Europos Sąjungos PHARE programa

Euròpos Sjungos PHARE programà, PHARE programà, buvusi Europos Sąjungos paramos Vidurio ir Rytų Europos valstybėms programa, kurią koordinavo Europos Komisija.

PHARE programa Lietuvoje

Programos tikslas buvo padėti Vidurio ir Rytų Europos valstybėms kandidatėms (t. p. ir Lietuvai) pasirengti stojimui į ES. Didžiąją PHARE programos pagalbos dalį sudarė žinių ir pažangios patirties perdavimas (konsultacijos, kursai ir studijos). PHARE programos prioritetai buvo: institucinės struktūros kūrimas ir investicijos, susijusios su acquis communautaire perėmimu. Lėšos buvo skiriamos atsižvelgiant į valstybės padarytą pažangą. Norėdama gauti PHARE programos finansavimą valstybė privalėjo laikytis demokratijos ir rinkos ekonomikos principų. PHARE programos biudžetą nustatė Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija sprendė, kiek lėšų skirti vienai ar kitai valstybei, o prioritetines lėšų naudojimo sritis nustatė valstybių partnerių vyriausybės.

PHARE programos įsteigimas ir raida

PHARE programa buvo įsteigta 1989 ūkio reformoms ir pereinamojo laikotarpio procesams Lenkijoje ir Vengrijoje remti (iš čia ir kilęs programos pavadinimas – angliškai Poland and Hungary Aid for Restructuring the Economy). Nuo 1993, kai Kopenhagoje Europos Sąjungos Vadovų Taryba pakvietė Vidurio ir Rytų Europos valstybes kreiptis dėl narystės Europos Sąjungoje, PHARE programa buvo perorientuota ir skirta rinkai plėsti. 1989–97 remiamų valstybių vyriausybės pačios siūlė Europos Komisijai projektus paramai gauti. Nuo 1997 PHARE programos fondų lėšos buvo skirstomos atsižvelgiant į pasirengimo narystei prioritetus, kurie apibūdinti kiekvienos valstybės stojimo partnerystės programoje (pvz., pagal vadinamuosius porinius projektus valstybių narių valstybės tarnautojai padeda savo kolegoms pasirengti stojimui į Europos Sąjungą). Daugiausia dėmesio buvo skirta projektams, susijusiems su valstybės įmonių, žemės ūkio pertvarkymu, privataus sektoriaus plėtra, institucijų, teisės ir valstybės administracijos, socialinio aprūpinimo sistemos reformomis, užimtumo didinimu, švietimu ir sveikatos apsauga, energetikos, transporto ir telekomunikacijų infrastruktūros plėtra, aplinkos apsauga ir branduoline sauga. Pirmenybė teikta dideliems ir reikšmingiems projektams, jų vykdymas decentralizuotas įtraukus įvairias organizacijas.

2007 Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (IPA) pakeitė šalims kandidatėms arba potencialioms šalims kandidatėms skirtas įvairias Bendrijos programas ir finansines priemones, t. y. programas PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS ir Turkijai skirtą finansinę priemonę. IPA paramą gauna Turkija, Albanija, Juodkalnija, Serbija, Šiaurės Makedonija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas. Už IPA programą atsakingas Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinis direktoratas.

PHARE programa Lietuvoje

Lietuvai ES finansinė parama per PHARE programą buvo teikta 1991–2004. 2000–02 PHARE programos finansinė parama Lietuvai reformoms įgyvendinti kasmet sudarė 126 mln. eurų.

2602

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką