Baden-Badeno pasitarimas

Baden-Badeno pasitarimas (Bãden Bãdeno pasitarmas), Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui ir užsienio lietuvių politinių organizacijų atstovų susitikimas, įvykęs 1948 07 07–09 Baden-Badene (Vokietija). Iš SSRS okupuotos Lietuvos dalyvavo Vyriausiojo Lietuvos atstatymo komiteto, Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio, iš užsienio lietuvių – Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto ir Vykdomosios tarybos atstovai.

Per pasitarimą pasikeista informacija, aptarta okupuotos Lietuvos padėtis, pasipriešinimas sovietų okupaciniam režimui (ypač partizanų kovos), Lietuvos laisvės klausimo kėlimas tarptautiniu lygiu, sutarta, kad Lietuvos laisvinimo veikla turi būti organizuota ir vieninga.

1948 07 09 priimtas baigiamasis dokumentas, vadinamasis Baden-Badeno susitarimas. Jame skelbiama, kad okupuotoje Lietuvoje laisvinimo kovai vadovauja ten susikūręs krašto rezistenciją apjungiąs organas, užsienyje – Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas ir Vykdomoji taryba. Susitarime pritarta minčiai sudaryti Lietuvos vyriausybę tremtyje. Numatyta palaikyti ryšius tarp Lietuvos ir užsienio lietuvių politinių organizacijų, sukurti vieningą Lietuvos laisvinimo politiką, derinti veiksmus. Susitarimą pasirašė: M. Krupavičius (Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas), V. Sidzikauskas (Vykdomosios tarybos pirmininkas), J. Kaminskas (S. Kairys; Vykdomosios tarybos pirmininko pavaduotojas), J. Brazaitis (Vykdomosios tarybos narys), J. Deksnys (Vyrausiasis Lietuvos atstatymo komitetas, Bendras demokratinis pasipriešinimo sąjūdis), J. Lukša (slapyvardis Skrajūnas; Bendras demokratinis pasipriešinimo sąjūdis).

Baden Badeno pasitarimo protokolo nuorašas (iki 1949 07 01)

Dėl saugumo susitarimo tekstas viešai neskelbtas. Apie Baden-Badeno pasitarimą pranešė Eltos komunikatas, kuriame pabrėžta pasitarimo dalyvių vienybė ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto teisė kalbėti visos lietuvių tautos vardu. 1950 užsienio lietuviai gavo žinių, kad Lietuvos laisvės kovos sąjūdis Baden-Badeno susitarimą patvirtino.

Baden Badeno pasitarimo protokolo nuorašas (iki 1949 07 01)

2025

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką