„Tėvynės sargas“, mėnesinis lietuvių žurnalas, 1896–1904 ėjęs Tilžėje. Įsteigė ir platinimą organizavo J. Tumas-Vaižgantas su D. Tumėnu, F. Leliu, K. Kazlausku, S. Stakele. Spausdino Schönke’s spaustuvė Tilžėje. Platintas Didžiojoje Lietuvoje (nelegaliai), Rusijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Įkurtas siekiant suvienyti kunigus ir pasauliečius bendram tikslui – šviesti lietuvių tautą, kelti tautinę savimonę, auklėti jaunąją kartą, kovoti dėl spaudos grąžinimo. Skleidė tautiškumo, katalikybės idėjas, ragino išlaikyti katalikų tikėjimą, lietuvių kalbą, papročius, neleisti vaikų į rusiškas mokyklas. Kėlė lietuvių kalbos teisių atkūrimo klausimą mokyklose, teismuose ir kitose valdžios įstaigose. Rūpinosi kalbos kultūra, vengė svetimų kalbų žodžių, barbarizmų. Reikalavo katalikų lygybės su stačiatikiais, kritikavo biurokratiją, sulenkėjusius dvarininkus ir kunigus, atskleidė rusinimo tikslus, bet kovoti su caro valdžia neragino, nes buvo manoma, kad dar ne laikas. Žurnalas rūpinosi Lietuvos ekonomine gerove, patarė kaip tvarkyti, gerinti ūkį, teikė žinių apie smulkias ūkio šakas, ragino neparduoti žemės svetimtaučiams, neemigruoti, mokytis įvairių amatų, imtis prekybos, taupyti, smerkė girtuoklystę. Spausdino recenzijų apie lietuviškos spaudos kitus leidinius. Turėjo neperiodinių priedų (nuo 1898 prie kiekvieno numerio) – grožinės literatūros kūrinių, ūkinių patarimų, mokslo populiarinimo knygelių. Leido kultūros žurnalą Žinyčia (1900–02; išėjo penki numeriai). Padėjo pagrindus Lietuvos krikščionių demokratų partijai susiformuoti. Redaktoriai: F. Lelis (1896), D. Tumėnas (1896–97), J. Tumas-Vaižgantas (1897–1902), A. Milukas (1902–04); oficialusis redaktorius J. Lapinas. Bendradarbiavo: A. Alekna, J. Bagdonas, J. Basanavičius, J. Bielinis, J. Bikinas, P. P. Būčys, K. Būga, A. Civinskas, P. Dogelis, L. Gira, M. Gustaitis, J. Jablonskis, A. Jakštas-Dambrauskas, A. Kaupas, J. Kriaučiūnas, J. Lindė-Dobilas, Maironis, P. Matulionis, J. Narjauskas, M. Opulskis, K. Pakalniškis, V. Pietaris, K. Stiklius, M. Šatrijos Ragana, J. Šaulys, M. Šeižys-Dagilėlis, J. Šnapštys-Margalis, A. Vytartas, Žemaitė ir kiti. Tiražas 2000 egzempliorių (1903).