ikiteismnis tyrmas, pirmoji baudžiamojo proceso stadija – rinkimas, įtvirtinimas ir tikrinimas duomenų, galinčių turėti reikšmės nusikalstamai veikai nagrinėti, skiriant ar sankcionuojant procesines prievartos priemones, siekiant nustatyti tiesą baudžiamojoje byloje.

LIETUVOJE pagal Baudžiamojo proceso kodeksą (2002, įsigaliojo 2003; pagal ankstesnį Baudžiamojo proceso kodeksą pirmoji stadija buvo vadinama baudžiamosios bylos iškėlimu) ikiteisminį tyrimą atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokurorai ir ikiteisminio tyrimo teisėjai. Ikiteisminį tyrimas pradedamas gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką, prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui nustačius nusikalstamos veikos požymius ir surašius tarnybinį pranešimą. Visi ikiteisminio tyrimo įstaigoje (policijoje, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, Specialiųjų tyrimų tarnyboje ir kitur), prokuratūroje gauti skundai, pareiškimai ar pranešimai apie nusikalstamą veiką, ant kurių yra prokuroro, įstaigos vadovo ar įgaliotojo asmens rezoliucija pradėti ikiteisminį tyrimą, registruojami Registracijos žurnale. Atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą galima tik tuo atveju, kai skunde, pareiškime ar pranešime nurodyti faktai apie padarytą nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi. Tokiu atveju surašomas motyvuotas nutarimas, jo nuorašas siunčiamas skundą, pareiškimą ar pranešimą padavusiam asmeniui. Ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas prokurorui, o prokuroro – ikiteisminio tyrimo teisėjui. Apie visus ikiteisminio tyrimo pradžios atvejus ne vėliau kaip per dieną vyriausiojo prokuroro ir ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo suderinta tvarka turi būti pranešta raštu asmeniui, padavusiam skundą, pareiškimą ar pranešimą, taip pat prokurorui. Gavęs ikiteisminio tyrimo įstaigos pranešimą, prokuroras sprendžia, kas turi atlikti tyrimą ir nedelsdamas praneša ikiteisminį tyrimą pradėjusiai ar pavestai atlikti įstaigai. Už visus ikiteisminio tyrimo rezultatus ir tinkamą jo atlikimą atsakingas prokuroras, kurio nurodymai privalomi ikiteisminio tyrimo pareigūnams. Ikiteisminio tyrimo metu nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo, bei kitais Baudžiamojo proceso kodekso nustatytais atvejais ikiteisminis tyrimas nutraukiamas. Ikiteisminis tyrimas baigiasi prokurorui surašius kaltinamąjį aktą; aktas kartu su bylos medžiaga perduodamas teismui, kuriam ta byla teisminga.

2238

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką