paleontològinis metòdas naudojamas Žemės plutos nuosėdinių uolienų santykiniam amžiui nustatyti pagal iškastinių organizmų liekanas. Lyginama geologinių sluoksnių iškastinių organizmų kompleksai arba tiems sluoksniams būdingos tam tikrų organizmų grupių gentys ir rūšys. Nuosėdinių uolienų sluoksnių amžius skirtinguose pjūviuose laikomas vienalaikiu, jeigu juose ta pačia seka vertikalia kryptimi surandamos tam tikrų organizmų grupių tos pačios rūšys, gentys arba vienodi kompleksai. Būdingiausiomis iškastinių organizmų grupėmis laikomos tos, kurios greitai evoliucionavo (trumpai egzistavo), mažai susijusios su jų egzistencijos aplinkos sąlygomis, labai paplitusios, jų daug randama, yra gerai išsilaikiusios. Paleontologinis metodas plačiai taikomas nuosėdinių uolienų storymių regioninei ir globalinei koreliacijai nustatyti, paleogeografinėse rekonstrukcijose, plokščių tektonikoje, paleoekologijoje, stratigrafijoje geologinių sistemų biostratigrafinėms skalėms, t. p. geologiniams žemėlapiams sudaryti.

2134