šv. Bonaventūras (Angelico, 1447–50, Vatikano muziejai)

Bonaventras (Bonaventura), tikr. Giovanni di Fidanza apie 1221Bagnoreggio (Toskana) 1274 07 15Lionas, filosofas scholastas, teologas. Šventasis (1482; šventė – liepos 15). Bažnyčios mokytojas (1588). Pranciškonas (1243).

Gyvenimo faktai

Baigęs Paryžiaus universitetą jame dėstė teologiją; daktaras (1253). 1257 – pranciškonų ordino generolas, nuo 1273 – kardinolas ir popiežiaus legatas Lione.

Filosofijos bruožai

Pritarė Augustino, neoplatonikų, kai kurioms Aristotelio idėjoms. Bonaventūro mokymas tapo vidurinių amžių filosofinės mokyklos pradžia.

Metafizika

Remdamasis R. Grosseteste’o šviesos metafizikos teorija Bonaventūras teigė, kad kiekvienoje būtybėje esama formų daugio. Jų vienovei vadovauja Dievas, kurio idėjos įsikūnijusios formose ir glūdi materijoje kaip sėklos, tai yra galimybės, kurios tam tikromis aplinkybėmis lemia daiktų atsiradimą. Kūrinija yra kūniška ir dvasinė. Siela – ypatinga substancija, sudaryta iš gebėjimų, kurie atsiskleidžia dvasiniuose poelgiuose.

Dievo pažinimas

Pasak Bonaventūro, intelekto savybė abstrahuoti būtina išoriniam pasauliui pažinti. Daiktus (jų ryšį su amžinaisiais pradais) ir dvasines substancijas (taip pat ir save) siela pažįsta, kai ją apšviečia Dievo šviesa. Dievo pažinimą sudaro šešios pakopos (Dievo įžvelgimas gamtoje, daiktų pasaulio harmonijos suvokimas, Dievo savo sieloje suvokimas, sielos persikeitimas, Dievo garbinimas, susijungimas su Dievu). Tiesos pažinimo sąlyga laikė dievobaimingą gyvenimą ir maldą (jos aukščiausioji pakopa – ekstazė, antgamtė būsena).

Filosofijos veikalai

Parašė filosofijos veikalus Komentarai Petro Lombardo keturioms sentencijų knygoms (Commentarii in quattuor libros sententiarum Petri Lombardi 1248), Sielos kelias į Dievą (Itinerarium mentis in Deum 1259), Apie menų sugrąžinimą prie teologijos (De reductione artium ad theologiam, fragmentas lietuvių kalba 1980), Trumpas išdėstymas (Breviloquium), Monologas (Soliloquium).

Teologijos veikalai

Parašė teologijos veikalus Apie septynis kelius į amžinybę (De septem itineribus aeternitatis), Apie trejopą kelią (De triplici via), Apie septynias Šventosios Dvasios dovanas (De septem donis Spiritus Sancti), Apie Dešimt įsakymų (De decem praeceptis).

1759 Vilniuje lietuvių kalba išleista jo knyga Ziwatas Pona yr Diewa musu Jezusa Christusa. Saugoma Šiaulių universiteto bibliotekoje.

Vaizdavimas mene

Vaizduojamas vilkintis pranciškonų abitu, kartais vyskupo drabužiais, rankoje laikantis kryžių arba taurę ir knygą.

1906

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką