encklika (gr. enkyklios – apskritas, visuotinis), popiežiaus aplinkraštis doktrinos, kulto, bažnytinės organizacijos, krikščioniško gyvenimo, dorovės ir socialiniais politiniais klausimais. Enciklika siekiama išlaikyti vienodą Bažnyčios mokymą, spręsti įvairias problemas. Enciklika svarbi visai Bažnyčiai. Dažniausiai rašoma lotynų kalba, vadinama pirmaisiais teksto žodžiais. Enciklikos pradėtos rašyti 7 a., buvo skiriamos vieno ar kelių kraštų vyskupams ir tikintiesiems; popiežiaus Pijaus XI enciklika Quadragesimo anno (1931) – pirmoji, skirta viso pasaulio katalikams, popiežiaus Jono XXIII enciklika Pacem in terris (1963) – visiems geros valios žmonėms. Daugiausia enciklikų parašė Leonas XIII (51 enciklika), Pijus XII (41) ir Pijus IX (33). Svarbiausios enciklikos: Leono XIII Rerum novarum (1891), Pijaus XI Quadragesimo anno (1931), Jono XXIII Mater et magistra (1961) ir Pacem in terris (1963). Jono Pauliaus II svarbiausios enciklikos: apie Švč. Mergelę Mariją Bažnyčios gyvenime Redemptoris Mater (1987, lietuviškai 1992), šimtosioms enciklikos Rerum novarum metinėms Centesimus annus (1991, lietuviškai 1992), Bažnyčios moralinio mokymo pagrindiniais klausimais Veritatis splendor (1993, lietuviškai 1994), apie žmogaus gyvybės vertę bei neliečiamumą Evangelium vitae (1995, lietuviškai 1995), apie tikėjimo ir proto santykį Fides et ratio (1998, lietuviškai 2000), apie Eucharistijos santykį su Bažnyčia Ecclesia de Eucharistia (2003, lietuviškai 2003); Benedikto XVI: apie krikščioniškąją meilę Deus Caritas est (2005, lietuviškai 2006), apie krikščioniškąją viltų Spe salvi (2007, lietuviškai 2007); Pranciškaus: apie tikėjimą Lumen fidei (su popiežiumi Benediktu XVI, 2013, lietuviškai 2013), apie ekologijos ir gamtosaugos problemas (Laudato si 2015, lietuviškai 2015).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką