„Birutė“, pirmoji tautinė Mažosios Lietuvos lietuvių (lietuvininkų) draugija.

Veikla

Veikė 1885–1914. Įkurta Tilžėje M. Jankaus, J. Mikšo, K. Voskos ir E. Weyerio. Tikslas – leisti mokslo knygas, steigti lietuvišką biblioteką, muziejų, kaupti lietuvių tautosaką, etnografinę ir archeologinę medžiagą, rengti susirinkimus, paskaitas, šventes, koncertus, vaidinimus. Kaupė biblioteką (dalis jos fondų buvo perduota Lietuvių mokslo draugijai). Turėjo scenos mėgėjų būrelį. Leido spaudinius: visuomenės švietimui išleido 14 knygų (išspausdintų lotynišku raidynu ir platinamų Mažojoje bei Didžiojoje Lietuvoje), poezijos almanachus Birutės dainos (1886), Birutės garsai (1910 ir 1914). 1886–87 materialiai šelpė laikraštį Garsas.

Birutės draugijos choristai prie Rambyno

Pirmoji Birutės draugijos šventė įvyko 1895 02 17 Tilžės Šaulių salėje. Suvaidinta A. Fromo‑Gužučio drama Kauno pilies sugriovimas 1362 m.; įvyko pirmasis Mažojoje Lietuvoje lietuviškų dainų koncertas (surengė Tauragės choras). Klausytojų (apie 800) susirinko iš įvairių vietovių. Netrukus šventes imta rengti 2 kartus per metus – žiemą ir vasarą. 1895–97 veikė nedidelis Vydūno vyrų choras. Vėliau draugijos šventėse dalyvaudavo Tilžės lietuvių giedotojų choras. 1909–12 buvo suburtas naujas draugijos choras (vadovas A. Niemannas). Ši draugija suaktyvino lietuvininkų visuomeninę veiklą.

Vadovai

Draugijai vadovavo J. Mikšas, V. Bruožis, J. Zauerveinas, M. Jankus, D. Zaunius, J. Lapinas, E. Jagomastas, K. Voska ir J. Vanagaitis.

3037

1223

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką