„Athenaeum“, liberalios krypties literatūros, istorijos, etnografijos, filosofijos, meno tęstinis leidinys, ėjęs 1841–51 Vilniuje lenkų kalba. Mėgino tęsti uždaryto Vilniaus universiteto mokslines tradicijas. Išspausdino daugiau kaip 200 14–19 amžiaus dokumentų, dienoraščių, atsiminimų, reliacijų, laiškų, daugiau nei 50 istorinių studijų ir straipsnių, apie 500 folkloro pavyzdžių, paskelbė darbų iš teisės ir ekonomikos, gamtos ir tiksliųjų mokslų, t. p. ikonografinės medžiagos (senosios Lietuvos herbai ir monetos, Trakų pilies freskos). Spausdino grožinės literatūros ir mokslo veikalų vertimus. Lituanistinių darbų svarbiausi autoriai: I. Danilavičius (apie Lietuvos metraščius, 1841, t. 6), J. Jaroszewiczius, L. A. Jucevičius (Žemaičių žemės atsiminimų fragmentai, 1841, t. 5), A. H. Kirkoras, V. Sirokomlė, W. A. Maciejowskis, T. Narbutas, E. Tiškevičius. Išėjo 66 tomai. Steigėjas, redaktorius ir leidėjas, daugelio straipsnių, publikacijų bei vertimų autorius – J. I. Kraszewskis.

L: W. Roszkowska-Sykałowa „Athenaeum“ Józefa Ignacego Kraszewskiego, 1841–1851: Zarys dziejów i bibliografia zawartości Wrocław [i in.] 1974.

2452