriu. Vadovavo lietuvių savitarpio pašalpos draugijai, subūrė lietuvių chorą. Per I pasaulinį karą gyveno Vilniuje, Smolenske. 1920 grįžęs į Lietuvą dirbo mokytoju, Kauno miesto ir apskrities mokyklų inspektoriumi. Nuo 1894 bendradarbiavo lietuvių spaudoje – Ūkininko, Vienybės lietuvninkų ir kituose žurnaluose bei laikraščiuose (slap. Žmogus, Yla ir kitais). Paskelbė eilėraščių, straipsnių, 1909 kartu su M. K. Čiurlioniu išleido 23 dainų rinkinį Vieversėlis.

1319