Šérnas Jokūbas 1888 06 14Jasiškiai (Panevėžio apskr.) 1926 07 31Kaunas (palaidotas Nemunėlio Radviliškyje), Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, teisininkas. Vasario 16 Akto signataras. J. Šerno tėvas, A. Šerno brolis. Nuo 1910 studijavo Dorpato (dabar Tartu) universitete, 1914 baigė Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. Studijuodamas įsitraukė į lietuvių studentų kultūrinę veiklą, vadovavo studentų būreliui. Baigęs studijas gyveno Vilniuje, 1914 redagavo laikraštį Lietuvos žinios, veikė lietuvių kultūros, švietimo ir visuomeninėse draugijose. Per I pasaulinį karą buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti centro komiteto reikalų vedėjas, nuo 1915 – centro komiteto narys. Su kitais rengė raštus Vokietijos okupacinei valdžiai dėl Lietuvos kultūrinio, politinio savarankiškumo. 1915–17 mokytojavo Vilniaus lietuvių gimnazijoje.

Jokūbas Šernas

1917 09 18–19 Lietuvių konferencijos Vilniuje vienas rengėjų, išrinktas į Lietuvos Tarybą, 1918 02–1919 03 jos prezidiumo sekretorius.

Lietuvos Tarybos prezidiumo nariai 1918 Berlyne. Iš kairės: sekretorius J. Šernas, pirmininkas A. Smetona, pirmasis vicepirmininkas J. Šaulys, antrasis vicepirmininkas Justinas Staugaitis (Lietuvos nacionalinis muziejus)

1919 04–10 M. Sleževičiaus Vyriausybėje ministras be portfelio. Lietuvos Tarybos deleguotas į Mažosios Lietuvos tautinę tarybą; jo pastangomis 1920 03 trys jos nariai kooptuoti į Lietuvos Tarybą. Vadovavo Pramonės ir prekybos bankui. Tautos pažangos partijos narys.

1923 žurnalo Savivalda vienas steigėjų, 1925–26 – redaktorius. Evangelikų Reformatų Bažnyčios rėmėjas.

L: V. Selenis Nepriklausomybės Akto signataras Jokūbas Šernas Vilnius 2022.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką