Milùkas Antanas 1871 06 13Šeštokai (Krosnos vlsč., Kalvarijos apskr.) 1943 03 19Niujorkas, katalikų kunigas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, knygų leidėjas.

Išsilavinimas

1890–91 mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Čia priklausė slaptam varpininkų būreliui, slapyvardžiu Dzūkelis rašė į Varpą, jį rėmė ir platino, leido slaptus rankraštinius laikraštėlius Knapt ir Visko po biskį. Už draudžiamą lietuvišką veiklą pašalintas iš seminarijos. Caro žandarų persekiojamas pasitraukė į Tilžę. 1896 baigė Šv. Karolio Boromiejaus kunigų seminariją Overbrooke (Pensilvanijos valstija), įšventintas kunigu. 1901–02 Fribūro universitete studijavo bažnytinę teisę.

Antanas Milukas

Pastoracinė veikla

1892 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. 1896–1909 (su pertraukomis) kunigavo lietuvių parapijose Shenandoah, Brukline. 1907 įsteigė Girardville’io ir Gilbertono (Pensilvanijos valstija) lietuvių parapiją, buvo jos klebonas. Lietuvių parapijų Filadelfijoje (Pensilvanijos valstija; 1909–14; čia įsteigė parapinę mokyklą), Maspethe (Niujorko valstija; 1914–33) klebonas. Nuo 1933 ligoninės Brukline, vėliau – vaikų sanatorijos Roslyne kapelionas.

Visuomeninė veikla

Aktyviai reiškėsi Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikloje. 1892 Plymouthe ir Shenandoah su kitais įsteigė lietuvių rašto mokymo draugijas ir bibliotekas. Lietuvių periodinės spaudos ir knygų leidybai remti su kitais įsteigė Rašliavos draugystę (1892), Lauryno Ivinskio lietuviškai europiškai amerikonišką draugiją (1893), Lietuvių katalikų spaudos bendriją. Organizavo Motinėlės draugiją – lietuvių studentų šalpos organizaciją. Veikė Susivienijime lietuvių Amerikoje, buvo vienas Lietuvių Romos katalikų susivienijimo Amerikoje organizatorių. Per I pasaulinį karą su kitais Niujorko lietuvių kunigais sudarė Amerikos fondą nukentėjusiems nuo karo lietuviams šelpti.

Rėmė kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės – jo namuose buvo organizuojami susitikimai su įtakingais Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiais, rengiami laiškai ir rezoliucijos Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresui Lietuvos laisvinimo klausimu, įvairūs informaciniai leidiniai apie Lietuvą. 1921 įkūrė mažųjų Vilniaus kankinių šalpos fondą, kuris teikė paramą Vilniaus lietuvių našlaičių prieglaudoms, mokykloms, teikė informaciją apie Vilniaus kraštą ir lenkų valdžios represijas prieš lietuvius.

Darbas spaudoje ir leidyboje

1891–92 Tilžėje dirbo žurnalų Varpas ir Ūkininkas redakcijose. 1892–93 redagavo laikraščius Vienybė lietuvninkų, 1897–98 – Garsas Amerikos lietuvių, 1898–1906 – žurnalus Dirva ir DirvaŽinynas, 1903–42 – leidinį Žvaigždė. Žvaigždėje išspausdino Amerikos lietuviškų knygų bibliografiją, paskelbė publicistikos straipsnių, recenzijų, grožinės ir mokslinės literatūros vertimų, Lietuvos laisvės siekius skelbiančių darbų anglų kalba. 1901–02 redagavo (su J. Tumu‑Vaižgantu) žurnalą Tėvynės sargas. Išleido (daugiausia su J. Pranaityte) A. Baranausko, J. Basanavičiaus, K. Donelaičio, V. Pietario, A. Strazdo, A. Tatarės, M. Valančiaus ir kitų raštų, iš viso daugiau kaip 180 lietuviškų leidinių.

Veikalai

Parengė mokymo priemonę Lengvas būdas pačiam per save išmokti gražiai rašyti (1897), Paryžiaus pasaulinėje parodoje 1900 eksponuotą Lietuvišką albumą (3 t. 1898–1900), Lietuvišką chrestomatiją (1901). Knygose Pirmieji Amerikos lietuvių profesijonalai ir kronika (1929), studijoje Amerikos lietuviai XIX šimtmetyje (1938–42) ir kitose paskelbė naujų duomenų apie Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvius, jų periodinius leidinius, knygas ir autorius.

Apdovanojimai

Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinas (1931).

Antanas Milukas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką