palikmas, mirusio fizinio asmens turtas, taip pat turtinės teisės ir prievolės, paveldėjimo būdu pereinančios jo įpėdiniams pagal palikėjo testamentą ar pagal įstatymą. Palikimas atsiranda palikėjo mirties momentu (mirties momentui taip pat prilyginamas teismo sprendimas, kuriuo asmuo pripažįstamas mirusiu). Palikimo atsiradimas yra juridinis faktas, kurio pagrindu atsiranda paveldėjimo teisinis santykis. Palikimo atsiradimo vieta laikoma paskutinė palikėjo nuolatinė gyvenamoji vieta. Daugelyje valstybių palikimas apmokestinamas paveldimo turto mokesčiu.

LIETUVOJE pagal Civilinį kodeksą (2000, įsigaliojo 2001) palikimą gali sudaryti materialusis turtas (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai), nematerialusis turtas (vertybiniai popieriai, patentai, prekių ženklai ir kita), palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės (pavyzdžiui, skolos), įstatymų nustatytais atvejais – intelektinė nuosavybė (autorių turtinės teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius, turtinės gretutinės teisės ir teisės į pramoninę nuosavybę), kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės ir pareigos. Negali būti paveldimos asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, neatskiriamai susijusios su palikėjo asmeniu (teisė į garbę ir orumą, autorystė, teisė į autorinį vardą, į kūrinio neliečiamybę, į atlikėjo vardą ir atlikimo neliečiamybę), teisė į alimentus ir pašalpas, mokamas palikėjui išlaikyti, teisė į pensiją, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Palikimas priimamas tik visiškai ir besąlygiškai, jo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar su išlygomis. Pagal bendrąją taisyklę jau priimto palikimo įpėdinis nebegali atsisakyti. Palikimas gali būti priimtas teismo antstoliui sudarius įpėdinių prašymu paveldimo turto apyrašą arba be apyrašo. Įpėdinis, kuris palikimą priima kreipdamasis į jo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu. Be apyrašo palikimas priimamas įpėdiniui faktiškai pradėjus paveldimą turtą (ar bet kurią jo dalį) valdyti ir rūpintis juo kaip savo turtu arba pateikus palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie jo priėmimą (šiais atvejais įpėdinis už palikėjo skolas atsako visu savo turtu: ne tik paveldėtu, bet ir savo asmeniniu). Veiksmai, liudijantys apie palikimo priėmimą, turi būti atliekami per 3 mėnesius nuo jo atsiradimo dienos. Fizinis asmuo, gavęs palikimą, turi mokėti paveldimo turto mokestį į savivaldybės biudžetą. Jeigu palikimo apmokestinamoji vertė yra ne didesnė kaip 150 tūkstančių eurų, mokesčio tarifas sudaro 5 % šios vertės, jei ji yra daugiau kaip 150 tūkstančių eurų – 10 %. Paveldimo turto mokesčiu neapmokestinamas palikimas, kurio vertė neviršija 3000 eurų, taip pat bet koks turtas, kurį paveldi palikėjo sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), globėjai (rūpintojai), globotiniai (rūpintiniai), seneliai, vaikaičiai, broliai ar seserys. Jeigu įpėdinis nepageidauja paveldėti jam palikto turto, jis turi palikimo atsisakyti. Atsisakymas turi būti atliktas per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, visiškai ir besąlygiškai (neleidžiama atsisakyti su sąlygomis ir išlygomis arba tik dalies palikimo). Palikimo atsisakoma pateikiant pareiškimą jo atsiradimo vietos notarui. Jeigu palikėjas neturi įpėdinių, nė vienas įpėdinis nepriėmė palikimo arba iš visų įpėdinių atimta paveldėjimo teisė, palikimas pereina valstybei.

2098