Benedktas XVI (Benedictus XVI), tikr. Joseph Ratzinger (Jozefas Rãcingeris)1927 04 16Marktl am Inn (Bavarija), popiežius (2005). Teologijos dr. (1953).

Išsilavinimas ir akademinė veikla

1951 Traunsteine (Bavarija) baigė kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Nuo 1957 dėstė teologiją Miuncheno universitete ir Freisingo aukštojoje mokykloje (1957–59), dogmatiką Bonos (1959–63), Münsterio (1963–66), Tübingeno (1966–69) ir Regensburgo (1969–77) universitetuose; profesorius (1959).

Administracinė veikla

Vatikano II susirinkime (1962–65) buvo Kölno kardinolo J. Fringso patarėjas, susirinkimui baigiantis paskirtas Susirinkimo oficialiu teologu (peritus). 1977 konsekruotas Miuncheno ir Freisingo arkivyskupu, tais pačiais metais pakeltas kardinolu. 1981 popiežiaus Jono Pauliaus II pakviestas į Romą ir paskirtas Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektu, Popiežiškosios biblinės komisijos ir Popiežiškosios tarptautinės teologijos komisijos pirmininku. 1986–92 vadovavo naujojo Katalikų Bažnyčios katekizmo rengimo komisijai. 1993 paskirtas suburbikarinės Velletri-Segni vyskupijos kardinolu vyskupu, 1998 – kardinolų kolegijos vicedekanu, 2002 – kardinolų kolegijos dekanu, Ostijos suburbikarinės vyskupijos tituliniu vyskupu.

Pontifikatas

Tapęs popiežiumi siekė suderinti mokslą ir tikėjimą, palaikyti gerus santykius su musulmoniškuoju pasauliu. Siekdamas panaikinti po Vatikano II susirinkimo Katalikų Kažnyčioje atsiradusią schizmą, padarė nuolaidų lefevrininkams: dekretu Summorum Pontificum (2007) nustatė šv. Mišių lotynų kalba tvarką, leisdamas naudoti popiežiaus Jono XXIII 1962 patvirtintą Pijaus V mišiolą, 2009 panaikino ekskomuniką keturiems Pijaus X brolijos vyskupams; dėl klaidingos interpretacijos tai sukėlė diskusijų, nes vienas tų vyskupų buvo suabejojęs Holokausto buvimu. Išleido enciklikas Dievas yra Meilė (Deus Caritas est 2005; apie Dievo meilės grožį, aiškinamą eroso ir agapės sąvokomis, atsiskleidžiantį per Jėzų Kristų, apie Dievo meilės realizavimą Bažnyčioje, artimo meilę, išreikštą karitatyvine veikla) ir Išgelbėti viltimi (Spe salvi 2007; apie krikščioniškojo tikėjimo viltį, keičiančią žmogaus gyvenimą, per ją suteiktą išganymą ir ateitį, žinojimą, kad gyvenimas nesibaigs nebūtimi ir tuštuma).

Benediktas XVI (Westminsterio katedra, 2010)

Nuo 2013 popiežius emeritas.

Veikalai

Svarbiausi teologijos veikalai: Krikščionybės įvadas: paskaitos apie apaštalų tikėjimo išpažinimą (Einführung in das Christentum: Vorlesungen über das Apostolische Glaubensbekenntnis 1968, vertimas į lietuvių kalbą 1991 22008), Dogma ir apreiškimas (Dogma und Verkündigung 1973), Eschatologija: mirtis ir amžinasis gyvenimas (Eschatologie – Tod und ewiges Leben 1981, vertimas į lietuvių kalbą 1996), Jėzus iš Nazareto: Nuo krikšto Jordane iki atsimainymo (Jesus von Nazareth: Von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung, 2007, vertimas į lietuvių kalbą 1–2 d. 2007–2011; istorijos ir teologijos analizė, paremta asmeniniais apmąstymais).

Lietuvių kalba dar išleistos knygos Kodėl šiandien dar esu krikščionis? (su K. Rahneriu, H. U. von Baltasaru, 2008), Liturgijos dvasia (2012).

908

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką