Autorius (-ė) Vytautas Kamantas

„Pasaulio
lietuvis“
informacinis mėnesinis žurnalas (iki 1976 biuletenis), einantis nuo 1963. Leidžia Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba. Daugiau