Jusáitis Antanas 1871 02 11Barzdai 1942 11 03Barzdai, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas, katalikų kunigas.

Išsilavinimas ir veikla

1895 baigė Seinų kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Studijuodamas platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Buvo kunigas Garliavoje, Sudarge, Krasnapolyje (Palenkės vaivadija). 1900–05 studijavo teisę Fribūro universitete, jį baigęs išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Buvo Lawrence’o lietuvių Šv. Pranciškaus parapijos pirmasis klebonas. Įsteigė lietuviškų knygų biblioteką, rėmė visuomenines lietuvių organizacijas, dalyvavo blaivininkų veikloje, 1913 su kitais įsteigė organizaciją Lietuvos vyčiai, buvo jų dvasios vadas. 1916 išvyko į Maspethą (Niujorko valstija), su kunigu A. Miluku Jungtinėse Amerikos Valstijose įsitraukė į Lietuvos valstybės atkūrimo veiklą. 1918 A. Jusaitis grįžo į Lietuvą, kunigavo, iki 1930 dirbo istorijos ir lotynų kalbos mokytoju Šakių gimnazijoje.

Antanas Jusaitis (iš kairės: kunigas A. Jusaitis, J. Basanavičius, kunigas Kazimieras Urbonavičius ir M. Yčas (1913 09 23, Lawrence)

Rašitinis palikimas

Parašė knygą Lietuvių tautos istorija ir dabartiniai jos siekiniai valstybingumo atžvilgiu (The History of the Lithuanian Nation and Its Present National Aspirations 1918; lietuvių kalba 1927, fotografuotinis leidimas Vilniuje 1991); ji buvo išsiuntinėta Jungtinių Amerikos Valstijų senatoriams, užsienio šalių ambasadoriams, į Paryžiaus taikos konferenciją vykstančiam Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui T. W. Wilsonui.

1990

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką