ilgalakis tutas, įmonės, įstaigos, organizacijos turtas, kuris ilgiau kaip vienerius metus naudojamas tiesioginei ir netiesioginei ekonominei naudai gauti ir kurio įsigijimo vertė yra ne mažesnė už įmonės nusistatytąją vertę.

Skiriamas materialusis, nematerialusis ir finansinis ilgalaikis turtas.

Materialusis ilgalaikis turtas turi fizinę formą ir naudojamas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, valdymo tikslams arba nuomai. Jam priskiriama žemė, pastatai ir statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, įvairi įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai, nebaigtosios statybos objektai ir kita.

Nematerialųjį ilgalaikį turtą sudaro identifikuojamas nepiniginis, neturintis materialios (fizinės) formos turtas – plėtros darbai, prestižas, patentai ir licencijos, kompiuterių programos, prekių ženklai, autorių teisės, teisė demonstruoti kino filmus ir kita.

Finansinį ilgalaikį turtą sudaro įmonės valdomos (disponuojamos) finansinės vertybės – investicijos į antrines ir asocijuotąsias bendroves, paskolos šioms bendrovėms, po vienerių metų gautinos sumos ir kita. Be ilgalaikio turto nė viena įmonė negali egzistuoti, siekti finansinių rezultatų ir garantuoti veiklos tęstinumo.

647

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką