dirvodarnė uolena, Žemės plutos sluoksnio uoliena, kurioje per dūlėjimo ir dirvodaros procesus susidarė dirvožemis. Ja gali būti magminės, nuosėdinės ir metamorfinės uolienos. Būdingos Lietuvos dirvodarinės uolienos rūšys: aliuvis, deliuvis, eolinės nuogulos, ledyninės nuogulos (morenos, fliuvioglacialinės nuosėdos, limnoglacialinės nuosėdos) ir organogeninės nuogulos (durpės). Vyrauja ledyninės nuogulos. Aprašant dirvožemio profilį dirvodarinės uolienos, kaip genetinis dirvožemio horizontas, žymima simboliu C. Jeigu ji nevienalytė, žemiau esanti uoliena vadinama paklojine ir žymima simboliu 2C.

190