Filadèlfijos lietùviai

Lietuvių veikla iki II pasaulinio karo

Apie 1860 Filadelfijoje įsikūrė pirmieji lietuviai. Jų pagausėjo 19 a. pabaigoje (1899 buvo apie 1300), dauguma dirbo cukraus fabrike, siuvyklose, vėliau ėmė verstis amatais ir prekyba. 1886 Filadelfijoje įkurta pirmoji Susivienijimo lietuvių Amerikoje kuopa (vėliau veikė 6 kuopos); 1897, 1918, 1944 čia vyko Susivienijimo lietuvių Amerikoje seimai. 1891 įkurta Lietuvių mokslo draugystės kuopa. 1891 įsteigta savišalpos Šv. Antano draugija rūpinosi lietuvių parapijos steigimu (1894 nupirko bažnyčią; 1901 uždaryta); 1905 lietuviai nusipirko mūrinę bažnyčią; 1906 pašventinta Šv. Kazimiero vardu; 1905 įkurta parapinė mokykla (1914 buvo 300 mokinių; 1919 pastatytas naujas pastatas). 1897 Filadelfijoje įsteigta pirmoji Jungtinėse Amerikos Valstijose lietuvių protestantų parapija, 1899 pašventinta bažnyčia. 1895 įkurta Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto mėgėjų teatro draugija rengė vaidinimus. 1897 įsikūrė Tėvynės mylėtojų draugijos, 1899 – Lietuvių socialistų sąjungos (1908 ir 1913 Filadelfijoje įvyko seimai; turėjo leidyklą Kova, leido laikraštį Kova, vėliau – Apžvalga) kuopos. Nuo 1900 leista lietuviška spauda (lentelė) 1901 įkurtos Susivienijimo lietuvių Rymo katalikų Amerikoje trys kuopos; 1905 ir 1916 įvyko seimai. 1901 įsteigta pirmoji Filadelfijos lietuvių statybos ir paskolos bendrovė, 1942 perorganizuota į Lietuvių banką (1960 turėjo 45 mln. Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių kapitalo, 30 000 narių). 1902 įsteigta Šv. Jurgio parapija, pastatyta bažnyčia, 1911 įsteigta parapinė mokykla (1929 buvo 284, 1960 – 250 mokinių; 1920 pastatyti nauji bažnyčios ir mokyklos pastatai). Iki 1910 Filadelfijoje buvo įsikūrusios daugiau kaip 20 lietuvių savišalpos organizacijų. 19 a. pabaigoje–20 a. pradžioje Filadelfijos lietuvių organizacijos pirko namus, vienijosi į klubus. Reikšmingiausi Filadelfijos lietuvių klubai: Neprigulmingas (įsteigtas 1895), Lietuvių tautinis pašalpinis (1903), Lietuvių muzikalinio namo bendrovė (1907), Lietuvių respublikonų savišalpinis (1908). 1909 įsteigtos leidyklos Žmonių knygynas, Žvaigždė (veikė iki 1942). Iki I pasaulinio karo J. Šliūpo iniciatyva ėmė veikti laisvamaniai. 1915 S. Šimkus įkūrė Dainos, dramos ir muzikos draugiją: nuo 1915 veikė Dainos, 1916–21 – jaunimo Vyturių chorai, 1919–22 – orkestras. 1916 Filadelfijoje įvyko Sandaros suvažiavimas, įkurta kuopa. 1924 įsteigta Šv. Andriejaus parapija, 1925–60 veikė parapinė mokykla (1925 buvo 240 mokinių); 1942 nupirkta bažnyčia. 1926 Filadelfijos lietuviai surengė Lietuvių dieną (eitynėse dalyvavo apie 11 000 žmonių). 1926 įvyko Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungos ir Amerikos lietuvių seimas (dalyvavo apie 150 atstovų). 1926–57 veikė tautinė Švč. Mergelės Marijos parapija, turėjo Vytauto parką ir kapines. Nuo 1932 veikė Vilniaus vadavimo sąjungos skyrius. 1932 ir 1942 įvyko Motinėlės draugijos seimai. 1933–51 rengta lietuvių radijo programa, nuo 1937 veikė radijo valandėlė Tėvynės balsai (pavadinimas nuo 1954). 1937 įkurtas Lietuvių verslininkų ir profesionalų sąryšis rėmė lietuvių sportininkus ir menininkus.

20 a. antra pusė

1944 įsikūrė BALF du skyriai, 1952 susijungė. 1948 įsikūrė Lietuvių meno ansamblis. Iš Vakarų Europos karo pabėgėlių stovyklų atvykusių lietuvių 1948 įkurta Lietuvių tremtinių draugija suorganizavo šeštadienines mokyklas visose trijose parapijose (Šv. Kazimiero parapijoje kurį laiką veikė ir vaikų darželis, 1952–55 vyko vadinamieji Lietuviški vakarai, skirti aukštesniųjų mokyklų ir universitetų studentams lietuviams). 1949 buvo įsteigta leidykla BMV, Amerikos lietuvių tautinės sąjungos, 1950 – Lietuvos vyčių, Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos, Lietuvių teisininkų draugijos, 1951 – Lietuvių studentų sąjungos skyriai. Nuo 1952 lituanistines paskaitas rengė Lietuvių mokytojų sąjungos Filadelfijos skyrius, nuo 1954 – JAV lietuvių bendruomenės Filadelfijos apylinkės Kultūros taryba.

21 a. pradžia

21 a. pradžioje tebeveikė visos trys parapijos, JAV lietuvių bendruomenės Filadelfijos apylinkė (1952 pakeitė Lietuvių tremtinių draugiją; pirmininkė Daiva Kazlauskas, 2019), Lietuvių muzikalinio namo bendrovė (Lithuanian Music Hall Association; jos patalpose vyko dauguma Filadelfijos lietuvių renginių), Filadelfijos lietuvių kultūros centras, lituanistinė V. Krėvės mokykla (įkurta 1949 prie Šv. Kazimiero parapijos, nuo 1959 vadovauja JAV lietuvių bendruomenės apylinkės valdyba), sporto klubas Aras, tautinių šokių grupė Žilvinas, liaudies muzikos ansambliai Kaimo kapela ir Kanklės, Lietuvių palikimo klubas Gintarinės šaknys (prezidentas A. Rogersas), ateitininkų, skautų, Lietuvos vyčių organizacijos, rengiama savaitinė radijo laida Bendruomenės balsas (nuo 1953, rengia JAV lietuvių bendruomenės Filadelfijos apylinkės valdyba). Rengiama vasaros pokylis, rudens mugė (lapkritį), minimos lietuvių tautinės ir religinės šventės.

1

Filadelfija

Filadelfijos architektūra

Filadelfijos istorija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką