Jan Łukasiewicz

Łukasiewicz Jan (Janas Lukasèvičius) 1878 12 21Lvovas 1956 02 13Dublinas, lenkų logikas. Lvovo ir Varšuvos mokyklos vienas kūrėjų. Lenkijos mokslų ir menų akademijos narys (1937).

Išsilavinimas

Studijavo filosofiją ir matematiką Lvovo, Berlyno, Leuveno katalikų universitete. 1906–15 dėstė Lvovo, 1915–39 Varšuvos universitete (1922–23 ir 1931–32 rektorius), 1945–56 – Airijos karališkojoje akademijoje; profesorius (1906).

Loginė simbolika

Sukūrė beskliaustę loginę simboliką (angl. Polish notation): Np, Kpq, Apq, Cpq, Epq, atitinkamai žymėjo neigimą, konjunkciją, disjunkciją, implikaciją, ekvivalenciją.

Matematinė logika ir filosofija

1907–08 Lvovo universitete dėstė matematinę logiką (pirmasis iš Lenkijos logikų), parodė jos reikšmę filosofijai kartu pabrėždamas, kad modernioji logika nėra filosofija ir negali jos pakeisti. Logika yra neutrali filosofijos atžvilgiu, jos formaliosios sistemos tėra pažintinės priemonės.

Daugiareikšmė logika

Analizuodamas determinizmo problematiką ir dvireikšmės logikos principus nustatė, kad, be teisingų ir klaidingų teiginių, egzistuoja ir galimi teiginiai. 1920 sukūrė pirmąją daugiareikšmę (3 reikšmių) logiką operatorių teisingumo reikšmę apibrėždamas matricomis. Sukūrė n reikšmių logiką, taip pat daugiareikšmę (4 ir 8 reikšmių) modalinę logiką. Postulavęs galimybės matricą ja apibrėžė kitus modalumus, atsitiktinumui reikšti įvedė porinius modalumus. Kartu su A. Tarskiu įrodė, kad visos daugiareikšmės loginės sistemos yra neprieštaringos ir nepilnos.

Tradicinės logikos tyrimai

Kritikavo tradicinės logikos psichologizmą. Moderniai tyrė aristotelinę silogistiką kaip aksiominę sistemą. Atskleidė antikos stoikų logikos artimumą dabartinei, nustatė, kad ji yra teiginių skaičiavimo užuomazga.

Kitos idėjos

Pasak jo, formaliąsias logines sistemas sudaro būtinos prielaidos, empiriškai patikrinami ne sistemų teiginiai, bet logikos ontologinės prielaidos, pavyzdžiui, dvireikšmiškumo principas. Sukūrė dvireikšmį teiginių skaičiavimą, jo aksiomos yra CCpqCCqrCpr, CCNppp, CpCNpq. Tyrė empirinių mokslų loginius samprotavimus, jų išvadų tikėtinumą.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Matematinės logikos elementai (Elementy logiki matematycznej 1929), Aristotelio silogistika šiuolaikinės formaliosios logikos požiūriu (Aristotle’s Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal Logic 1951, papildytas leidimas 1957), straipsnių rinkinys Logikos ir filosofijos problemos (Z zagadnień logiki i filozofii, išleista 1961).

L: J. Woleński Filozoficzna szkoła Lwowsko-Warszawska Warszawa 1985.

314

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką