Autorius (-ė) Tomas Sodeika

absoliučioji
idėja
svarbiausioji G. W. F. Hegelio filosofijos sąvoka, reiškianti aukščiausiąją tikrovę, kurioje dinamiškai susietos bendrybė ir konkretybė, gamta ir dvasia, substancija ir subjektas. Daugiau
absoliutas
vokiečių idealistinėje filosofijoje besąlygiška, nekintanti tikrovė, visko, kas egzistuoja, pamatas. Daugiau
Theodor
Adorno
Teodoras Adornas, 20 a. vokiečių filosofas, sociologas, muzikologas, kompozitorius. Vienas Frankfurto mokyklos kūrėjų. Daugiau
agnosticizmas
filosofijoje – nuostata, kad tikrovės pažinti neįmanoma. Agnosticizmo bruožų galima rasti sofistų, skeptikų, D. Humeʼo ir I. Kanto filosofiniame mokyme. Daugiau
Anaksagoras
Klazomenietis
5 a. pr. Kr. senovės graikų filosofas. Anaksimeno Miletiečio mokinys. Laikėsi požiūrio, jog pasaulis atsirado iš beformės materijos, sudarytos iš daugybės nematomų dalelių, kurių kiekvienoje glūdi visų savybių sėklos. Daugiau
Anaksimandras
Miletietis
6 a. pr. Kr. senovės graikų filosofas. Mileto mokyklos atstovas. Pirmojo graikų filosofijos veikalo Apie gamtą autorius. Laikomas geocentrinio pasaulio modelio autoriumi ir pirmuoju kartografu, sudariusiu pasaulio žemėlapį. Daugiau
Anaksimenas
Miletietis
6 a. pr. Kr. senovės graikų filosofas. Jonėnų mokyklos atstovas. Pirmuoju Visatos pradu laikė orą. Pasaulio daiktų įvairovę aiškino oro tankėjimu ir retėjimu. Daugiau
Antistenas
Atėnietis
5–4 a. pr. Kr. senovės graikų filosofas, retorikas. Sokrato mokinys. Įkūrė kinikų mokyklą. Daugiau
antropologizmas
filosofinis požiūris, pagal kurį pažinimo, dorovės ar religijos pagrindinės problemos turi būti sprendžiamos tyrinėjant žmogaus prigimtį. Daugiau
antroposofija
R. Steinerio bei jo sekėjų išplėtota teorinė ir praktinė aukštesniojo pažinimo sistema, kurios pagrindą sudaro žmogaus, kaip kūniškos ir kartu dvasinės būtybės, samprata. Daugiau