operatỹvinė grùpė, laikinas karinis darinys, kuris buvo sudaromas SSRS kariuomenėje per II pasaulinį karą veiksmams tam tikra kryptimi arba tam tikrame fronto ruože vykdyti. Operatyvinė grupė buvo sudaroma iš anksto arba karinės operacijos eigoje naujoms užduotims vykdyti.