Administracinių nusižengimų kodeksas

Administrãcinių nusižengmų kòdeksas, ANK, kodifikuotas norminis teisės aktas, apibrėžiantis uždraustas veikas kaip administracinius nusižengimus ir nustatantis administracinę atsakomybę už jų padarymą, administracinių nusižengimų bylų tyrimo ir nagrinėjimo tvarką bei nutarimų, nutarčių ir administracinių nurodymų vykdymo procesą. Administracinių nusižengimų kodeksą Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 2015 06 25 (įsigaliojo 2017 01 01). Kodeksas pakeitė daugiau kaip 30 m. (nuo 1985) galiojusį, daug kartų keistą Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Administracinių nusižengimų kodeksą sudaro 3 dalys (I dalis – Bendroji, II dalis – Specialioji ir III dalis – Administracinių nusižengimų teisena), kurios susideda iš skyrių (yra 40), pastarieji – iš straipsnių (gali būti nuo kelių iki keliolikos ar keliasdešimt). Kodekse reglamentuotos materialinės (Bendroji ir Specialioji dalys) ir procesinės (Administracinių nusižengimų teisenos dalis) teisės normos.

Administracinių nusižengimų kodeksas

Bendroji dalis

Bendroji dalis apibrėžia Kodekso paskirtį ir pagrindines administracinės atsakomybės nuostatas, nustato įstatymų dėl atsakomybės už administracinius nusižengimus galiojimą laike, erdvėje ir asmenų atžvilgiu, pateikia administracinio nusižengimo sąvoką bei įtvirtina amžių, nuo kurio asmenys (iki administracinio nusižengimo padarymo sukakę 16 m.) atsako administracine tvarka, aptaria kaltės formas, aplinkybes, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn, administracinių nuobaudų ir administracinių poveikio priemonių sistemas bei jų skyrimą, t. p. nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumus. Šioje dalyje įtvirtintos bendro pobūdžio nuostatos, kuriomis vadovaujamasi arba į kurias atsižvelgiama taikant kitų Kodekso dalių normas (visos Kodekso dalys tarpusavyje glaudžiai susijusios).

Specialioji dalis

Specialioji dalis pagal apimtį yra didžiausia. Ši dalis reglamentuoja, kokios įstatymų uždraustos veikos yra pripažįstamos administraciniais nusižengimais ir kokias administracines nuobaudas bei administracinio poveikio priemones už numatytų konkrečių nusižengimų padarymą nustato įstatymų leidėjas. Būtent ši Kodekso dalis juridine prasme nuo uždraustų veikų saugo daug teisinių gėrių įvairiose visuomenės gyvenimo srityse: žmonių gyvybės ir sveikatos apsaugos, asmens lygiateisiškumo ir privataus gyvenimo neliečiamumo, rinkimų teisių ir tvarkos, nuosavybės, turtinių teisių ir turtinių interesų, prekybos, finansų sistemos ir statistikos bei kitose (iš viso 19). Kiekvienas šios dalies skyrius vienija ar jungia keliolika ar keliasdešimt administracinių nusižengimų.

Administracinių nusižengimų teisenos dalis

Administracinių nusižengimų teisenos dalis skirta administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo tvarkai ir nutarimų, nutarčių bei administracinių nurodymų vykdymui reglamentuoti. Joje išdėstyti šios teisenos principai, beñdrosios įrodymų rinkimo, tyrimo ir vertinimo nuostatos, nurodyti teisenoje dalyvaujantys asmenys, jų teisės ir pareigos, teisenos pradžia ir administracinių nusižengimų tyrimas, administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės, tyrimo pabaiga, aptartas administracinio nusižengimo protokolas ir nurodymas, administracinių nusižengimų bylų priskirtinumas ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka, nutarimų apskundimas pirmosios instancijos teismui ir jų nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme, skundų ne dėl teismo tvarka priimtų nutarimų nagrinėjimo ir apeliacinio proceso dėl pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų ypatumai, administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo ir turtinės žalos bei teismo išlaidų atlyginimo klausimai. Paskutiniame šios dalies skyriuje apibrėžtas nutarimų, nutarčių administracinių nusižengimų bylose ir administracinių nurodymų vykdymas.

301

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką