Jan Marek Antoni Giżycki

Giżycki Jan Marek Antoni (Janas Marekas Antonis Gižýckis), slap. Marek Gozdawa, Krystyn Mazowiecki, Wołyniak 1844 05 07Michnovka (į šiaurę nuo Proskurivo) 1925 06 27Krokuva, lenkų istorikas. Pedagogas.

Veikla

Iki 1865 mokėsi Odesoje, 1866–70 Tartu universitete studijavo filologiją. 1870–78 mokytojavo Tartu, 1878–95 – Mintaujoje. Kurį laiką buvo V. Čartoryskio auklėtoju, vėliau gyveno Krokuvoje, rinko ir tvarkė istorinę medžiagą, rašė istorinius veikalus.

Daugiausia tyrė švietimo ir Katalikų Bažnyčios vienuolijų istoriją.

Publikacijos

Svarbiausi veikalai: Polocko akademijos ir jai pavaldžių mokyklų istorijos medžiaga (Materiały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zaleźnych 1905), Lotyniškų apeigų vyrų vienuolynai Rusijos užimtose Lietuvoje ir Rusioje bei Lenkijos Livonijoje ir Kurše (Zakony męskie obrządku łacińskiego na Litwie i Rusi w zaborze rosyjskim tudzież Inflantach polskich i Kurlandii 1916), Žinios apie Lietuvos provincijos dominikonus (Wiadomości o dominikanach prowincji litewskiej 1917), Iš karmelitų praeities Lietuvoje ir Rusioje (Z przeszłości karmelitów na Litwie i Rusi 2 dalys 1918). Dar rašė apie Lietuvos pranciškonus, jėzuitus, trinitorius, basąsias karmelites, unitus ir bazilijonus. Bendradarbiavo Przegląd Naukowy i Literacki, Ateneum, Kwartalnik Historyczny, Miesięcznik Heraldyczny ir kituose žurnaluose. Beveik visuose moksliniuose darbuose rėmėsi gausia archyvine (dažnai neišlikusia) medžiaga.

Marek Gozdawa; Krystyn Mazowiecki; Wołyniak

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką