ALT, Amèrikos lietùvių tarýba (American Lithuanian Council), Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių politinė organizacija. Įkurta 1940 per Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos suvažiavimą.

Tikslai – vienyti visas Amerikos lietuvių demokratines jėgas, ginti ir saugoti JAV nepriklausomybę, pagrindines žmogaus teises, siekti Lietuvos nepriklausomybės (iki 1990), teikti moralinę ir materialinę pagalbą Lietuvai, skleisti apie ją JAV visuomenei teisingą informaciją.

ALT suvažiavimo dalyviai (1998)

ALT sudaro: Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija, Amerikos lietuvių socialdemokratų sąjunga, Amerikos lietuvių tautinė sąjunga, Amerikos lietuvių tautinė sandara, Susivienijimas lietuvių Amerikoje, Lietuvių katalikų susivienijimas Amerikoje, Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjunga, Lietuvos vyčiai, Lietuvos atgimimo sąjūdis, Vilniaus krašto sąjunga, Amerikos lietuvių respublikonų sąjunga, Amerikos lietuvių demokratų lyga, Amerikos lietuvių krikščionių demokratų sąjunga. Jos į ALT renka atstovus: po 7 atstovus nuo centralizuotų ideologinių organizacijų, po 3 – nuo kultūros ir labdaros organizacijų, po 1 – nuo ALT skyrių.

Aukščiausioji institucija yra kasmetinis suvažiavimas. Jis renka valdybą (po du atstovus nuo ideologinių grupių ir po vieną nuo kultūros ir labdaros organizacijų), 4 iždo globėjus. Kas 5 metai ALT rengia JAV lietuvių kongresus. ALT skyrius sudaro lietuvių centrinių bei vietos organizacijų padaliniai, klubai.

ALT palaiko ryšius su JAV valstybės įstaigomis, Atstovų Rūmų ir Senato nariais, padeda naujiems lietuviams emigrantams įsikurti JAV. ALT iniciatyva pabėgusiems nuo okupantų lietuviams šelpti 1944 buvo įkurtas BALF. ALT Niujorke įkūrė ir išlaikė Amerikos lietuvių informacijos centrą. Bendradarbiavo su Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvinimo komitetu, jį rėmė. ALT pastangomis JAV Kongrese 1953 buvo sudarytas Kersteno komitetas, nuo 1951 Amerikos balsas pradėjo transliuoti laidas Lietuvai. ALT atstovai dalyvavo Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos konferencijose ir pasitarimuose. Nuo 1961 ALT nariai atstovauja lietuviams Jungtiniame Amerikos baltų tautiniame komitete. ALT iniciatyva 1990 02 16 JAV prezidentas G. Bushas paskelbė atsišaukimą dėl Lietuvos nepriklausomybės dienos. Po 1990 ALT rūpinosi, kad Lietuva būtų priimta į NATO.

Pirmininkai: L. Šimutis (1940–65), A. J. Rudis (1965–67), E. A. Bartkus (1968–70), K. J. Bobelis (1971–79), K. Šidlauskas (1979–84), T. Blinstrubas (1984–87), J. Valaitis (1987), Gediminas Lazauskas (1987–97), J. A. Račkauskas (1997–2000), Saulius Kuprys (nuo 2000).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką