internãvimas (lot. internus – vidinis), karo belaisvių, priešo valstybės piliečių ir kariaujančios valstybės dalinių, laivų bei technikos, patekusios į neutralią valstybę, prievartinis sulaikymas bei kariaujančios valstybės ginkluotųjų pajėgų narių judėjimo laisvės apribojimas neutralioje valstybėje ne teisminiu būdu. Pvz., 1939 Vokietijai ir Sovietų Sąjungai okupuojant Lenkiją, Lietuvoje buvo internuota apie 15 000 į Lietuvą pasitraukusių Lenkijos karininkų ir kareivių. Internavimas yra tarptautinės, tarptautinės humanitarinės ir tarptautinės ginkluoto konflikto teisės institutas, pirmą kartą detaliai reglamentuotas 1907 Hagos konvencijoje Dėl neutralių valstybių teisių ir pareigų sausumos karo metu. Karo belaisvių ir civilių asmenų internavimo klausimus t. p. reguliuoja 1949 Ženevos konvencijos Dėl elgesio su karo belaisviais ir Dėl civilių apsaugos karo metu ir šių konvencijų 1977 papildomieji protokolai. Kariaujančios valstybės turi teisę internuoti priešo valstybės karo belaisvius ir piliečius, priešo valstybės piliečius, esančius okupuotoje teritorijoje, specialiose stovyklose ar kitose specialiai tam pritaikytose vietose. Stovyklos turi būti specialiai pažymėtos, įkurtos toli nuo karo veiksmų zonos, jų vieta ir patalpos turi būti nekenksmingos sveikatai ir atitikti higienos reikalavimus. Internuotiesiems turi būti teikiama medicininė pagalba, jie turi būti aprūpinami drabužiais, maitinami, juos draudžiama įkurdinti laivuose, kalėjimuose, sveikatai pavojingose vietovėse ar pavojingo klimato rajonuose. Apie internavimo stovyklų vietą turi būti informuojamos kitos kariaujančios šalys. Neutralios valstybės privalo internuoti kariaujančių valstybių ginkluotųjų pajėgų narius, atsidūrusius neutralios valstybės teritorijoje, sulaikyti neutralios valstybės uostuose esančius ir atsisakančius juos palikti tokių valstybių laivus su jų įgulomis. Jos gali kariaujančių valstybių ginkluotųjų pajėgų nariams netaikyti internavimą arba jį panaikinti, jei užtikrinama, kad tokie asmenys toliau nebedalyvaus ginkluotame konflikte, pvz., gali būti paleidžiama su garbės žodžio sąlyga. Internavimas dažniausiai taikomas karo arba ginkluoto konflikto atveju, bet internavimo atvejų (jų teisėtumas visada ginčytinas) buvo ir taikos metu.

73

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką