Bãčkis Audrys Juozas 1937 02 01Kaunas, kardinolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas. S. A. Bačkio sūnus. Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys (1962; 1974–80 mokslinis sekretorius; nuo 2003 akademikas). Kanonų teisės dr. (1964). Vilniaus pedagoginio universiteto (nuo 2011 Lietuvos edukologijos universitetas, nuo 2018 Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) garbės dr. (1997), Krokuvos popiežiškosios teologinės akademijos (nuo 2009 – Krokuvos popiežiškasis Jono Pauliaus II universitetas) garbės daktaras (2003).

Audrys Juozas Bačkis

Biografijos faktai

1938 su tėvais išvyko į Prancūziją. 1961 baigė Popiežiškąjį Grigaliaus universitetą, įšventintas kunigu. Iki 1964 studijavo Šventojo Sosto diplomatinėje akademijoje ir Popiežiškajame Laterano universitete.

Diplomatinė ir akademinė veikla

Dirbo Vatikano nunciatūrose Filipinuose (1964–65), Kosta Rikoje (1966–68), Turkijoje (1969–70), Nigerijoje (1971–73). 1974–88 Vatikano sekretoriato Viešųjų (užsienio) reikalų tarybos narys, nuo 1979 pasekretoris. 1979–88 dėstė bažnytinę diplomatiją Popiežiškajame Laterano universitete.

1988 popiežiaus Jono Pauliaus II konsekruotas vyskupu (iškilmėse dalyvavo Vilniaus arkivyskupas J. Steponavičius ir vyskupas J. Preikšas), paskirtas tituliniu Metos arkivyskupu ir apaštaliniu nuncijumi Nyderlanduose.

Dalyvavo konklavose renkant popiežius Benediktą XVI (2005) ir popiežių Pranciškų (2013),

Veikla Lietuvoje

1991 popiežiui Jonui Pauliui II įkūrus Vilniaus bažnytinę provinciją paskirtas Vilniaus arkivyskupu metropolitu (ingresas įvyko 1992 03 03), įgaliotas atnaujinti diplomatinius santykius su Lietuvos Respublika.

1992–93 buvo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinės kelionės Lietuvoje (1993 09 4–8) Pasirengimo komiteto pirmininkas.

1993–99 ir 2002–05 – Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, 1999–2002 ir 2005–13 – vicepirmininkas, 2011–17 – Lietuvos vyskupų konferencijos Šeimos reikalų tarybos pirmininkas. 1999 Europos vyskupų sinodo rengimo komisijos narys. 1998–2001 Lietuvos vyskupų konferencijos Šventųjų jubiliejinių metų komiteto pirmininkas.

2000 vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos komisijai rengiant sutartis tarp Apaštalų Sosto ir Lietuvos Respublikos dėl karių sielovados, teisinių reikalų bei švietimo ir kultūros.

2001 pakeltas kardinolu.

Įgyvendina Vatikano II susirinkimo nutarimus Lietuvos Katalikų Bažnyčioje; daug dėmesio skiria kunigų ugdymui, pastoracinei veiklai, katechetikai. Jo iniciatyva atkurta Vilniaus kunigų seminarija (1993), įkurta Vilniaus pedagoginio universiteto (nuo 2011 Lietuvos edukologijos universitetas, nuo 2018 Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) Tikybos katedra (1993), Šeimos centras (1994), Trinapolio rekolekcijų namai (1997), Vilniaus arkivyskupijos pastoracinis centras (1999), Amatų centras (2001); plečiama labdaringa veikla (įkūrė Betanijos labdaros valgyklą, Motinos ir vaiko bei Gailestingumo motinos globos namus).

Nuo 2013 arkivyskupas emeritas.

Apdovanojimai

Gedimino ordino Komandoro didysis kryžius (2000), Vytauto Didžiojo ordino Didysis kryžius (2003).

Taip, laimingas / sudarė A. Gailius Vilnius 2016.

2578

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką