„Pastogė“, Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo pogrindinis kultūrinis leidinys, leistas 1978–79. Pastogės idėjos ir pavadinimo autorius M. Tomonis. Leidėjai ir redaktoriai: A. V. Patackas, J. Prapiestis ir G. Vosyliūtė. Leidinio tikslas – sudaryti galimybę skelbti necenzūruotą kūrybą. Pabrėžė tautinės kultūros išsaugojimo būtinybę, nepriklausomybės siekį, kėlė religinius klausimus. Išspausdino M. Tomonio, J. Prapiesčio, A. V. ir G. Patackų, M. Laurinkaus kūrybos ir straipsnių, disidento I. Kalužino eilėraštį, paskelbė O. Milašiaus, A. Maceinos, J. Meko kūrybos, baltistikos tyrimams skirtą V. Toporovo straipsnį, kitų autorių tekstų. Spausdintas rašomąja mašinėle 50 egzempliorių tiražu (spausdino kaunietės L. Kulvietytė ir V. Žvikaitė), iliustruotas pieštais paveikslėliais. Išėjo du numeriai; buvo parengtas ir trečiasis, bet dėl sovietų saugumo persekiojimų neišleistas. Plito savilaidos būdu, daugiausia tarp jaunimo. Abu numeriai pateko į Vakarus, 1982 išleisti Čikagos Pasaulio lietuvių bendruomenės.

679