Dainos draugijos choristai ir vaidintojai (pirmoje eilėje antra iš kairės A. Galaunienė, antroje eilėje penktas iš kairės V. Nacevičius; 1924)

„Daina“, muzikos ir teatro draugija. Veikė 1899–1944 Kaune. 1899 susibūrė choras (iniciatorius J. Naujalis), 1904 ir vaidintojų būrelis. Iš pradžių rengė pusiau slaptus koncertus. Dainavo mėgėjai (daugiausia inteligentai; 50–75 choristai). 1905 03 05 Kauno miesto teatre draugija surengė viešą vaidinimą (Keturakio Amerika pirtyje) ir choro koncertą (atlikta apie 14 dainų). Oficialiai Daina buvo įsteigta 1905 03 19. Turėjo apie 500 narių. Visoje Lietuvoje rengė minėjimus, koncertus, vaidinimus, paskaitas (skaitė J. Basanavičius, M. Biržiška, S. Kymantaitė-Čiurlionienė, G. Landsbergis-Žemkalnis), padėjo surengti Lietuvių dailės draugijos parodas (1908, 1911, 1914).

Vaidintojų būrelio veikla

1905–14 pastatyta daugiau kaip 50 scenos veikalų (M. Šikšnio Pilėnų kunigaikštis, A. Čechovo Piršlybos, abu 1907, J. Słowackio Mindaugas 1908, Vydūno Prabočių šešėliai, Žemaitės Trys mylimos, abu 1911). Repertuarui papildyti draugija 1908 paskelbė scenos veikalų konkursą. Nuo 1911 veikė draugijos skrajojamosios trupės (Pirmoji lietuvių artistų trupė, režisierius A. Vitkauskas). 1916–19 veikė Dainos bei scenos draugijos vardu. Turėjo vaidintojų trupę, jai išaugus 1919 trupė buvo pavadinta Pirmąja lietuvių artistų kuopa (vadovė ir režisierė U. Babickaitė). 1919 draugijos veikla sutriko, vaidintojų trupė iširo.

1920 S. Šimkus atgaivino draugijos chorą (vadintas Dainos mylėtojų draugija). 1920–21 ir 1924 veikė ir draugijos vaidintojų kuopa (režisierius A. Vitkauskas). 1924 įkurta operetės trupė (režisierius J. Petrauskas, dirigentas P. Adomavičius). 1924 Daina turėjo 450 narių, jos iniciatyva surengta pirmoji visos Lietuvos dainų šventė. 1925 įkūrus Valstybės teatrą į jį perėjo vaidinti didelė dalis aktorių; ryškesnė buvo draugijos muzikinė veikla.

Choro veikla

Per metus Dainos choras surengdavo 15–20 koncertų. Vakaruose dalyvaudavo M. Leškevičiaus vadovaujami muzikiniai kolektyvai: vokalinis kvartetas (M. Leškevičius, J. Byla, J. Olšauskas, J. Vokietaitis), įvairūs instrumentiniai ansambliai (juose griežė M. Leškevičius, J. Vokietaitis, V. Nacevičius, K. Nacevičius, J. Byla ir kiti). Repertuarą sudarė J. Gruodžio, T. Brazio, J. Naujalio kūriniai, liaudies dainos.

Choro vadovai

Choro vadovai: J. Naujalis (1899–1906) ir V. Nacevičius (1906–15), S. Šimkus ir A. Kačanauskas (1920), P. Adomavičius (1921–24), J. Štarka (1924–30), J. Karosas (1930–37), J. Kudokas (1937–40).

Režisieriai

Režisieriai: K. Babravičius, T. Daugirdas, G. Landsbergis-Žemkalnis, A. Sutkus, A. Vitkauskas, L. Žilinskas, A. K. Žilinskas-Nabagėlis. Artistai: J. Babravičius, A. Baranauskaitė, A. Galaunienė, V. Grigaitienė, P. Juozapavičius, A. Jurašūnas, A. Kernius, K. Lekeckas, P. Mačys, K. Malakauskas, M. Marcinkevičiūtė-Lipčienė, J. Matusevičiūtė, O. Rymaitė, J. Stumbras, A. Sutkus. Draugijai vadovavo: R. Šliūpas (1904–06), J. Stonkus (1907–08), P. Leonas (1908–14), R. Chodakauskas (1913–15), A. Pranaitis (1917–19), P. Butkus (1920), K. Prielgauskas (1921), J. Štuopis (1922), J. Gaidamavičius (1923), J. Žilevičius (1924–25), J. Bendorius (1925–34), Z. Bačelis (1935–40), P. Girdzijauskienė (nuo 1940).

950

1838

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką