Autorius (-ė) Lionginas Virbalas

Stanislovas
Gruodis
20 a. Lietuvos katalikų kunigas. Daugiau
Ignacas
Lojola
jėzuitų ordino įkūrėjas. Daugiau
jėzuitai
katalikų vienuolių ordinas; to ordino nariai. Daugiau
jėzuitai
Lietuvoje
1569 10 28 pirmą kartą į Lietuvą (Vilnių) atvyko jėzuitai. Daugiau
Kristaus Kapo
bazilika
architektūrinis kompleksas Jeruzalėje. Pastatytas tradicinėje Jėzaus nukryžiavimo, palaidojimo ir prisikėlimo vietoje Jeruzalėje. Daugiau
Lietuvos vyskupų
konferencija
Lietuvos Katalikų Bažnyčios lotynų apeigų vyskupų sueiga. Daugiau
Ratio
studiorum
taisyklių rinkinys, reglamentuojantis mokymo ir auklėjimo tvarką jėzuitų ordino mokslo įstaigose. Daugiau
Mateo
Ricci
Mateo Ričis, 16 a. antros pusės–17 a. pradžios italų misionierius, jėzuitas. Daugiau
Roberto de
Nobili
Robertas de Nobilis, 16 a. pabaigos–17 a. vidurio italų jėzuitų misionierius. Daugiau
Rusikumas
Rytų apeigų katalikų kunigų ugdymo institucija Romoje. Daugiau