Autorius (-ė) Kęstutis Dailydė

šėtonas
bloga, aukščiausia asmeninė, dvasinė būtybė, piktoji dvasia. Daugiau
Šventoji
Dvasia
krikščionybėje – Švenčiausiosios Trejybės trečiasis dieviškasis asmuo, garbinamas ir šlovinamas kartu su Dievu Tėvu ir Dievu Sūnumi. Daugiau
soteriologija
krikščionybėje – Jėzaus Kristaus atlikto žmonijos ir pasaulio išganymo bei atpirkimo sisteminis aiškinimas. Daugiau
kristologija
dogmatikos pagrindinė disciplina, nagrinėjanti Jėzaus Kristaus asmenį, misiją ir likimą nuo Dievo Karalystės skelbimo pradžios iki nukryžiavimo, prisikėlimo, žengimo į dangų, Šventosios Dvasios atsiuntimo ir sugrįžimo laikų pabaigoje. Daugiau
išganymas
teologijoje – atperkantis, išlaisvinantis ir gelbstintis Dievo veikimas. Daugiau
Jėzus
Kristus
antrasis Švenčiausiosios Trejybės asmuo, Dievo Sūnus, Atpirkėjas. Iš Jėzaus Kristaus mokymo kilo krikščionybė. Daugiau
išpažintis
viena Atgailos sakramento dalių – nuodėmių išpažinimas. Daugiau
Išpažintis
Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčiose – sakramentas, įsteigtas Jėzaus Kristaus po krikšto padarytoms nuodėmėms atleisti, Atgailos sakramentas. Daugiau
hipostatinė
vienybė
kristologijoje – Jėzaus Kristaus dieviškosios (Dievo Logo) ir žmogiškosios (Jėzaus žmogystės) prigimčių vienybė po įsikūnijimo (Jn 1, 14). Daugiau
homiletika
pastoracinės teologigijos disciplina, nagrinėjanti Dievo žodžio veiksmingą skelbimą, pamokslavimą, homilijas, jų kūrimą ir sakymą. Daugiau