INSPIRE direktyva, Euròpos erdvnės informãcijos infrastruktros direktyvà (angl. Infrastructure for Spatial Information in Europe Directive), INSPIRE, INSPIRE direktyvà, Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyva, skirta bendrai Europos erdvinės informacijos infrastruktūrai kurti. Įpareigoja Europos Sąjungos šalis nares kurti ir valdyti valstybės erdvinės informacijos infrastruktūrą, plėsti skaitmeninių erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų tinklą, užtikrinti valstybių erdvinės informacijos išteklių pasiekiamumą ir sąveikumą, kaupti, atnaujinti ir viešai neatlygintinai teikti vieningo pavidalo metaduomenis (duomenis apie erdvinių duomenų rinkinius; jų reikalavimus apibrėžia INSPIRE metaduomenų reglamentas). Erdvinių duomenų rinkiniams turi būti teikiamos vieningus reikalavimus atitinkančios, tarpusavyje sąveikios paieškõs, peržiūros, atsisiuntimo ir transformavimo paslaugos (paieškos ir peržiūros paslaugos turi būti teikiamos neatlygintinai).

Erdvinių duomenų temos

Direktyvos 3 prieduose įvardytos bendros erdvinių duomenų temos: pirmajame ir antrajame nurodyti pagrindiniai valstybės duomenys – geodezinio pagrindo, topografinio žemėlapio, adresų, žemės sklypų, žemės gelmių ir žemės dangos, trečiasis apima statistinės informacijos platinimo vienetus, pastatus, dirvožemį, žemės naudojimą, informaciją apie aplinkos poveikį žmonių sveikatai ir saugai, komunalines įmones ir valstybės įstaigas, aplinkos stebėsenos priemones, gamybos ir pramonės įrenginius, gyventojų charakteristikas, tvarkomas teritorijas, gamtinių pavojų zonas, atmosferos, meteorologines ir okeanografines sąlygas, jūrų ir biogeografinius regionus, buveines ir biotopus, rūšių pasiskirstymą, energijos ir žemės gelmių išteklius. Tarptautinės ekspertų grupės kiekvienai temai yra parengusios reikiamas specifikacijas (dokumentus, kuriuose aprašytas privalomas ir pageidaujamas erdvinių duomenų turinys ir jų struktūra).

Lietuvos teikiami erdvinių duomenų rinkiniai Europos Sąjungos INSPIRE geoportale

Pagal įgyvendinimo planą, valstybės narės pirmiausia turi identifikuoti INSPIRE direktyvos prieduose nurodytas temas atitinkančius erdvinių duomenų rinkinius, užtikrinti jų pasiekiamumą, o vėliau – atitikti vieningas INSPIRE duomenų temų specifikacijas.

Direktyvos atsiradimas

INSPIRE direktyvos esmę išreiškianti erdvinių duomenų sąveikumo idėja kilo iš praktinio poreikio. 2002 08 potvyniams užliejus dideles Vokietijos, Lenkijos ir Čekijos teritorijas prireikė skubiai identifikuoti apsemtų vietovių hidrografinius parametrus ir kitus aplinkos elementus. Šiam tikslui įgyvendinti reikėjo sujungti skirtingų šalių topografinius ir teminius duomenis. Nors atskirų šalių teikiami erdvinių duomenų rinkiniai buvo vienaip ar kitaip pasiekiami, jie buvo skirtingų formatų ir struktūros (aiškinintis, kaip juos panaudoti kartu, reikėjo laiko). Taip atsirado tarptautinių susitarimų dėl skirtingų teritorijų duomenų rinkinių sujungimo, greito ir efektyvaus jų sąveikumo bei prieigą prie suderintų erdvinių duomenų (ir jų paslaugų) užtikrinančių priemonių poreikis.

INSPIRE direktyva įsigaliojo 2007 03 14. 2011 vasarą pradėjo veikti INSPIRE geoportalas (prieigos prie valstybių narių teikiamų duomenų vieta). Pagal direktyvos nuostatas, valstybės narės iki 2021 privalėjo padaryti pasiekiamus ir sąveikius visus direktyvos prieduose išvardytoms temoms priklausančius erdvinių duomenų rinkinius.

Nors Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūra skirta vientisos aplinkos apsaugos politikos (atsižvelgiant į regioninius ir vietos skirtumus) formavimui, INSPIRE direktyvos perkėlimas į valstybių narių teisės aktus pirmiausia paskatino geografinės informacijos žinių ir technologijų plėtrą valstybių institucijose. Anksčiausiai pasiekiami tapo bendrieji geografiniai (topografiniai) duomenys ir ortofotografiniai vaizdai. Siekiant paskatinti su aplinka susijusių duomenų teikimą, buvo sudarytas papildomas prioritetinių erdvinių duomenų rinkinių sąrašas (jame patekti kai kurie INSPIRE direktyvos prieduose nurodytoms temoms nepriskirti duomenų rinkiniai vis tiek privalo būti teikiami).

Direktyva Lietuvoje

Lietuvoje už INSPIRE direktyvos įgyvendinimą atsakinga Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (iki 2018 – Nacionalinė žemės tarnyba). Techninius darbus kartu su Lietuvos erdvinės informacijos portalo palaikymo darbais atlieka bendrovė GIS-Centras. Pagrindiniai erdviniai duomenys Lietuvoje tapo pasiekiami nuo 2015, visi INSPIRE direktyvos prieduose išvardytų temų ir prioritetiniai erdvinių duomenų rinkiniai – nuo 2021 03. Privalomų teikti erdvinių duomenų rinkinių sąrašas tvirtinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo; atnaujinamas kasmet. 2021 vasarą Lietuva teikė 119 atsisiunčiamų duomenų rinkinių.

284

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką