Steponáitis Antanas 1883 06 03Triobiškiai (Liudvinavo vlsč.) 1964 05 29Los Angeles, lietuvių visuomenės veikėjas. Kunigas (1908).

1908 baigęs Seinų kunigų seminariją dirbo Igliaukos, Liudvinavo vikaru. Nuo 1913 Fribūro universitete studijavo filosofiją. Per Pirmąjį pasaulinį karą su Šveicarijoje gyvenusiais kunigais J. Purickiu, V. Daumantu ir J. Gabriu-Paršaičiu organizavo lietuvišką veiklą, vadovavo karo belaisvių ir tremtinių šalpos komitetui Lituania. 1916 dalyvavo Lozanos lietuvių konferencijose. Palaikė užsienyje gyvenančių lietuvių ir Lietuvos veikėjų ryšius, kelis kartus vyko į Lietuvą, dalyvavo 1917 Lietuvių konferencijoje Vilniuje. Nuo 1921 buvo Vilkaviškio vyskupijos kurijos sekretorius, vėliau kancleris, nuo 1926 katalikiškos akcijos direktorius. 1925–26 Jungtinėse Amerikos Valstijose rinko aukas statomai Vilkaviškio kunigų seminarijai. 1934–40 Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo kapelionas. Per pirmąją sovietų okupaciją (1941) paskirtas Kybartų klebonu. 1944 rudenį pasitraukė į Vokietiją, Neumarkto ir Ingolstadto lietuvių pabėgėlių kapelionas. 1950 atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, gyveno Los Angeles.

Parašė atsiminimų: Atsiminimai. 1914–1919 lietuvių veikla Šveicarijoj Did. Karo metu Kaunas 1940, Tėvynėje ir pasauly. Prisiminimai ir apybraižos New York 1962.

1277

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką