Buenos Airių lietuviai

Buènos Áirių lietùviai

Buenos Airėse yra didžiausia Argentinos lietuvių kolonija. Pirmieji lietuviai čia apsigyveno 19 a. pabaigoje. 1908 įkurta Diego draugija turėjo biblioteką, rūpinosi lietuvybe, šelpė lietuvius; 1914 perorganizuota į Literatūros kuopą, kuriai vėliau vadovavo komunistai. 1909 įkurta darbininkų sąjunga Lygybė (Igualdad), 1914 – Lietuvių socialistų sąjunga, 1924 – Lietuvių darbininkų apšvietos draugija Argentinoje; veikė jų centrai ir kuopos. 1926 įkurta Argentinos lietuvių darbininkų spaudos bendrovė Rytojus (leido savaitraštį Rytojus). 1930 šios organizacijos uždarytos. 1931 atidaryti Lietuvių namai; juose veikė lietuvių emigrantų globos komitetas, J. Tumo-Vaižganto pradinė mokykla, bendrabutis, biblioteka, ispanų kalbos kursai, choras. 1931–49 Buenos Airėse veikė Lietuvių liaudies teatro draugija, nuo 1932 iki II pasaulinio karo – lietuviška mokykla. 1936 mieste ir apylinkėse gyveno apie 20 000 lietuvių. 1927–2001 ėjo Argentinos lietuvių balsas, 1931–35 – Argentinos žinios, 1935–40 – Pietų Amerikos žinios.

1926–34 Buenos Airėse veikė Lietuvos konsulatas, vėliau – pasiuntinybė (1946 šios veikla suspenduota).

Buenos Airių lietuvių demonstracija prie Laisvės paminklo Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (1990)

1940 Buenos Airėse įkurtas Lietuvai išlaisvinti centras (jis t. p. atstovavo Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komitetui Pietų Amerikoje; veikė iki 1990). Po II pasaulinio karo Buenos Airėse įsikūrė daugiau lietuvių, atvykusių iš karo pabėgėlių stovyklų Vokietijoje. 1955–60 veikė visuomeninis klubas Kultūra. 1960 Buenos Airėse surengtas pirmasis Pietų Amerikos lietuvių kongresas. Lietuvai kovojant dėl nepriklausomybės ir ją atkūrus 1990) Buenos Airių lietuvių veikla suaktyvėjo. 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020 Buenos Airėse vyko Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimų renginiai. Veikia Susivienijimo lietuvių Argentinoje (įkurtas 1914) skyrius, Argentinos lietuvių centras (įkurtas 1926), Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos taryba (įkurta 1956; 2000 vienijo tik Buenos Airių lietuvių organizacijas), Argentinos lietuvių jaunimo sąjunga (įkurta 1976). Buenos Airėse reziduoja Lietuvos garbės generalinis konsulas Sergio Hectoras Nunesas (2020).

1999 čia gyveno apie 5000 lietuvių.

-Buenos Airės

Buenos Airės

Buenos Airių architektūra

Buenos Airių istorija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką