akcinės bendrovės valdymas

ãkcinės bendróvės vadymas įvairiose šalyse skiriasi.

Valdymo institucijos

Be aukščiausios akcinės bendrovės valdymo institucijos – visuotinio akcininkų susirinkimo, Vokietijoje dar yra stebėtojų taryba ir valdyba, Didžiojoje Britanijoje ir Prancūzijoje – direktorių taryba (Prancūzijoje vietoj direktorių tarybos gali būti valdyba, tačiau tuomet jos veiklai prižiūrėti įsteigiama stebėtojų taryba), Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje – direktorių taryba ir administracija.

Akcinės bendrovės valdymas Lietuvoje

Lietuvoje pagal Akcinių bendrovių įstatymą (2000, nauja redakcija 2004) akcinės bendrovės valdymo institucijos yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracija.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi akcininkai. Susirinkimas turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos ir valdybos narius, administracijos vadovą, revizorių, tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo, keisti bendrovės įstatinio kapitalo dydį bei vienos rūšies akcijas kitos rūšies akcijomis, nustatyti revizoriaus atlyginimą bei metines pelno išmokas (tantjemas) stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, reorganizuoti arba likviduoti akcinę bendrovę ir kita. Nutarimai priimami, jeigu susirinkime dalyvaujantys akcininkai turi daugiau kaip pusę visų balsų. Jeigu nėra kvorumo, per 15 dienų šaukiamas pakartotinis susirinkimas, galintis priimti nutarimus pagal ankstesnę darbotvarkę (dalyvaujančių akcininkų skaičius nesvarbus).

Stebėtojų tarybą sudaro 3–15 narių. Ją renka visuotinis akcininkų susirinkimas ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui. Stebėtojų taryba skiria ir atleidžia valdybos narius, analizuoja bendrovės ūkinę veiklą, tikrina buhalterinę finansinę apskaitą, teikia pelno paskirstymo projektą, atstovauja bendrovei teismuose ir kita.

Valdyba svarsto ir tvirtina akcinės bendrovės valdymo struktūrą ir pareigybes, administracijos vadovo ir jo pavaduotojų kandidatūras, tvirtina administracijos darbo reglamentą, šaukia visuotinius akcininkų susirinkimus. Valdybą sudaro bent 3 nariai, kuriuos ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui skiria stebėtojų taryba (jei jos nėra, renka visuotinis akcininkų susirinkimas).

Administracija organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą. Valdyba skiria administracijos vadovą (prezidentą, generalinį direktorių, direktorių), turintį teisę sudaryti sandorius bendrovės vardu. Bendrovėje turi būti vyriausiasis finansininkas (buhalteris), kuris įeina į administracijos sudėtį.

1807

visuotinis akcininkų susirinkimas; stebėtojų taryba; valdyba; akcinė bendrovė; administracija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką