Bãzelio konveñcija (angl. Basel Convention), Bãzelio konveñcija dėl pavojngų atliek tarpvalstýbinio judjimo ir jų šãlinimo kontròlės (angl. The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal), tarptautinė sutartis, skirta pavojingų atliekų judėjimui tarp valstybių sumažinti ir užkirsti kelią jų perkėlimui iš ekonomiškai stiprių šalių į ekonomiškai silpnas šalis. Konvencija buvo priimta 1989 03 22 diplomatinėje konferencijoje, vykusioje Bazelyje, ir įsigaliojo 1992 05 05, praėjus 90 d. po 20-osios šalies ratifikacijos. Lietuvos Respublikos Seimas Bazelio konvencijos ratifikavimo įstatymą priėmė 1998 12 22, įsigaliojo nuo 1999 07 21.

Konvencijos tikslas – kontroliuoti pavojingų atliekų tarpvalstybinius pervežimus, stebėti ir užkirsti kelią nelegaliems pervežimams, teikti pagalbą tvarkant pavojingas atliekas aplinkai saugiu būdu, skatinti šalių bendradarbiavimą šioje srityje bei rengti technines rekomendacijas dėl pavojingų atliekų tvarkymo.

Uždaviniai

Pagrindiniai uždaviniai yra sumažinti pavojingų atliekų tarptautinius pervežimus ir siekti, kad jie būtų vykdomi aplinkai saugiu būdu; mažinti susidarančių pavojingų atliekų kiekius ir užtikrinti jų saugų tvarkymą; užtikrinti griežtą pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų kontrolę bei nelegalių pervežimų prevenciją; padėti silpnos ekonomikos šalims tvarkyti susidarančias pavojingas atliekas aplinkai saugiu būdu. Pirminę Konvenciją sudarė preambulė, 29 straipsniai ir 6 priedai. Atliekos patenka į šios Konvencijos taikymo sritį, jei jos priskiriamos konvencijos I priede išvardytoms atliekų kategorijoms ir turi vieną iš III priede nurodytų pavojingų savybių (sprogstamosios, degios, toksiškos ar ėsdinančios medžiagos). Į Konvencijos taikymo sritį t. p. patenka atliekos, kurios pagal eksportuojančios šalies, importuojančios šalies ar bet kurios iš tranzito šalių įstatymus yra apibrėžtos arba laikomos pavojingomis atliekomis. Kitos atliekos, patenkančios į Konvencijos taikymo sritį, išvardytos II priede, pvz., buitinės atliekos ir atliekos, susidarančios deginant buitines atliekas. Ši Konvencija neapima radioaktyviųjų atliekų judėjimo.

Bazelio konvencijos logotipas

Reikalavimai

Konvencijoje numatyti griežti reikalavimai stebėti atliekų judėjimą per šalių sienas bei nustatyti įspėjimų ir sutikimų, susijusių su šiuo judėjimu, sistemą. Pažymėtina, kad Konvencija nustato bendrąjį atliekų eksporto ar importo draudimą tarp Konvencijos ir ne Konvencijos šalių. Išimtis gali būti daroma tuomet, kai taikoma kita sutartis, kuri neatitinka šios konvencijos. Pvz., Jungtinės Amerikos Valstijos yra reikšminga Konvencijos šalis, kuri nėra šio susitarimo šalis.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taryba t. p. turi savo kontrolės sistemą, reguliuojančią tarpvalstybinį pavojingų medžiagų judėjimą tarp EBPO valstybių narių. Tai, be kita ko, leidžia EBPO šalims tęsti prekybą atliekomis su tokiomis šalimis kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, kurios neratifikavo šios Konvencijos.

Bazelio konvencijos 4 straipsnyje raginama apskritai sumažinti atliekų susidarymą, skatinant šalis laikyti atliekas savo teritorijose ir kuo arčiau jų susidarymo šaltinio. Šalims draudžiama eksportuoti arba importuoti minėtąsias atliekas iš valstybių, kurios nėra Konvencijos šalys. Konvencijoje teigiama, kad neteisėtas pavojingų atliekų vežimas yra nusikalstamas. 12 straipsnyje šalims nurodoma priimti protokolą, nustatantį atsakomybės taikymo taisykles ir procedūras už žalą, atsiradusią dėl pavojingų atliekų gabenimo per sienas.

1993 02 01 buvo priimtas Europos Sąjungos Tarybos sprendimas dėl Konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (Bazelio konvencija) patvirtinimo Bendrijos vardu.

Po Konvencijos priėmimo kai kurios silpnõs ekonomikos šalys ir aplinkosaugos organizacijos teigė, kad jos reguliavimas nebuvo pakankamas. Daugelis šalių ir nevyriausybinių organizacijų pasisakė už visišką pavojingų atliekų vežimo į stiprios ekonomikos šalis draudimą. Pirminė Konvencija nedraudė atliekų eksportuoti į bet kurią vietą, išskyrus Antarktidą, tik reikalavo pranešimo ir sutikimo sistemos. Daugelis manė, kad reikia visiško draudimo, įskaitant eksportą perdirbti. Dėl šių susirūpinimų buvo išleisti keli regioniniai atliekų prekybos draudimai, įskaitant Bamako konvenciją.

Priedų pakeitimai

1995 09 22 buvo priimtas Konvencijos pakeitimas, jį priėmė 86 šalys. 1997 09 22 priimtas Europos Sąjungos Tarybos sprendimas dėl tarpvalstybinio pavojingų atliekų gabenimo ir jų šalinimo kontrolės konvencijos (Bazelio konvencijos) pakeitimo patvirtinimo bendrijos vardu. Tačiau šis pakeitimas neįsigaliojo, nes tam reikėjo, kad trys ketvirtadaliai Konvencijos valstybių narių jį ratifikuotų. 2019 09 06 Kroatija tapo 97-ąja šalimi, ratifikavusia pakeitimą, kuris įsigaliojo po 90 d. – 2019 12 05. Pakeitimu draudžiama eksportuoti pavojingas atliekas iš stiprios ekonomikos (daugiausia EBPO) šalių sąrašo į silpnos ekonomikos šalis. Bazelio draudimas taikomas eksportui dėl bet kokių priežasčių, įskaitant perdirbimą. Šiuo pakeitimu prie Konvencijos preambulės buvo pridėtas naujas paragrafas, t. p. atsirado papildomas 4A straipsnis bei VII priedas.

1998 per ketvirtąjį šalių konferencijos posėdį prie Konvencijos buvo pridėti VIII ir IX priedai, siekiant išsamiau aprašyti Konvencijos reglamentuojamas atliekas, išvardytas I ir III prieduose.

2019 vykusios 14-osios Konvencijos šalių konferencijos metu buvo priimti Konvencijos II, VIII ir IX priedo pakeitimai, kuriais siekiama sustiprinti tarpvalstybinio plastiko judėjimo kontrolę. Pakeitimai įsigaliojo 2021 01 01.

1163

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką