Autorius (-ė) Jolita Dimbelytė

archyvas
įstaiga ar įstaigos, įmonės, organizacijos skyrius, kuris kaupia, saugo, tvarko, registruoja, moksliškai tiria ir naudoja įvairius dokumentus; bet kokių institucijų ar asmenų veiklos dokumentų fondai; pastatai ar jų dalys, kuriose laikomi dokumentai. Daugiau
Lietuvos
archyvai
Lietuvoje veikia valstybiniai (centriniai specializuoti ir regioniniai), savivaldos, žinybiniai, juridinių ir fizinių asmenų archyvai. Visų Lietuvos archyvų veiklą reguliuoja ir tvarko Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba. Daugiau