Bernardas Brazdžionis

Brazdžiónis Bernardas, slap. Výtė Nemunlis 1907 02 14Stebeikėliai (Pumpėnų vlsč.) 2002 07 11Los Andželas (palaidotas Kaune), lietuvių poetas. 1934 baigęs Vytauto Didžiojo universitetą (lituanistiką) mokytojavo, dirbo Sakalo leidykloje. Redagavo žurnalus Ateities spinduliai (1932–40), Pradalgės (1934–35), Dienovidis (1938–39). 1940–44 Maironio literatūros muziejaus vedėjas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Gyveno Bostone, dirbo Lietuvių enciklopedijos Visuotinės literatūros skyriaus redaktoriumi. Nuo 1955 gyveno Los Andžele. 1955–72 redagavo žurnalą Lietuvių dienos. 1961–65 ir 1980–1983 Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas.

Kūryba

Eilėraščius pradėjo skelbti 1924. Išleido eilėraščių rinkinį Baltosios dienos (1926), poemėlę Verkiantis vergas (1928). Poezijos rinkinyje Amžinas žydas (1931) išryškėjo B. Brazdžionio kūrybos esminis bruožas – religinė problematika, eschatologiniai motyvai. Joje krikščioniškųjų Rytų ir Biblijos simbolika, liturginė atributika derinama su urbanistiniais įvaizdžiais, aukštasis stilius su žemuoju, gausu folkloro stilizacijų, tradicinių gamtos motyvų, kultūrinių aliuzijų. Rinkiniuose Krintančios žvaigždės (1933), Ženklai ir stebuklai (1936), Kunigaikščių miestas (1939, Lietuvos valstybinė literatūros premija) skelbiamos universalios biblinės tiesos, ryšku žmogaus būties prasmės tematika; vyrauja retorinė stilistika, itin didelis dėmesys skiriamas melodikai.

Bernardas Brazdžionis Krinčine (Aldonos Černiauskienės archyvas)

Nacių okupacijos laikotarpio poezijoje (rinkiniai Šaukiu aš tautą 1941, Iš sudužusio laivo, Viešpaties žingsniai, abu 1943) vyrauja pavergtos tautos likimo tema. Išeivijoje išleistuose eilėraščių rinkiniuose (Svetimi kalnai 1945, Šiaurės pašvaistė 1947, Didžioji kryžkelė 1953, Vidudienio sodai 1961, Po aukštaisiais skliautais 1989) patriotinė patetika derinama su jausminga nostalgija, lyriniais gamtos motyvais. Parašė politinės tematikos satyrinių eilėraščių ciklą Vaidila Valiūnas (1982). Rinkinyje Šiapus ir anapus mūsų laiko (1997 Vilniuje) pakiliai reiškiamos Atgimimo idėjos. Vytės Nemunėlio slapyvardžiu išleido žaismingų poezijos knygų vaikams (Mažųjų pasaulis 1931, Drugeliai 1934, Vyrai ir pipirai 1938, Meškiukas Rudnosiukas 1939 ir kiti). Po mirties išleistos poezijos rinktinės Sugrįžimas (2003), Kas šviečia virš galaktikų (2004), Protėvių dvasia (2007), Aš čia – gyva (2008), Bernardas Brazdžionis: Eilėraščiai (2012).

Bernardas Brazdžionis (apie 1934)

Apdovanojimai

Lietuvos valstybinė literatūros premija (1939), Poezijos pavasario laureatas (1989). Gedimino ordino Komandoro kryžius (1993) ir Didysis kryžius (1998), Šventojo Grigaliaus Didžiojo ordino Riterio kryžius (1997).

R: Per pasaulį keliauja žmogus Kaunas 1943, Vilnius 1992; Poezijos pilnatis Los Angeles 1970, Vilnius 1989. L: Poetas Bernardas Brazdžionis grįžta į Lietuvą Vilnius 2002; „Per pasaulį keliauja žmogus“: Bernardo Brazdžionio šimtmečiui: straipsnių rinkinys / sud. R. Brūzgienė Vilnius 2008; Tautos šauklio aidai: Etiudai apie poetą Bernardą Brazdžionį / sud. Petras Palilionis Kaunas 2011; Laiškai, 1982–2002 m. / parengė J. Juškaitis Vilnius 2018.

1444

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką