Autorius (-ė) Bronislovas Kuzmickas

neoscholastika
antroji scholastika, krikščionybės filosofijos kryptys, nagrinėjančios vidurinių amžių scholastikos problemas ir metodus, taikančios juos gyvenamojo laikotarpio religijos, kultūros, mokslo problemoms spręsti. Kilo 19 a. pradžioje. Daugiau
neoaugustinizmas
krikščionybės filosofijos kryptis, nagrinėjanti ir plėtojanti Augustino filosofinį ir teologinį palikimą bei vidurinių amžių filosofijos augustinizmo ir neoplatonizmo tradiciją Daugiau
personalizmas
krikščionybės filosofijos kryptis, nagrinėjanti asmens, asmenybės sąvokas, remdamasi jomis aiškinanti Dievo ir pasaulio, žmogaus, kultūros, visuomenės, politikos problemas. Daugiau
neotomizmas
19–20 a. katalikiškosios filosofijos svarbiausia kryptis, nagrinėjanti ir plėtojanti Tomo Akviniečio palikimą. Neotomizmo atsiradimą paskatino 19 a. pradžioje suaktyvėję medievistikos tyrimai, scholastikos studijos. Daugiau
neofroidizmas
neopsichoanalizė, filosofijos ir psichologijos kryptis, plėtojanti S. Freudo psichoanalizės idėjas. Daugiau
Emmanuel
Mounier
Emanuelis Munjė, 20 a. prancūzų filosofas. Katalikiškojo personalizmo svarbiausias atstovas. Jo filosofijos pagrindinė sąvoka yra asmenybė – unikalus dvasinis kitimas, pastangos, laisvė, savikūra, bet ne statiška substanciali būtis. Daugiau
modernizmas
19 a. pabaigos–20 a. pradžios religinis judėjimas, siekęs atnaujinti katalikybę, suartinti ją su gyvenamojo laikotarpio visuomene, kultūra, mokslu. Daugiau
Jacques
Maritain
Žakas Maritenas, 20 a. prancūzų filosofas neotomistas. Tomo Akviniečio filosofijos vienas svarbiausių interpretatorių. Plėtojo personalistines, egzistencines tomizmo idėjas, požiūrį, kad žmogus yra kūno ir sielos, objektyvumo ir subjektyvumo vienovė. Daugiau
Gabriel
Marcel
Gabrielis Marselis, 20 a. prancūzų katalikų filosofas egzistencialistas, dramaturgas. Analizuodamas subjektyvumą taikė fenomenologinės žiūros metodą. Plėtojo ir tu intersubjektyvių ryšių koncepciją. Daugiau
Joseph
Maréchal
Žozefas Marešalis, 20 a. belgų filosofas neotomistas. Kantiškąjį transcendentalinį metodą derino su Tomo Akviniečio metafizika, taip pradėdamas naują tomizmo sintezę – transcendentalinį neotomizmą. Daugiau