Amerikos lietuvių tautinė sąjunga

Amèrikos lietùvių tautnė sjunga (Nacional Lithuanian Society of America), įsteigta 1949 Niujorke. Sujungė tris tautininkų organizacijas: Amerikos lietuvių tautininkų centrą, Lietuvai vaduoti sąjungą ir Amerikos lietuvių misiją. Pagrindiniai tikslai: išlaikyti lietuvybę, propaguoti Amerikoje lietuvių kultūrą, kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (iki 1990); po 1990 Sąjunga siekia išlaikyti lietuvių tautos gyvybę, apginti ir saugoti Lietuvos laisvę, būsimoms kartoms išsaugoti pasididžiavimą tėvų ir senelių nuopelnais. Sąjungos seimas šaukiamas kas dveji metai. Valdyba renkama 2 metų kadencijai. 1949 įsteigta 12 skyrių. Sąjunga turėjo atstovus ALT, BALF, jos nariai priklauso JAV lietuvių bendruomenei, Lietuvių fondui, Šaulių sąjungai. 1999 turėjo 9 skyrius, 500 narių. 1953 Vašingtone surengė pirmąjį Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių sąskrydį. Antrajame sąskrydyje (1956) nagrinėtos Lietuvos okupacijos problemos. 1970–2001 su korporacija Neo-Lithuania leido žurnalą Naujoji viltis. Remia savaitraštį Dirva.

Amerikos lietuvių tautinės sąjungos valdyba (1998–2000). Iš kairės sėdi vicepirmininkas V. Mažeika, pirmininkas P. Buchas, vicepirmininkas E. Bartkus, stovi sekretorė V. Mažeikienė, iždininkas O. Kremeris

Išleido knygų: Lithuania (1959), A. Merkelio Antanas Smetona (1964), Tautinės minties keliu (1979, redaktoriai J. Puzinas ir J. P. Palukaitis). Čikagoje 1970 surengė parodą tautos genocidui atminti, sukūrė filmą Prezidentas Antanas Smetona (1981). Su korporacija Neo-Lithuania 1988 įsteigė Lietuvių tautinį kultūros fondą. 21 a. pradžioje teikė stipendijas Klaipėdos universiteto Jūreivystės instituto studentams. 2009 Lietuvos vardo pirmojo paminėjimo jubiliejaus proga paskelbė romano konkursą.

Žymesni veikėjai: L. Kriaučeliūnas, A. Olis, Antanas Lapinskas, S. Biežis, J. Jurkūnas, Vytautas Abraitis, E. A. Bartkus, T. Blinstrubas, Emilija Čekienė, Vaclovas Mažeika, Povilas Švarcas, Petras Buchas.

2854

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką